Nye regler i storaktionærbekendtgørelsen sendt i høring

Dato 13 aug. 2015
Download PDF version PDF

 

Indledning

Folketinget vedtog den 29. april 2015 en ændringslov med væsentlige ændringer til flagningspligten for storaktionærer i Værdipapirhandelslovens § 29. Indholdet af disse ændringer af flagningspligten træder i kraft den 26. november 2015. Læs mere om disse ændringer i vores artikel her. Formålet med ændringerne har været at modernisere og effektivisere de gældende regler om gennemsigtighed angående værdipapirudstederes ejerstrukturer. Lovgiver har herigennem søgt at hindre forekomsten af skjult ejerskab.

 

Som følge af disse ændringer har Finanstilsynet den 6. august 2015 sendt et udkast til bekendtgørelse om storaktionærer i høring. Ændringerne medfører, at bekendtgørelsen fremover vil indeholde bestemmelser af teknisk karakter, hvorefter flagningspligten direkte vil fremgå af Værdipapirhandelsloven.

 

Store dele af de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen skyldes et ønske om større sproglig og strukturel klarhed, men de væsentligste ændringer kort vil blive omtalt i det følgende.

 

De væsentligste ændringer

Udvidelse og indskrænkning af omfattede finansielle instrumenter

Ændringerne i Værdipapirhandelsloven medførte en udvidelse af de finansielle instrumenter, der er omfattet af flagningspligten. Dette søges inkorporeret i storaktionærbekendtgørelsen, som vil omfatte futures, swaps, fremtidige renteaftaler, differenceaftaler og tilsvarende aftaler med lignende økonomisk virkning. Der er således ikke længere udelukkende tale om finansielle instrumenter, der giver ret til at erhverve aktier. Undtagelserne til flagningspligten vil blive udvidet til at også omfatte disse finansielle instrumenter.

 

Flagningspligten kommer dog ikke til at finde anvendelse på besiddelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked i Denmark, i selskaber, der ikke har Danmark som hjemland.

 

Som en ny undtagelse til flagningspligten er det endvidere foreslået, at aktier, der er erhvervet til stabiliseringsformål, ikke skal medregnes ved opgørelsen af besiddelsen og derfor vil blive undtaget flagningspligten.

 

Beregning af besiddelse

Som følge af udvidelsen af de omfattede finansielle instrumenter foreslås en deltajusteret beregning af de finansielle instrumenter, der udelukkende giver mulighed for kontantafregning. Beregningen foretages ved at multiplicere det nominelle antal af underliggende aktier med det pågældende finansielle instruments delta (dvs. forholdet mellem kursbevægelserne for det finansielle instrument og den underliggende aktie). De nærmere beregningsmetoder vil blive fastsat i en forordning, der udstedes i medfør af gennemsigtighedsdirektivet.

 

Vores vurdering

Med de nye flagningsregler er der generelt sket en udvidelse af den kreds af finansielle instrumenter, således at flagningspligten tillige omfatter finansielle instrumenter, der er baseret på eksisterende aktier, uanset om de giver ret til fysisk erhvervelse af aktier eller ej.

 

Med henblik på at sikre overholdelse af flagningsreglerne er det vigtigt at forholde sig til, om det, der investeres i eller indgås aftale om, omfattes af flagningsreglerne, hvilket ikke mindst vil være relevant for personer, der foretager investeringer i komplekse finansielle instrumenter, herunder sådanne instrumenter, der ikke tidligere har været omfattet af flagningsreglerne.

 

I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at ESMA’s liste over omfattede finansielle instrumenter alene er vejledende, hvorfor det fortsat er den enkelte aktionærs ansvar at foretage vurderingen af, hvorvidt der skal flages i henhold til flagningsreglerne. Der vil således stilles krav om, at markedsdeltagerne skal foretage en vurdering af, hvorvidt et givent finansielt instrument er omfattet af de nye regler.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere informationer om de nye flagningsregler, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.