Lovforslag om beskatning af medarbejderaktieløn sendt i høring

Dato 22 feb. 2016
Download PDF version PDF

 

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring med forslag om genindførelse af skattefordele for aktiebaseret aflønning (aktieoptioner, warrants mv.) til medarbejdere. Se vores tidligere nyhed herom her. Hvis lovforslaget vedtages af Folketinget, vil det træde i kraft ‒ og gælde for tildelinger, der sker fra ‒ den 1. juli 2016.


På nuværende tidspunkt beskattes aktieløn til medarbejdere på tidspunktet for udnyttelse eller i forbindelse med aktieoptioner på tidspunktet, hvor medarbejdere erhverver retten til aktierne. Beskatning sker som for normal lønindkomst med et maksimum på ca. 56 %.


Lovforslaget genindfører overordnet de tidligere skatteregler for medarbejderaktieordninger, der fandtes i Ligningslovens § 7 H.


Hvis lovforslaget (der vil indtræde som en ny bestemmelse i Ligningslovens § 7 P) vedtages, vil følgende blive gældende:


  • Medarbejderaktieløn vil ‒ i modsætning til den nuværende ordning ‒ blive beskattet som aktieindkomst og ikke som lønindkomst. Den maksimale ‎beskatning bliver derfor på enten 27 % eller 42 % (afhængigt af genvinstens størrelse) og ikke på indtil ca. 56 % som for lønindkomst.
  • Beskatning vil først ske ved udnyttelse/salg. Medarbejderne vil herved kun blive beskattet af den faktiske gevinst.
  • Selskabet vil dog – i modsætning til i dag ‒ ikke have fradragsret for værdien af den tildelte aktieløn.

 

Betingelser for at anvendelse de nye regler:

  1. Arbejdsgiverselskabet og medarbejderen skal have indgået en aftale. Der er særlige krav til indholdet af denne aftale,
  2. Medarbejderne vil maksimalt kunne modtage aktier, købe- eller tegningsretter uden indkomstbeskatning af en værdi på op til 10 % af deres årsløn,
  3. Aktier, købe- og tegningsretter skal være ydet af (og i) arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab,
  4. De modtagne aktier, købe- eller tegningsretter må ikke være i en særlig aktieklasse,
  5. De tildelte aktier, købe- eller tegningsretter må ikke overdrages til tredjemand (undtagen i tilfælde af arv), og
  6. Selskabet skal indsende en række oplysninger til Indkomstregisteret (SKAT), når købe- eller tegningsretter udnyttes til erhvervelse af aktier, eller når aktier erhverves direkte. Det tidligere krav om at selskabets revisor eller advokat skulle attestere aftalerne mellem selskabet og medarbejderne, og at disse skulle indsendes til SKAT, foreslås dog ikke genindført.

 

Vores vurdering

Lovforslaget svarer i det væsentligste til den medarbejderaktieordning, der tidligere fandtes i Ligningslovens § 7 H. Lovforslaget medfører dog en anderledes strukturering og enkelte mindre justeringer i forhold til den tidligere ordning.

 

Selskaber får lov til at beslutte, om ordningen skal tilbydes til alle medarbejdere eller kun udvalgte. Lovforslagets ændringer vil, såfremt det vedtages, medføre en væsentlig skattemæssig fordel for medarbejderne.

 

Tabet af fradragsretten for værdien af den tildelte aktieløn vil dog også have væsentlig betydning for de selskaber, der benytter sig af aktieløn, og vil i mange tilfælde formentlig betyde, at selskaberne – for at begrænse omkostningerne herved ‒ vil tildele aktieløn af en lavere samlet værdi end hidtil.Hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Signe Renée West (srw@mwblaw.dk), partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Thomas Dahl Sørensen (tds@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar an nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.