Krav om aktivt samtykke til cookies

Dato 8 okt. 2019
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 1. oktober 2019 fastslog EU-Domstolen, sagsnr. C-673/17, at cookies ikke må anvendes, medmindre der er indhentet et aktivt samtykke fra brugerne af en hjemmeside. For danske virksomheder betyder dette en ændring af den hidtidige retsstilling, hvor virksomheder i Danmark efter Erhvervsstyrelsens vejledning herom har kunnet forlade sig på et passivt samtykke.

 

Sagens omstændigheder

Den tyske virksomhed Planet49 havde afholdt en salgsfremmende konkurrence på en hjemmeside. For at deltage skulle man oplyse navn og adresse.  Når man tilmeldte sig konkurrencen, passerede man et forud-afkrydset felt, som vedrørte samtykke til anvendelse af cookies. De cookies, som man herved accepterede, blev brugt til at følge brugernes surfing- og brugeradfærd på Plat49’s samarbejdspartneres hjemmesider med henblik på markedsføring.

 

Den tyske forbundsdomstol (Bundesgericht) bad EU-Domstolen om at tage stilling til, hvorvidt det forud-afkrydsede felt udgjorde et gyldigt samtykke, og herudover om Planet49’s oplysningspligt i forbindelse med anvendelse af cookies var opfyldt.

 

EU-Domstolen fandt, at kravene til samtykke er defineret som ”enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling”. Kravet om en ”viljestilkendegivelse” medfører, at der skal være tale om en aktiv adfærd fra brugerens side. EU-Domstolen udtrykte specifikt, at der ikke er afgivet et gyldigt samtykke, når dette afgives ved et forud-afkrydset felt. Det forhold, at brugerne skulle trykke på en knap for at deltage i konkurrencen, var heller ikke tilstrækkeligt til at der var tale om et gyldigt samtykke. EU Domstolen fandt i den forbindelse, at det var uden betydning, om de oplysninger, som blev behandlet, var personoplysninger eller ej.

 

Herudover tilføjede EU-Domstolen, at det er et krav, at brugerne har modtaget klare og fyldestgørende oplysninger om bl.a. formålet med behandlingen af oplysningerne, inden samtykket afgives. I det konkrete tilfælde betød det, at der skulle have været oplysninger om cookiernes funktionsvarighed og tredjemands mulighed for at få adgang til disse cookies.

 

Vores bemærkninger

EU-reglerne og cookies fra e-privacy-direktivet blev gennemført i Danmark ved cookiebekendtgørelsen fra 2011, som Erhvervsstyrelsen senest i 2013 har udgivet en vejledning til. Erhvervsstyrelsens vejledning har indtil nu fastslået, at et samtykke er gyldigt, hvis der er tale om ”Aktiv brug af en tjeneste, hvor det må forventes, at brugeren er informeret om, at der vil ske lagring af eller adgang til oplysninger (såfremt dette ikke er afslået)”. Erhvervsstyrelsen har derfor anset et passivt samtykke for at være gyldigt. Efter EU-Domstolens afgørelse her kan dette ikke længere anses for værende korrekt. Det har indtil nu være almindeligt accepteret, at der ved brug af cookies på hjemmesider har været en pop-up-meddelelse, hvoraf det fremgik, at brugeren ved fortsat aktivitet på hjemmesiden accepterede- at der blev anvendt cookies. Efter EU-Domstolens afgørelse vil det ikke længere være tilstrækkeligt, idet der skal være tale om en ”frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse”. Kravet herom er ikke opfyldt, når samtykket er afgivet ved et forud-afkrydset felt. Der er herudover også et krav om, at brugerne oplyses om bl.a. formålet med behandlingen af oplysningerne, herunder cookiernes funktionsvarighed og tredjemands (f.eks. samarbejdspartneres) adgang hertil.

 

Vi forventer, at Erhvervsstyrelsen på baggrund af EU-Domstolens afgørelse vil foretage en revision af den nuværende vejledning om ”cookiebekendtgørelsen” fra 2013, og at Erhvervsstyrelsen vil komme med konkrete bemærkninger til dommen.

 

På baggrund af dommen bør alle private virksomheder sikre, at virksomheden indhenter det nødvendige aktive samtykke, når der anvendes cookies på hjemmesiderne. Virksomhederne bør allerede nu overveje, om der skal indhentes nye aktive samtykker til brug af cookies, således at det sikres, at samtykke til cookies er indhentet i overensstemmelse med EU-reglerne herom.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sarah Veje Rasmussen (svr@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.