ESMA opdaterer Q&A for markedsmisbrugsforordningen vedrørende ledende medarbejderes indberetning af transaktioner

Dato 17 jan. 2017
Download PDF version PDF

 

ESMA har den 20. december 2016 opdateret dets Q&A for markedsmisbrugsforordningen (MAR) med tre nye spørgsmål og svar vedrørende udstederes ledende medarbejderes indberetning af transaktioner med udstederes finansielle instrumenter. Opdateringen kan findes her.


Under MAR skal en ledende medarbejdere hos en udsteder og dennes nærtstående underrette udstederen og Finanstilsynet om disses transaktioner med udstederens finansielle instrumenter, såfremt transaktionerne på årsbasis overstiger EUR 5.000. I Danmark er denne grænse dog hævet til EUR 20.000 pr. år.


Beregning af tærsklen for indberetning af transaktioner

Indberetningspligten under MAR gælder individuelt for den ledende medarbejder og dennes nærtstående og skal således ikke anses som en samlet forpligtelse.


I den forbindelse har ESMA konkret forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt den ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner sammenlagt eller hver for sig skal overskride tærsklen på EUR 5.000 (I Danmark EUR 20.000). Til dette understreger ESMA i sit Q&A, at det er den individuelle persons transaktioner, der skal overskride tærskelværdierne.


Finanstilsynet har dog valgt ikke at følge disse retningslinjer, idet tærsklen i Danmark er hævet til EUR 20.000. Indtil ESMA offentliggør yderligere retningslinjer herfor, er det således fortsat gældende, at den ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner sammenlagt skal overstige årligt EUR 20.000, førend indberetningspligten indtræder.


Gaver, donationer og arv er omfattet af transaktionsbegrebet

ESMA fastslår, at finansielle instrumenter, der er modtaget gennem donationer, gaver og arv, er omfattet af transaktionsbegrebet i henhold til Kommissionens Delegerede Forordning, art. 10, stk. 2, litra k.


Når en ledende medarbejder og dennes nærtstående således beregner værdien af de årlige transaktioner, skal de således indregne værdien af donationer, gaver og arv.


I den forbindelse skal den seneste offentliggjorte værdi af det finansielle instrument, inden donationen, gaven og/eller arven accepteres, lægges til grund for beregningen af, hvorvidt tærsklen på årligt EUR 20.000 er overskredet, og dermed hvorvidt indberetningspligten indtræder.


Transaktioner i form af aktievederlæggelse

Såfremt en ledende medarbejder som en del af en aflønningsordning modtager aktier, er dette en transaktion i relation til indberetningspligten under MAR.


Såfremt aktievederlæggelsen er betinget af, at specifikke omstændigheder indtræder, understreger ESMA, at tidspunktet for transaktionen er opfyldelsen af de specifikke omstændigheder og dermed ikke ved indgåelsen af aflønningsordningen.


Den ledende medarbejder skal således udelukkende underrette udstederen og Finanstilsynet, når omstændighederne er opfyldt, og aktierne rent faktisk tildeles medarbejderen.


Vores vurdering

Det er vores vurdering, at ESMAs nye Q&A afdækker tvivlstilfælde i relation til transaktionsbegrebet og tidspunktet for transaktionens foretagelse. I relation til donationer, gaver, arv og aktievederlæggelse anbefaler vi, at udstedere underretter ledende medarbejdere om de nye retningslinjer samt opdaterer deres interne politikker om ledende medarbejderes transaktioner hermed.


Hvorvidt Finanstilsynets praksis om sammenlægning af værdierne af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner vil blive ændret, er fortsat uvist. Finanstilsynet afventer, at ESMA konkret udtaler sig om beregningen af tærsklen for indberetningspligten for de EU-lande, der har hævet tærsklen fra EUR 5.000 til EUR 20.000.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ESMA’s opdaterede Q&A, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Andreas Løndahl Hertel (ahe@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.