Undtagelser til prospektpligt

Dato 4 apr. 2014
Download PDF version PDF

 

Finanstilsynet har i en beslutning af 31. marts 2014 udtalt sig om, hvorvidt et konkret udbud af værdipapirer var undtaget fra pligten til at udarbejde et prospekt som følge af det antal personer, udbuddet var rettet mod, samt det minimumsbeløb, hver investor var forpligtet til at tegne. I beslutningen udtaler Finanstilsynet, at ingen af disse undtagelser fandt anvendelse på det konkrete udbud, hvorfor sagen resulterede i en politianmeldelse af den pågældende udbyder for manglende iagttagelse af prospektpligten.

 

Finanstilsynets beslutning

Beslutningen skal ses på baggrund af, at Finanstilsynet i oktober 2013 foretog en ordinær inspektion af et fondsmæglerselskab, som fortrinsvist beskæftigede sig med formidling af investeringsprojekter på vegne af det selskab, der havde udbudt aktier i den konkrete sag. I forlængelse af den ordinære inspektion foretog Finanstilsynet efterfølgende en særskilt undersøgelse af selskabets nævnte udbud, der var sket uden udarbejdelse af prospekt.

 

Undersøgelsen mundede ud i, at Finanstilsynet den 31. marts 2014 traf beslutning om at politianmelde selskabet for overtrædelse af Værdipapirhandelslovens § 23 stk. 1, 2.pkt, idet selskabet i forbindelse med et udbud af aktier til offentligheden havde undladt at udarbejde prospekt.

 

Finanstilsynet fandt således, at udbuddet ikke var undtaget fra prospektpligt, idet (1) den individuelle beløbsmæssige betingelse pr. investor for, at udarbejdelse af prospekt kan undlades, ikke var opfyldt, og (2) udbuddet ikke var rettet mod en sådan begrænset kreds af personer, at udbuddet var undtaget fra prospektpligt. Finanstilsynets vurdering af sagen gennemgås nærmere nedenfor.


Reglerne om prospektpligt

I henhold til Værdipapirhandelsloven må en udbyder ikke foretage udbud af værdipapirer til offentligheden, før der er offentliggjort et godkendt prospekt for de pågældende værdipapirer.

 

Dog er der i henholdsvis ”den lille prospektbekendtgørelse” og ”den store prospektbekendtgørelse” fastsat forskellige undtagelser til dette udgangspunkt. Eksempelvis er der ikke pligt til at udarbejde prospekt ved et udbud til offentligheden i de tilfælde, hvor hver enkelt investor skal erhverve værdipapirer for mindst 100.000 euro for at kunne investere i forbindelse med et udbud. Denne minimumsgrænse udgjorde på tidspunktet for udbuddet i den konkrete sag 50.000 euro.


Ligeledes er der ikke pligt til at udarbejde et prospekt, hvis udbuddet er rettet til færre end 150 fysiske eller juridiske personer pr. land inden for EU eller pr. land, som EU har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke er ”kvalificerede investorer”.  Minimumsgrænsen udgjorde på tidspunktet for udbuddet i den konkrete sag 100 fysiske eller juridiske personer.


Undtagelse ved krav om minimumsinvestering

Det fremgik af udbudsmaterialet, at der var krav om en minimumstegning pr. investor på over det dagældende krav på 50.000 euro. Selskabet var således af den opfattelse, at udbuddet var undtaget fra prospektpligt efter de dagældende regler.


Efter at have gennemgået tegningsaftaler, ejerbøger mv. vurderede Finanstilsynet imidlertid, at udbuddet ikke var omfattet af den dagældende undtagelse til prospektpligten. Grundlaget for Finanstilsynets vurdering var, at fem af investorerne har tegnet aktier for mindre end mindstetegningen på kr. 400.000. Som en konsekvens var det Finanstilsynets vurdering, at der ikke reelt har været en minimumstegning på kr. 400.000 pr. investor. Således var udbuddet ikke omfattet af undtagelsesreglen.


Undtagelse ved udbud til et begrænset antal personer

Efter at Finanstilsynet havde vurderet, at kravet om minimumsinvestering ikke var opfyldt, for så vidt angår de nævnte fem personer, undersøgte Finanstilsynet, om udbuddet var omfattet af den udtagelse, hvorefter der ikke stilles krav om udarbejdelse af prospekt ved udbud til en begrænset personkreds, jf. ovenfor.


Finanstilsynet var dog af dens opfattelse, at selvom de fem investorer, der havde tegnet for mindre end minimumstegningen på 400.000 kr. var under grænsen på 100 personer (nu 150 personer), fandt undtagelsesreglen til prospektpligten ikke anvendelse.  Dette skyldes, at udbuddet reelt var rettet mod offentligheden og derved rettet mod et antal personer over den anførte grænse. Det afgørende element i undtagelsen til prospektpligten er således ikke det tegnende antal investorer, men den personkreds udbuddet har henvendt sig til.


Vurdering

Finanstilsynets beslutning illustrerer vigtigheden af, at mindstekrav til investering fastsat i prospektbekendtgørelserne rent faktisk overholdes for samtlige investorer, hvis prospekt undlades med henvisning til denne undtagelse. Selv en fravigelse for enkelte investorer vil således medføre, at undtagelsen ikke længere finder anvendelse.


Ligeledes viser beslutningen, hvorledes et udbud rettet mod en ubestemt kreds normalt ikke anses for rettet til et begrænset antal personer, uanset at det faktiske antal investorer i øvrigt falder markant under grænsen i prospektbekendtgørelserne. Det er således af væsentlig betydning at sikre, at udbuddet afgrænses behørigt, hvis undtagelsen ønskes anvendt.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ændringerne i og konsekvenserne af indholdet af den nye bekendtgørelse, er du velkommen til at kontakte Partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Alexandar Korsgaard Bruun (abr@mwblaw.dk).

   

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.