EU-Domstolen: Selektive distributionssystemer for luksusvarer er lovlige

Dato 13 dec. 2017
Download PDF version PDF

 

Indledning

EU-Domstolen (”Domstolen”) besvarede den 6. december 2017 en række præjudicielle spørgsmål vedrørende lovligheden af selektive distributionssystemer for så vidt angår luksusprodukter.

 

De præjudicielle spørgsmål blev fremsat af Coty Germany GmbH (”Coty Germany”) i sagen C-230/16. Coty Germany er en tysk producent og forhandler af luksuskosmetikprodukter.

 

Med det formål at bevare produkternes status som luksusvarer, distribueres produkterne alene igennem selektive distributionsnetværk. Coty Germany har opstillet en række krav til distributørerne, herunder i forhold til lokaler, udsmykning og miljø. I forhold til online-salg er de selektive distributører alene berettiget til at foretage salg via egne webshops, og ikke via tredjeparts handelsplatforme.


Den konkrete sag udsprang af, at Coty Germany ønskede at forbyde en af sine distributører, Parfümerie Akzente, at foretage distribution af produkter via platformen amazon.de.


Oberlandesgericht Frankfurt am Main, der behandlede sagen, rejste herefter en række præjudicielle spørgsmål for Domstolen, med henblik på at få afdækket, om kravene til den selektive distribution var i overensstemmelse med den EU-retlige konkurrencelovgivning.

 

De forelagte spørgsmål vedrørte navnlig, om sådanne distributionssystemer udgør et konkurrenceelement, som er foreneligt med Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde (”TEUF”) artikel 101, stk. 1, herunder om det er foreneligt med TEUF artikel 101, stk. 1 hvis medlemmer af et selektivt distributionssystem, der opererer i detailleddet, generelt forbydes at involvere eksterne virksomheder i forbindelse med internetsalg på en måde, som er synlig udefra, uden at det er afgørende, om producentens legitime kvalitetskrav tilsidesættes i det konkrete tilfælde.

 

Om selektive salgssystemers lovlighed

Domstolen fandt, at et forbud mod salg via tredjepartsplatforme som udgangspunkt ikke er omfattet af den konkurrenceretlige regulering, såfremt forbuddet i øvrigt administreres efter objektive kriterier overfor alle distributører, og at de omhandlede produkter har nogle egenskaber og kvaliteter som gør, at et sådan selektivt distributionssystem nødvendigt for at bevare produkternes kvalitet.

 

I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at produkters kvalitet ikke alene er produkters materielle egenskaber, men ligeledes disses fremtoning og prestigebetonede image. Årsagen hertil er, at produkters fremtoning og prestigebetonede image er helt afgørende for, at slutbrugere kan adskille produkterne fra andre sammenlignelige varer.

 

Desuden udtalte Domstolen, at det ikke er uforeneligt at anvende aftalebestemmelser der forbyder autoriserede forhandlere at distribuere produkter i henhold til aftalen ved hjælp af tredjeparts-portaler, herunder eksempelvis amazon.com, ebay.com m.v., idet disse former for distribution forhindrer leverandørers mulighed for at udføre kontrol med, at produkternes kvalitative egenskaber bevares i hele distributionssystemet.

En distributionsaftale, hvori indgår et forbud mod at anvende tredjepartsplatforme til at videremarkedsføre en leverandørs produkter, anses derfor som et adækvat middel til at sikre luksusprodukters kvalitet, herunder prestigebetonede image.

 

Vores bemærkninger

Afgørelsen slår fast, at brugen af selektive distributionssystemer kan være fuldt ud berettiget, såfremt systemerne har til formål at værne om et givent brand. Det er dog en betingelse, at de vilkår og krav som stilles i det selektive distributionssystem ikke går længere, end hvad der er nødvendigt for at bevare det pågældende produkts status.


Afgørelsen giver derimod ikke nogle konkrete retningslinjer for, hvilke typer af krav og restriktioner, som kan opstilles i et selektivt distributionssystem, idet lovligheden i høj grad stadigvæk afhænger af distributionsaftalers ordlyd, herunder under hvilke kriterier forhandlere udvælges, og om kriterierne reelt forskelsbehandler forhandlerne. Desuden skal leverandører altid være opmærksom på, at sådanne distributionsaftaler ikke må anvende midler der går videre end hvad der er nødvendigt for at forfølge formålet med distributionsaftalen. Det er derfor altid nødvendigt, at foretage en konkret vurdering af det påtænkte setup.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Domstolens Afgørelse, eller generelt om anvendelse af distributionsaftaler, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), advokatfuldmægtigMartin Søndergaard (mas@mwblaw.dk) eller trainee Martin Skytte (msk@mwblaw.dk).

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.