Bøde for brug af bindende videresalgspriser

Dato 6 jan. 2017
Download PDF version PDF

 

Konkurrenceloven blev i 2013 ændret, hvorved straffene for konkurrencelovsovertrædelser blev hævet betydeligt. Det betød blandt andet nye retningslinjer for udmåling af bøder. Retten i Holstebro afsagde den 15. december 2016 den første dom, hvor man fastsatte bødestraf efter de ændrede retningslinjer og ved strafudmålingen tog udgangspunkt i et betydeligt højere grundbeløb end hidtil set.

 

I den konkrete sag blev den anklagede virksomhed pålagt en bøde på kr. 600.000.

 

Sagen kort

Sagen omhandlede en dansk virksomhed, der i en periode fra ultimo 2012 og ca. to år frem i sine retningslinjer over for forhandlere stillede krav om, at vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser. Da en forhandler undlod at følge de vejledende priser og i stedet henviste til at lægge egne kalkulationer til grund ved prisfastsættelsen, sanktionerede virksomheden dette med at hæve leveringstiden fra en til to uger til tre måneder.


Retten fandt, at det var bevist, at virksomheden havde opstillet bindende videresalgspriser over for den pågældende forhandler, og at virksomheden havde håndhævet kravet ved at forlænge leveringstiderne. Dette er en krænkelse af Konkurrencelovens § 6, stk. 2. Det var – i overensstemmelse med dansk retspraksis – uden betydning, hvilken effekt den pågældende adfærd rent faktisk havde haft på markedet.


I overensstemmelse med retningslinjerne fra 2013 tog retten i Holstebro udgangspunkt i et grundbeløb på kr. 4.000.000, svarende til grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse. Ved den konkrete udmåling tog retten hensyn til, at kravet om bindende videresalgspriser var blevet forfulgt og sanktioneret af en ledende medarbejder. Til gengæld fandt man det kun påvist, at det pågældende vilkår var opstillet i forhold til en enkelt forhandler, og kun for en del af den påståede periode.


Straffen blev derefter fastsat til kr. 600.000.


Vores bemærkninger

Dommen bekræfter, at bødeniveauet for overtrædelser af Konkurrenceloven fremover følger det betydeligt højere niveau, som blev fastsat i 2013. Der var og er tale om en betydelig skærpelse af bødeniveauet i forhold til tidligere, hvor grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse udgjorde kr. 400.000. Overtrædelser af Konkurrenceloven kan derfor få betydelige økonomiske konsekvenser for virksomheden.


Bindende videresalgspriser anses som en alvorlig overtrædelse af Konkurrenceloven. Der gælder intet krav om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal sandsynliggøre effekten på konkurrencen (mærkbarheden), og der slås hårdt ned på sådanne aftalevilkår.


Det er vores anbefaling, at virksomhedens ledere konstant sikrer sig, at medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens salg og salgsarbejde, til enhver tid er bekendte med indholdet af disse regler.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Thomas Bento-Nystad (tbn@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.