EU-Domstolen slår fast, at fedme kan være et handicap

Dato 22 dec. 2014
Download PDF version PDF

 

I en præjudiciel forelæggelse fra Retten i Kolding, har EU-Domstolen den 18. december 2014 slået fast, at fedme efter omstændighederne kan udgøre et handicap og derfor give den pågældende en særlig beskyttelse mod opsigelse. EU-Domstolen slog dog også fast, at overvægt ikke i sig selv er til hinder for en opsigelse.

 

Sagen kort

En dansk dagplejer blev i slutningen af 2010 afskediget af sin arbejdsgiver. Opsigelsen blev begrundet i rationalisering, men arbejdstageren mente efterfølgende, at opsigelsen reelt var begrundet i hans overvægt, og anlagde gennem sin fagforening FOA sag i overensstemmelse hermed. Retten i Kolding forelagde EU-domstolen en række præjudicielle spørgsmål, bl.a. om fortolkningen af handicap-begrebet i forhold til svær overvægt og fedme.


FOA gjorde under sagen gældende, at fedme måtte anses for værende et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand.

 

EU-Domstolens vurdering

EU-domstolen fandt, at hverken EU- eller EUF-traktaterne indeholder bestemmelser om et generelt forbud mod forskelsbehandling på grundlag af fedme i sig selv. Domstolen fandt i forlængelse heraf heller ikke, at der skulle foreligge et princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme med hensyn til beskæftigelse og erhverv.


EU-domstolen tog samtidig stilling til, hvorvidt fedme skulle anses for værende et handicap. EU-domstolen udtaler i denne forbindelse, at begrebet handicap: ”omfatter en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effekt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere”. Begrebet handicap skal således forstås som at omfatte en umulig udøvelse af erhvervsmæssig aktivitet samt ligeledes at omfatte gener for udøvelsen af en sådan aktivitet. EU-domstolen fastslår, at fedme i sig selv ikke udgør et handicap, da fedme ikke nødvendigvis medfører, at der foreligger en begrænsning som nævnt ovenfor.


EU-domstolen fandt imidlertid også, at fedme under visse omstændigheder alligevel kan udgøre et handicap. Dette vil være tilfældet, hvis fedmen medfører en begrænsning i deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre, og denne begrænsning er af langvarig karakter. EU-domstolen fremhævede i forbindelse hermed, at fedme, der medfører begrænsninger i bevægelighed eller følgesygdomme, der forhindrer den overvægtige i at udføre sit arbejde, eller som indebærer gener ved udøvelsen af den erhvervsmæssige aktivitet, vil kunne betragtes som et handicap.

 

Vores vurdering

Det kan på baggrund af afgørelsen fra EU-Domstolen konkluderes, at fedme ikke i sig selv er beskyttet i henhold til reglerne om forbud mod forskelsbehandling. Svær overvægt vil alene være beskyttet, såfremt overvægten langvarigt fører til hæmmet mobilitet eller følgesygdomme for den overvægtige medarbejder.


Såfremt en medarbejder på grund af svær overvægt eller fedme lider af eksempelvis følgesygdomme, skal arbejdsgiveren være opmærksom på, at der vil være en risiko for, at den pågældende medarbejder er beskyttet i henhold til reglerne mod forskelsbehandling.


Såfremt en medarbejder på grund af svær overvægt lider af hæmmet mobilitet eller følgesygdomme, skal arbejdsgiveren derfor overveje, hvilke rimelige tilpasninger til de særlige behov, som den pågældende medarbejder har, der vil muliggøre en fortsat ansættelse af den overvægtige medarbejder. Sådanne tilpasninger kunne eksempelvis være ansættelse på nedsat tid eller indkøb af særligt udstyr.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller trainee Thomas Dahl Sørensen (tds@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.