Nye regler i spillelovgivningen er under behandling

Dato 13 maj. 2015
Download PDF version PDF

 

Indledning

Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre har lovforsalget mødt opbakning fra Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Lovforsalget medfører en række ændringer i spillelovgivningen, herunder Lov om spil, Lov om afgifter af spil, Lov for Grønland om visse spil, Lov om offentligt hasardspil i turneringsform og Ligningsloven.


Forslaget til ændringerne kommer i forlængelse af to aftaler i Folketinget, indgået dels på baggrund af erfaringer under den hidtidige spillelovgivning og så en række konkrete ønsker fra spiludbyderne.


Ændringerne ville bl.a. medføre en justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, en forlænget afgiftsperiode fra den førhen gældende uge til en måned og en tvungen lukketid for spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

 

De væsentligste ændringer

 

Ændringer for væddemål og onlinekasino

I henhold til den nuværende gebyrstruktur skal store spiludbydere betale et relativt lavt gebyr set i forhold til den pågældende udbyders bruttospilleindtægter. Samtidig med at de mindre spiludbydere betaler et relativt højt gebyr set i forhold til disse udbyderes bruttospilleindtægter. Denne gebyrstrukturen medfører dermed en utilsigtet konkurrencemæssige fordel for de store spiludbyder, der har en belastning på 20-21 %, hvorimod de mindre spiludbydere har en belastning på 22-25 %. Såfremt ændringerne bliver vedtaget, indføres der en revideret progressiv gebyrstruktur, der skal skabe større proportionalitet mellem en spiludbyders bruttospilindtægter og dennes gebyrbelastning. Dette sker ved, at der indføres flere gebyrtrin. Ændringerne medfører dog kun en omfordeling, således at den samlede gebyrindtægt skønnes at være uændret, men at den føromtalte belastning udlignes for samtlige spiludbydere. Den nuværende gebyrstruktur og den reviderede gebyrstruktur, som er indeholdt i lovforsalget, er illustreret straks nedenfor.

 

Den nuværende gebyrstruktur

 

Lovforsalgets gebyrstruktur

Størrelse af bruttospilleindtægter

Størrelse af gebyr

 

Størrelse af bruttospilleindtægt

Størrelse af gebyr

Under kr. 5.000.000

Kr. 50.000

 

Under kr. 5.000.000

Kr. 50.000

Fra kr. 5.000.000 til kr. 10.000.000

Kr. 250.000

 

Fra kr. 5.000.000 til kr. 10.000.000

Kr. 125.000

Fra kr. 10.000.000 til kr. 25.000.000

Kr. 450.000

 

Fra kr. 10.000.000 til kr. 25.000.000

Kr. 225.000

Fra kr. 25.000.000 til kr. 50.000.000

Kr. 650.000

 

Fra kr. 25.000.000 til kr. 50.000.000

Kr. 450.000

Fra kr. 50.000.000 til kr. 100.000.000

Kr. 850.000

 

Fra kr. 50.000.000 til kr. 100.000.000

Kr. 800.000

Fra kr. 100.000.000 og derover

Kr. 1.500.000

 

Fra kr. 100.000.000 til kr. 200.000.000

Kr. 1.500.000

 

 

 

Fra kr. 200.000.000 til kr. 500.000.000

Kr. 2.500.000

 

 

 

Fra kr. 500.000.000 og derover

Kr. 4.500.000

 

Ændring af afgiftsperiode

For at lette spiludbyders administrative byrder indeholder lovforslaget en ændring af afgiftsperioden fra en uge til en måned. Denne ændring udspringer af et konkret ønske fra spiludbyderne, der har påpeget, at den korte ugentlige afregningsperiode både medfører en ikke uvæsentlig administrativ byrde, men også medfører, at perioder med få indskud fra spillere med store gevinstudbetalinger kan resultere i negative bruttospilleindtægter og dermed negative afgiftsgrundlag.


Oplysninger i årsredegørelse

Spillemyndighedens tilsyn og dialog med spiludbyderne har vist, at visse oplysninger, som spiludbyderne er forpligtet til at offentliggøre i årsredegørelser, kan have karakter af forretningshemmeligheder. I henhold til de nugældende regler skal spiludbydere årligt offentliggøre en redegørelse over virksomhedens nøgletal samt en beretning om, hvordan virksomheden har efterlevet lovens krav til sådanne udbud af spil. For at undgå at forretningshemmeligheder bliver offentliggjort, søger lovforslaget at ændre denne oplysningspligt, således at der fremover blot skal ske indberetning af disse oplysninger til Spillemyndigheden.

 

 Ændringer for spillehaller

I henhold til de gældende regler er det muligt at omgå afgiftspligten, når spillehallerne udlodder til velgørende foreninger med et nedslag på 95 % i afgiften. Lovforsalget vil ophæve denne ordning pr. 1. januar 2016. En midlertidig ordning vil herefter blive indført, således at almennyttige foreninger, der førhen og berettiget har modtaget udlodninger, kan opnå et tilskud. Tilskuddet tages fra en pulje på kr. 80 mio., der vil blive oprettet under Skatteministeriet. Den midlertidige ordning skal sikre, at berettigede udlodningsmodtagere ikke afskæres fra at modtage udlodninger som følge af de indførte regler. Det er planen, at hvis ordningen indføres, skal den evalueres igen i 2016. Tilskuddet opnås ved ansøgning og ansøgerne underlægges en mulighed for, at SKAT kan foretage revision.

 

Spillehaller med gevinstgivende spilleautomater kan efter de gældende regler holde døgnåbent. Lovforsalget søger at indføre en tvungen lukketid, således at spillehallerne kun må holde åbent mellem kl. 07.00 og 24.00. Ændringen er tænkt til at mindske antallet af personer, der udvikler spilafhængighed, og begrænse konsekvenserne for dem, der allerede er ludomaner. Derudover er en åbningstid fra kl. 07.00 til 24.00 tiltænkt at mindske anvendelse af sort arbejdskraft. Restaurationer med alkoholbevilling og tilladelse til at opstille og drive gevinstgivende spilleautomater vil skulle slukke disse i det pågældende tidsrum.

 

Lovforslaget vil ydermere ændre indsats- og gevinstgrænserne på spilleautomater fra kr. 0,50 og kr. 300 til kr. 1 og kr. 600. Såfremt ændringerne bliver vedtaget, vil de træde i kraft d. 1. juli 2015. De nye grænser skal sikre, at spilleautomater trods de tvungne lukketider forbliver et attraktivt lovligt marked.

 

Harmonisering af afgiftsgevinster

Lovforslaget vil tillige indføre en harmonisering af afgiftsgevinster for vare- og kontantgevinster i lotteri, klasselotteri, almennyttig lotteri, spil uden indsats og gevinstopsparing. Hvor der nu er en afgift på 15 % for kontantgevinster og 17,5 % for værdien af en varegevinst med et bundfradrag på 200 kr., ville der fremover være en afgift på 17,5 % af nettogevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. for både vare- og kontantgevinster.

 

 Vores vurdering

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, er det vores vurdering, at ændringerne i forhold til gebyrstruktur og ændring af afgiftsperioden vil være gavnlig for spiludbyderne, idet de må forventes at lette den administrative byrde, som den usædvanligt korte afgiftsperiode hidtil har pålagt spiludbyderne.

 

Ændringen i gebyrstrukturen ville desuden medføre, at mindre spiludbyderes gebyrbelastning bliver formindsket, således at den skævfordeling og konkurrencemæssige fordel for større spiludbydere, der hidtil har været en konsekvens af gebyrstrukturen bliver imødegået. Det er derfor vores vurdering, at ændringerne ville gøre det lettere at drive spilvirksomhed ved væddemål og onlinekasino i Danmark.

Den påtænkte tvungne lukketid kan få indflydelse på omsætningen for døgnåbne spillehaller samt restaurationer med tilladelse til opsætning og drift af gevinstgivende spilleautomater. Som en direkte kompensation for den tabte omsætning i tidsrummet 24.00 til 07.00 vil indsats- og gevinstgrænserne dog blive fordoblet til kr. 1 og kr. 600. Hvor stor indflydelse, den tvungne lukketid derfor vil have, hvis lovforslaget bliver vedtaget, er således usikker.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om indholdet af lovforslaget til ændringer i spillelovgivningen, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Jesper Philip Schmidt (jps@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.