Forslag til ny ferielov

Dato 7 sep. 2017
Download PDF version PDF

 

Indledning

Ferielovsudvalget har for nylig afgivet sin betænkning med forslag til en ny Ferielov, som navnlig vil indebære, at såkaldt samtidighedsferie, hvor ferie optjenes og afholdes i samme periode, introduceres som nyt princip i dansk ferielovgivning. Den nye Ferielov vil træde i kraft i september 2020 med en overgangsordning fra 2019.

 

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Det nye lovforslag ændrer ikke på, at man som lønmodtager optjener 25 dages betalt ferie om året.

 

Det nye lovforslag vil imidlertid ændre optjeningsperioden, således at den - forudsat at lovforslaget vedtages - fremover vil løbe fra 1. september til 31. august i stedet for at følge kalenderåret.

 

Ferieafholdelsesperioden for den optjente ferie ændres ligeledes, idet lønmodtageren med den nye ordning optjener og afholder ferien inden for samme ferieår, der løber fra 1. september til 31. august. Dette er en væsentlig ændring i forhold til den nuværende ordning, hvor ferien optjenes i kalenderåret fra 1. januar til 31. december og afholdes i et efterfølgende ferieår.

 

Ifølge forslaget vil lønmodtageren kunne afholde ferien i yderligere fire måneder, således at ferieåret efter den nye ordning reelt strækker sig fra den 1. september til den 31. december året efter, så der samlet er 16 måneder til at afholde ferien.

 

Ændringen er primært begrundet i et ønske om at undgå, at nyansatte risikerer at skulle vente op til 16 måneder, før de kan afholde betalt ferie, som tilfældet er nu, hvor en nyansat, der starter i job fra 1. januar, først har ret til at afholde ferie fra 1. maj året efter.

 

Konsekvenser

Lovforslaget vil betyde en markant ændring af de optjeningsregler, som hidtil har været gældende i Danmark, og hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil dette indebære, at omfattende ændringer bliver nødvendige i eksisterende personalepolitikker, ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen vil løbende følge fremsættelsen af lovforslaget og behandlingen heraf. 

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om lovforslaget om ny ferielov, eller generelt om arbejdsret, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Konrad Joe Frank (kfr@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.