Finanstilsynet afsætter bestyrelse i forsikringsselskab

Dato 13 dec. 2013
Download PDF version PDF

 

På baggrund af en række forhold afgjorde Finanstilsynet den 4. december 2013 fem sager om bestyrelsesmedlemmers egnethed. I samtlige fem tilfælde blev det fastslået, at bestyrelsesmedlemmerne i et forsikringsselskab ikke ansås for at have udført deres hverv på betryggende vis. På denne baggrund udstedte Finanstilsynet påbud om, at de alle skal nedlægge deres hverv som bestyrelsesmedlemmer med øjeblikkelig virkning.  


Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foranledigede en vedtægtsændring. Inden denne vedtægtsændring valgte medlemmerne (forsikringstagerne) de delegerede som repræsentanter for medlemmerne. De delegerede udgør selskabets generalforsamling, og selskabets bestyrelse vælges derefter blandt de delegerede. Ændringen af vedtægterne betød, at selskabets delegerede ikke blev valgt af medlemmerne, men udpeget af bestyrelsen og herefter valgt af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne havde derfor, ifølge Finanstilsynet, de facto den betydning, at medlemmerne blev afskåret fra indflydelse.


Placering af midler i en fond ved selskabets opløsning

På en ekstraordinær generalforsamling blev det besluttet at ændre selskabets vedtægter således, at selskabets midler kunne placeres i en ikke-erhvervsdrivende eller erhvervsdrivende fond i tilfælde af selskabets opløsning. I forbindelse med en ansøgning om bestandsoverdragelse modtog Finanstilsynet et udkast til vedtægterne til den fond, som selskabet havde til hensigt at stifte. Efter dette udkast var det selskabets delegerede, som udpegede medlemmerne af fondens første bestyrelse. Herefter skulle nye medlemmer af fondens bestyrelse udpeges af de siddende bestyrelsesmedlemmer. Fondens bestyrelse skulle selv fastsætte sit vederlag. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette tiltag var egnet til at sikre de siddende delegerede, herunder bestyrelsen, fremtidig råderet over selskabets formue, samt at dette var hensigten.

 

Tegning af nye policer (udvanding af medlemmernes stemmer)

Der blev i en periode tegnet nye forsikringspolicer, hvilket indebar, at selskabet fik nye medlemmer, der var stemmeberettigede i forbindelse med afholdelse af valg til delegeretordningen. Selskabet har oplyst, at antallet af stemmeberettigede medlemmer næsten blev fordoblet. Finanstilsynet bemærkede i den forbindelse, at de nytegnede indboforsikringer udgjorde tillægsforsikringer, som omfattede genstande, der i forvejen var dækket af en husstands almindelige indboforsikring, og at de pågældende forsikringer i en række tilfælde blev tegnet af den siddende bestyrelses og direktørs nærtstående.

Endvidere havde selskabet opsagt en række forsikringer hos medlemmer, der ville få en større del af selskabets formue i tilfælde af selskabets opløsning, samt afvist personer, der ønskede at tegne forsikring hos selskabet. Finanstilsynet vurderede på den baggrund, at der var sket en udvanding, der havde til hensigt at afskære de eksisterende medlemmers indflydelse på valget til delegeretordningen. Forøgelsen af de stemmeberettigede var egnet til at sikre bestyrelsens fortsatte indflydelse på sammensætningen af selskabets delegeretordning og derigennem på selskabets generalforsamling og de beslutninger, som generalforsamlingen skulle træffe, herunder valg af bestyrelse for fonden.


Samlet påpeger Finanstilsynet, at bestyrelsen havde vægtet egne interesser over selskabets, samt at ledelsen ikke havde udført sit hverv på betryggende vis.

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.