Ny bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Dato 15 aug. 2014
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører en række væsentlige ændringer i forhold til de nu tidligere regler for overtagelsestilbud.


Baggrund

Reglerne for overtagelsestilbud, herunder den tidligere bekendtgørelse, har de seneste år været under pres fra markedsdeltagere og rådgivere for ikke at være egnet til at kunne håndtere de situationer, der er opstået i praksis.  Med inspiration i udenlandsk ret skal den nye bekendtgørelse ses i lyset af dette ønske om i højere grad at imødekomme markedets behov.


Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.


Væsentligste ændringer

Undtagelser fra tilbudspligt

Undtagelsen til tilbudspligt i tilfælde, hvor en person opnår bestemmende indflydelse ved gave, ophæves i den nye bekendtgørelse. Dermed udløses tilbudspligten, såfremt en erhverver opnår mindst en tredjedel af stemmerettighederne i målselskabet ved gave. 


Ligebehandling af aktionærer inden for samme aktieklasse

Højeste kurs-princippet udvides til at omfatte en periode på seks måneder, efter tilbuddet er afsluttet i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet. Det betyder, at en tilbudsgiver, der inden for seks måneder efter tilbuddet er afsluttet, erhverver aktier i målselskabet på mere fordelagtige vilkår end tilbudt i det oprindelige købstilbud, skal kompensere de aktionærer, der accepterede tilbuddet.


Kompensationen skal erlægges kontant og i samme valuta, som tilbuddet blev afviklet i, og skal udregnes som forskellen mellem modydelsen i tilbuddet og den modydelse, som tilbudsgiver efterfølgende har erhvervet aktier til.   


Tilbudsperioden

Den samlede tilbudsperiode, dvs. inklusive forlængelser og forbedringer, kan fremover ikke overstige 10 uger. Dette er en ændring af de gældende regler, hvorefter tilbudsperioden kunne være op til 12 uger, hvis tilbudsgiver forbedrede tilbuddet indenfor de sidste to uger af tilbudsperioden.

 

I de tilfælde, hvor overtagelsen kræver myndighedsgodkendelse, må tilbudsperioden forlænges til ikke over ni måneder. Muligheden for denne forlængelse omfatter al myndighedsgodkendelse til forskel fra de gældende regler, hvor det alene var konkurrencemyndighedernes godkendelse, der kunne forlænge tilbudsperioden.


Betingelser knyttet til frivillige tilbud

Det præciseres, at et frivilligt tilbud ikke må indeholde betingelser, hvis opfyldelse tilbudsgiver har kontrol over. Det skyldes, at tilbudsgiver i de tilfælde i realiteten selv vil kunne vælge, om tilbuddet skal fastholdes, hvorfor det ikke længere vil være tale om et reelt tilbud. Det er eksempelvis i flere lande vanskeligt at få godkendt en betingelse, hvor tilbudsgiver kun forpligter sig til at erhverve et bestemt maksimum af målselskabets aktier – et såkaldt partial tilbud. Et andet eksempel er krav om gennemførelse af for tilbudsgiver en tilfredsstillende due dilligence.


Frist for tilbudsgiver efter udløb af tilbudsperiode

Med henblik på at vurdere, hvorvidt der skal ske forlængelse eller afslutning af tilbuddet, får tilbudsgiver fremover mulighed for at medregne accepter af tilbuddet i op til 18 timer efter tilbudsperiodens udløb. I den nuværende bekendtgørelse var denne frist sammenfaldende med tilbudsperiodens udløb. Fristen for at offentliggøre tilbudsresultatet er fortsat tre dage efter tilbuddets afslutning.


Tilbudsgivers ret til at sende materiale til navnenoterede aktionærer

Ud over tilbudsannoncen og redegørelsen har tilbudsgiver mulighed for at pålægge målselskabet at sende øvrige oplysninger og materiale til de navnenoterede aktionærer i målselskabet.


Tilbudsgivers ret er begrænset til højst tre henvendelser inden for tilbudsperioden. Herefter kan målselskabet afvise at videresende oplysningerne.


Tilbudsgivers mulighed for at frafalde eller reducere betingelser

Ved frivillige tilbud har tilbudsgiver mulighed for at frafalde eller reducere fastsatte betingelser ved et tillæg til tilbudsdokumentet. Dette vil fremover ske, uden at der i den forbindelse skal vurderes, hvorvidt der er tale om en forbedring af tilbuddet. Tillægget skal dog uanset hvad godkendes af Finanstilsynet.


Oversigt over de væsentligste ændringer

 

Figur: Oversigt over ændringer som følge af den nye bekendtgørelse

 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om prospekter, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.