Grønland indfører skærpede regler om fusionskontrol

Dato 11 jun. 2014
Download PDF version PDF

 

Torsdag den 15. maj 2014 vedtog det grønlandske landsting en revideret konkurrencelov. Loven er resultatet af et ønske om en øget overvågning af virksomhedskoncentrationer på det grønlandske marked. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2014 og indfører for første gang krav om konkurrenceretlig fusionskontrol på Grønland.


Beløbsgrænser for anmeldelse

Hidtil har en fusion på Grønland ikke krævet forudgående godkendelse fra myndighederne, men derimod blot en efterfølgende advisering af myndighederne.


Efter den 1. juli 2014 gælder, at en fusion skal anmeldes til de grønlandske konkurrencemyndigheder (Forbruger- og Konkurrencestyrelsen), efter at en fusionsaftale er indgået, et overtagelsestilbud er offentliggjort, eller en kontrollerende andel er erhvervet.


Fusioner, der berører det grønlandske marked, skal anmeldes til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i Grønland, når:

  1. De deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 100 mio. kroner, og
  2. Mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 50 mio. kroner.

Nyt fusionsbegreb

Den nye konkurrencelov gør op med det eksisterende grønlandske fusionsbegreb, der hidtil har været identisk med det selskabsretlige fusionsbegreb. Efter lovens ikrafttræden vil fusionsbegrebet blive lavet om til, hvad der under tiden kaldes det konkurrenceretlige fusionsbegreb, hvilket svarer til, hvad der er gældende i den danske konkurrencelov. Fusionsbegrebet skal herefter forstås som en af følgende transaktionstyper:

  1. Sammensmeltning af virksomheder (egentlig og uegentlig fusion)
  2. Erhvervelse af kontrol, herunder ændringer i eksisterende kontrol
  3. Oprettelse af et selvstændigt joint venture

Der er i den nye konkurrencelov lagt op til, at der kan opkræves gebyrer for anmeldelsen af en fusion. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut, kan fastsætte gebyrets størrelse. Det forventes, at gebyrerne bliver fastsat som et grundgebyr tillagt en promillesats af de fusionerende parters omsætning.

 

Indførelse af implementeringsforbud

Fremover skal en fusion anmeldes til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, inden transaktionen gennemføres. Hermed indføres et implementeringsforbud på linje med, hvad der gælder i f.eks. Danmark og EU. 


Forbruger- og Konkurrencestyrelsen skal senest 40 hverdage efter modtagelsen af en fuldstændig fusionsanmeldelse godkende fusionen i fase I eller træffe beslutning om at indlede en særskilt undersøgelse af fusionen (fase II).

Såfremt Forbruger- og Konkurrencestyrelsen indleder en særskilt undersøgelse, sker der fristforlængelse for myndighedernes godkendelse med op til 90 hverdage fra udløbet af fristen for godkendelse i fase I.


Der er endnu ikke fastsat regler for fusionsanmeldelsens nærmere udformning, herunder muligheden for at indføre forenklet og almindelig anmeldelse, som det kendes fra det danske og det europæiske system.


Fase I-anmeldelser efter den nye konkurrencelov har en maksimal behandlingstid på 40 dage, efter hvilken der skal træffes beslutning om, hvorvidt en fusion kan godkendes. Der er således tale om en betydeligt længere sagsbehandlingstid end f.eks. i Danmark, hvor den tilsvarende behandlingstid er maksimalt 25 dage.


Vores holdning

Med indførelsen af implementeringsforbuddet opnår de grønlandske konkurrencemyndigheder en effektiv mulighed for at sikre en sund konkurrence på det grønlandske marked ved at kunne opstille vilkår og betingelser for gennemførelsen af konkurrencepåvirkende fusioner.

 

Den øgede grad af involvering af myndigheder gør, at det må forventes, at anmeldelsespligtige transaktioner vil få en længere tidsmæssig udstrækning, end hvad der tidligere har været tilfældet.

 

De grønlandske omsætningstærskler er relativt lave. De hidtidige tærskelværdier har i perioden fra 2008 til 2014 ført til 11 behandlinger af fusioner på Grønland. Det er vores vurdering, at omfanget af transaktioner, der bliver omfattet af de nye tærskelværdier fortsat vil være begrænset.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den nye konkurrencelovs konsekvenser, om konkurrenceret generelt eller om spørgsmål om forretninger på Grønland i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Peter Smed (psm@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.