Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse

Dato 29 jan. 2015
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 22. januar 2015 har Folketinget vedtaget lovforslag om ændring af Funktionærlovens § 2a vedrørende anciennitetsbetinget fratrædelsesgodtgørelse. Ændringerne træder i kraft den 1. februar 2015 og vil medføre, at alle funktionærer med uafbrudt ansættelse i minimum 12 år herefter har ret til fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse.


Baggrund

Lovændringerne kommer efter lang tids usikkerhed på området omkring den anciennitetsbetingede fratrædelsesgodtgørelse. Indtil nu fulgte det af Funktionærlovens § 2 a, at Funktionæren havde krav på fratrædelsesgodtgørelse, såfremt funktionæren havde været uafbrudt beskæftiget i enten 12, 15 eller 18 år. Retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfaldt imidlertid, såfremt funktionæren havde mulighed for enten at oppebære folkepension ved fratrædelsen, eller funktionæren ville oppebære alderspension fra arbejdsgiveren.


Usikkerheden om denne bestemmelse opstod, da EU-domstolens underkendte dansk praksis i Ole Andersen-sagen fra 2010. Ifølge EU-domstolen udgjorde en fratagelse af en funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse på baggrund af muligheden for at oppebære alderspension forskelsbehandling på grund af alder. EU-domstolens underkendelse af dansk praksis medførte adskillige retssager, og retstilstanden forblev usikker.


Væsentligste ændringer

 

Nye regler gældende fra den 1. februar 2015 

Lovændringen medfører ændring af Funktionærlovens § 2 a, der fremover sikrer alle funktionærer fratrædelsesgodtgørelse ved afskedigelse efter minimum 12 års uafbrudt ansættelse. Med den nye affattelse af § 2 a vil funktionæren efter den 1. februar 2015 have ret til fratrædelsesgodtgørelse svarende til en månedsløn efter 12 års ansættelse. Såfremt den afskedigede funktionær har været ansat i 17 år eller mere, fastsættes godtgørelsen til tre måneders løn.

 

Retten til fratrædelsesgodtgørelse vil i fremtiden modsat tidligere praksis ikke være afhængig af funktionærens mulighed for enten at oppebære folkepension eller alderspension.

 

Det fremgår af forarbejderne, at det er funktionærens anciennitet på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for, om funktionæren opfylder anciennitetskravet i § 2 a og er berettiget til at modtage fratrædelsesgodtgørelse.


Vores vurdering

Lovændringen vil også finde anvendelse på eksisterende ansættelsesforhold, såfremt funktionæren opfylder anciennitetskravet på minimum 12 års uafbrudt ansættelse.


De nye ændringer medfører en forenkling af reglerne, hvilket må anses for positivt for både arbejdsgivere og funktionærer, idet en medarbejder, som har minimum 12 års ansættelse, vil være berettiget til en godtgørelse uanset pensionsforhold.


I det omfang virksomheder har hele eller dele af den hidtidige §2 a angivet i ansættelseskontrakter eller personalehåndbøger, bør man som arbejdsgiver sørge for behørig opdatering heraf.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Thomas Dahl Sørensen (tds@mwblaw.dk). 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.