Artikel om brevstemmers bindende virkning

Dato 12 jan. 2018

 

Advokat Tobias Bonde Frost har fået udgivet en artikel i seneste udgave af Nordisk Tidsskrift for Selskabsret vedrørende brevstemmers bindende virkning (NTS 2/3 2017, s. 1-10).

 

I artiklen analyseres det, hvorvidt Erhvervsstyrelsens administrative praksis om at anse en brevstemme som bindende, når den er modtaget af selskabet, har hjemmel i Selskabslovens § 104, stk. 2, og de principper, der ligger til grund for implementeringen heraf i dansk ret i medfør af Aktionærrettighedsdirektivet.

 

Det konkluderes, at Erhvervsstyrelsens administrative praksis ikke har hjemmel i Selskabslovens § 104, stk. 2, og (i) at en brevstemme på samme vis som en instruktionsfuldmagt kan tilbagekaldes i henhold til bestemmelserne herom i Aftaleloven, og (ii) at et selskab ikke med gyldig effekt over for sine kapitalejere kan fastsætte regler, der gør det umuligt at tilbagekalde eller ændre en brevstemme, såfremt der i tiden efter afgivelsen af brevstemmen er indtruffet materielle begivenheder, der ændrer på forudsætningerne, hvorunder brevstemmen blev afgivet. En sådan tilbagekaldelse skal imidlertid respektere den selskabsretlige lighedsgrundsætning

 

Artiklen er refereret i seneste opdatering af Karnovs kommentarer til Selskabslovens § 104, stk. 2.

 

Artiklen kan læses her (kræver login).