Revideret spam-vejledning

Dato 28 jan. 2014
Download PDF version PDF

 

Forbrugerombudsmanden har i december 2013 udgivet en revideret vejledning til Markedsføringslovens § 6 vedrørende uanmodet henvendelse til bestemte aftagere.

 

I den reviderede vejledning præciseres det yderligere, hvilke henvendelser der omfattes af begrænsningen af erhvervsdrivendes mulighed for at sende reklame.

 

Markedsføringslovens § 6

Markedsføringslovens § 6 begrænser erhvervsdrivendes muligheder for at sende reklame til forbrugere, erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder. Begrænsningen gælder både for elektronisk post og for andre direkte henvendelser. Overtrædelse af bestemmelsen kan medføre, at den erhvervsdrivende pålægges en bøde.

 

Henvendelser, der omfattes af forbuddet mod at sende reklamer

Det gælder generelt, at en forbruger til enhver tid skal kunne afbryde et bestillingsforløb på internettet, hvis vedkommende alligevel ikke vil gennemføre købet. Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse præciseret, at det er i strid med Markedsføringslovens § 6, hvis den erhvervsdrivende sender en ”servicemail”, der gør forbrugeren opmærksom på, at bestillingen er afbrudt, og hvordan bestillingen kan genoptages.

 

Endvidere har Forbrugerombudsmanden slået fast, at en erhvervsdrivende ikke må sende uanmodede mails til eksisterende kunder, der ikke har handlet hos den erhvervsdrivende i et tidsrum af kortere eller længere varighed, for at få kunden tilbage i butikken. Det kan dog tillades, hvis kunden i forbindelse med en tidligere handel med den erhvervsdrivende har oplyst sine kontaktoplysninger og i den forbindelse har haft mulighed for at sige nej til at modtage reklame.

 

Endelig præciserer Forbrugerombudsmanden, at andre direkte henvendelser er lovlige, hvis der er tale om forsendelser, der ikke er stilet til en bestemt person, men til en ubestemt kreds af mulige aftagere. Eksempelvis et reklameomslag, som er forsynet med en adresse men ikke et navn, og som uddeles af Post Danmark til samtlige postmodtagere i Danmark.

 

Grænseoverskridende markedsføring

Grundet den omstændighed at Markedsføringslovens § 6 bygger på et EU-direktiv, må danske erhvervsdrivende, der overholder bestemmelsen, gå ud fra, at de også overholder reglerne i andre EU-lande.

 

Dog kan der være mindre forskelle på, hvordan de enkelte EU-lande fortolker reglerne. I vejledningen fremhæves det, at hvis der er tale om andre midler til fjernkommunikation, eksempelvis adresserede breve, skal de danske erhvervsdrivende følge reglerne i det land, som markedsføringen er rettet imod. Dette skyldes, at medlemsstaterne selv kan vælge, om de vil forbyde eller tillade sådanne henvendelser.

 

Håndhævelsen

Ved overtrædelser af Markedsføringslovens § 6, stk. 1 kan en virksomhed idømmes bøder. Forbrugerombudsmanden anvender en beregningsmodel til udmåling af bøder, og denne beregningsmodel er fulgt af domstolene.

 

Efter beregningsmodellen er minimumsbøden på kr. 10.000 kr. for op til 100 overtrædelser. For over 100 overtrædelser er bøden på kr. 100 for hver overtrædelse.

 

Således vil en bøde for 90 overtrædelser være kr. 10.000 (da det er under 100 overtrædelser), og for 110 overtrædelser vil bødeniveauet være kr. 11.000.

 

Fastsættelse af bødens størrelse beror dog på en konkret vurdering af sagens omstændigheder. Bødeniveauet vil derfor kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, alt efter om der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

 

Det kan for eksempel være en skærpende omstændighed, hvis man tidligere er straffet for overtrædelse af Markedsføringslovens § 6. Det ses omvendt, at der kan gives rabat, hvis der er tale om et betydeligt antal uanmodede henvendelser.

 

Vores vurdering

Vi oplever et stadigt stigende fokus fra vores kunder på mulighederne for at foretage elektronisk markedsføring over for egne kunder. Rammerne for den elektroniske markedsføring bliver derfor til stadighed mere relevante, og vi vurderer, at Forbrugerombudsmandens reviderede vejledning vil gøre det lettere for de erhvervsdrivende at overholde reglerne i markedsføringsloven.

 

[Forbrugerombudsmandens reviderede vejledning kan findes her ]

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den reviderede vejlednings konsekvenser eller markedsføring i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk).

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.