Anbefalinger for god fondsledelse

Dato 17 jan. 2015
Download PDF version PDF

 

Indledning                                           

Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse (”Komitéen”) 16 anbefalinger for god fondsledelse (”Anbefalingerne”). Det er første gang, der offentliggøres sådanne anbefalinger for fonde.

 

Alle erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til Anbefalinger efter ”følg eller forklar”-princippet, ligesom det kendes fra Anbefalinger for god selskabsledelse. En fonds bestyrelse kan således vælge ikke at følge en eller flere af Anbefalingerne, men årsagen hertil samt den måde, som fonden har valgt at indrette sig på i stedet, skal i så fald angives.

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.


Anbefalingerne omhandler emner inden for følgende områder:

 • åbenhed og kommunikation,
 • bestyrelsens opgaver og ansvar,
 • bestyrelsens sammensætning og organisation,
 • bestyrelsens uafhængighed,
 • udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer,
 • evaluering af ledelsens arbejde samt
 • ledelsens vederlag.

Anbefalingerne og deres betydning gennemgås kort i det følgende.

 

Åbenhed og kommunikation 

Med henblik på at sikre gennemsigtighed og åbenhed, samt at der gives pålidelige og nøjagtige oplysninger i relation til fondens interessenter, anbefales det, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation. Det anbefales i den forbindelse, at det fastslås, hvem der kan udtale sig til offentligheden på vegne af fonden.

 

Det kan være hensigtsmæssigt, at en overordnet beskrivelse af disse retningslinjer fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

 

Bestyrelsens opgaver og ansvar 

Det anbefales, at bestyrelsen med udgangspunkt i fondens vedtægt mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik.

 

For så vidt angår bestyrelsens møder, anbefales det, at disse organiseres, indkaldes og ledes af bestyrelsesformanden. Det fremgår af kommentaren til Anbefalingerne, at det med fordel kan gøres til en del af bestyrelsens forretningsorden, at der vedtages en mødeplan for året, som også indeholder dagsordenen for de enkelte møder

 

Såfremt bestyrelsesformanden undtagelsesvist udfører særlige driftsopgaver, anbefales det, at dette bør ske i forlængelse af en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion.

 

Bestyrelsens sammensætning og organisation 

Såfremt fondens vedtægt ikke fastsætter kravene til bestyrelsens sammensætning, er det bestyrelsen selv, der definerer, hvilke kompetencer fonden har behov for. På denne baggrund anbefales det, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og optimal udpegning af bestyrelsens medlemmer anbefales det, at bestyrelsen sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Anbefalingerne anerkender dog, at der kan være bestemmelser i vedtægten om udpegningsret, og det fremgår således udtrykkeligt af Anbefalingerne, at denne (fortsat) skal respekteres.

 

Det fremgår af kommentaren til Anbefalingerne, at bestyrelsen med fordel kan nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave at komme med forslag til kandidater.

 

Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der tages hensyn til behovet for fornyelse samt kontinuitet i bestyrelsen.

 

I tilknytning hertil anbefales det, at der i den årlige ledelsesberetning redegøres for bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed, samt at der gives en række oplysninger om det enkelte medlem såsom navn, stilling, alder, køn, valgperiode, særlige kompetencer, øvrige ledelseshverv, udpegning og uafhængighed. Hvis fonden har en hjemmeside, anbefales det, at disse oplysninger også gøres tilgængelige dér.

 

Ligeledes anbefales det, at personer, der er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i en af fondens dattervirksomheder alene udgør et mindretal af fondens bestyrelse. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et helejet holdingselskab, hvilket er begrundet i, at et sådant typisk ikke har selvstændig driftsvirksomhed.

 

Bestyrelsens uafhængighed 

Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Hvad der forstås ved ”en passende del”, afhænger af bestyrelsens størrelse:

 • Har bestyrelsen op til fire medlemmer, bør mindst et medlem være uafhængigt.
 • Har bestyrelsen mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige.
 • Har bestyrelsen mellem ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige.

Det er bestyrelsens ansvar konkret at vurdere medlemmernes reelle uafhængighed.

 

Ved vurdering af om det enkelte bestyrelsesmedlem er uafhængigt, bør der lægges vægt på ”medlemmets evne og vilje til uvildigt og upartisk at varetage fondens formål”.

 

Anbefalingerne indeholder en ikke-udtømmende liste over forhold, der medfører, at et bestyrelsesmedlem ikke anses for uafhængigt. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at medlemskab af bestyrelsen i mere end 12 år i sig selv medfører, at bestyrelsesmedlemmet ikke kan anses for uafhængigt.

 

Udpegningsperioden for bestyrelsesmedlemmer  

Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode på mellem to til fire år. Genvalg vil kunne finde sted.  Denne periode er fastsat med henblik på at sikre en balance mellem dels hensynet til dynamik og fornyelse, og dels hensynet til at medlemmerne har den fornødne tid til at sætte sig ind i fondens forhold. Dette er i overensstemmelse med Anbefalingernes øvrige hensyn vedrørende forholdet mellem kontinuitet og fornyelse.

 

Desuden anbefales det, at der for bestyrelsesmedlemmer fastsættes en aldersgrænse, som medlemmer af stifterfamilien dog kan undtages fra.

 

Et medlem af bestyrelsen kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Det er alene fondsmyndigheden, der kan afsætte et bestyrelsesmedlem i løbet af en udpegningsperiode.

 

Evaluering af ledelsens arbejde  

For at understøtte bestyrelsens opfyldelse af Anbefalingerne anbefales det, at bestyrelsen årligt evaluerer i) bestyrelsesmedlemmernes bidrag og resultater samt ii) eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater.

 

Bestyrelsen anbefales at fastlægge en procedure for den årlige evaluering, som med fordel kan indgå i bestyrelsen forretningsorden.

 

Ledelsens vederlag 

Som følge af at erhvervsdrivende fonde ikke har ejere og dermed ikke afholder generalforsamling, er det vigtigt at aflønningen af en fonds ledelse er gennemsigtig og åben.

 

Med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig langsigtet udvikling for fonden anbefales det, at ledelsen aflønnes med et fast vederlag, samt at en eventuel bonus ikke er afhængig af regnskabsmæssige resultater.

 

Det er ikke i strid med Anbefalingerne, at bestyrelsens vederlag erlægges i form af aktier i eventuelle børsnoterede datterselskaber.

 

Bestyrelsen har mulighed for at indgå pensionsaftaler med fondens eventuelle direktion, men der kan ikke tildeles pension til bestyrelsesmedlemmerne, idet der ikke er tale om et ansættelsesforhold mellem bestyrelsesmedlemmerne og fonden.

 

Anbefalingerne anfører, at fonden bør indarbejde fondens vederlagsoplysninger i årsregnskabet, således årsregnskabet giver oplysning om i) ledelsens samlede vederlag og ii) hvert ledelsesmedlems vederlag fra fonden og fra andre virksomheder i koncernen.

 

Sanktion  

Fondsmyndigheden kan pålægge bestyrelsen at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til Anbefalingerne, hvis fonden:

 • ikke forholder sig til en eller flere Anbefalinger,
 • ikke forklarer og begrunder en afvigelse fra Anbefalingerne, eller
 • giver en begrundelse for en afgivelse fra Anbefalingerne, som er åbenbart grundløs eller uden mening.

Vores vurdering

 Med Anbefalingerne har fondsbestyrelserne fået et vigtigt værktøj til brug for deres arbejde, ligesom der er skabt grundlaget for en styrkelse af kommunikationen med fondenes interessenter.

 

Det er vigtigt at understrege, at det forhold, at en fond undlader at følge en eller flere Anbefalinger, ikke er udtryk for manglende overholdelse af regler på området, så længe der gives en fyldestgørende begrundelse for fravigelsen. Det frie valg mellem at følge en given anbefaling eller at forklare en fravigelse er således en integreret del af Anbefalingerne. Det må dog forventes, at der med tiden vil danne sig en ’best practice’, både for hvilke Anbefalinger der konsekvent bør efterleves, og for hvorledes fravigelser begrundes.

 

Under alle omstændigheder vil fondsbestyrelserne i den kommende tid have et betydeligt arbejde foran sig.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om anbefalingerne for god fondsledelse eller fonde generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Rasmus Albrechtsen (ral@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.