Valgfri revisionsstandard

Dato 14 mar. 2013
Download PDF version PDF

 

Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse B fremover kan vælge at lade revisionen ske efter en ny, mindre omfattende revisionsstandard. Den nye standard kaldes i årsregnskabslovens terminologi Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder.

 

Ca. 100.000 danske virksomheder får mulighed for at benytte den nye lempede revisionsstandard og dermed spare omkostninger.

 

Den nye revisionsstandard kan også være relevant for datterselskaber i store koncerner.

 

Hvilke selskaber får mulighed for at anvende den mindre omfattende revisionsstandard?

Muligheden består for små virksomheder i regnskabsklasse B. Små virksomheder bliver i årsregnskabslovens § 7, stk. 2 defineret som virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 

a)    En balancesum på 36 millioner kr.

b)    En nettoomsætning på 72 millioner kr.

c)    Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 50.

              

Virksomheder, som falder inden for denne kategori, har som udgangspunkt pligt til at lade regnskabet revidere af en revisor.

 

Udvidet gennemgang af årsregnskabet

På baggrund af en lovændring i årsregnskabsloven, som trådte i kraft 1. januar 2013, har selskaber, der er omfattet af regnskabsklasse B, mulighed for på den ordinære generalforsamling at beslutte fremadrettet at lade revisionen udføre som en udvidet gennemgang af årsregnskabet tilpasset forholdene for mindre virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 1.


En udvidet gennemgang af årsregnskabet bliver generelt sidestillet med en almindelig revision.

 

Betegnelsen udvidet gennemgang kan umiddelbart indikere, at der er tale om en udvidelse af revisionshandlingen. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Gennemgang er en væsentligt mindre omfattende erklæringsstandard end den sædvanlige revision, og denne erklæringsstandard har hidtil ikke kunnet anvendes af revisor, hvis der består en revisionspligt for selskabet. En udvidet gennemgang er således er mellemting mellem den hidtil kendte gennemgang (review) og den traditionelle revisionsstandard.


Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder vil blive baseret på FSR – Danske Revisorers udkast om ”Udvidet gennemgang af årsregnskaber”, som foreningen har udarbejdet.

 

Revisors gennemgangshandlinger vil primært bestå af forespørgsler til den daglige ledelse og vurdering af finansielle oplysninger for at opnå tilstrækkelig og egnet bevis til at drage en konklusion om årsregnskabet.

 

Endvidere skal revisor foretage (i) review af udskrifter fra tingbogen, personbogen og bilbogen, (ii) indhente engagementsbekræftelser pr. balancedagen, (iii) indhente oplysninger om eventuelle retlige tvister og (iv) indhente oplysninger fra SKAT.

 

Revisoren skal derimod ikke foretage lageroptælling.  Funktionaliteten af interne kontroller testes ikke, som det kan være tilfældet ved en revision, og en udvidet gennemgang inkluderer ikke detailtest af transaktioner, balanceposter og oplysninger.

 

Selskaber kan således spare penge på revisionen, da en udvidet gennemgang er mindre tidskrævende end en almindelig revision.

 

Loven indeholder bemyndigelse til Erhvervsstyrelsen til at udstede en bekendtgørelse, der gennemfører Danske Revisorers erklæringsstandard.

 

Sådan vælges den lempede revisionsstandard udvidet gennemgang

Ændring af revisionsstandard fra den sædvanlige revisionsstandard til den mindre omfangsrige udvidet gennemgang kræver en beslutning herom på den ordinære generalforsamling.

 

Da den udvidede gennemgang sidestilles med sædvanlig revision, skal der som udgangspunkt ikke ændres i selskabets vedtægter. Hvis vedtægterne indeholder en bestemmelse om revisionspligt, der henviser til den sædvanlige revisionsstandard, vil der dog være behov for en vedtægtsændring.

 

Inden der træffes beslutning om, at revision skal ske efter den mindre omfattende standard udvidet gennemgang, bør selskabet vurdere, om der er forretningsmæssige fordele ved at afholde omkostninger til en fuld revision. Hvis revisor således er en værdifuld forretningsrådgiver for selskabet, risikerer selskabet, at revisor ved udvidet gennemgang ikke kan bidrage i samme omfang som hidtil som forretningsmæssig rådgiver.

 

Derudover bør selskabet også forudgående undersøge, hvor meget der i givet fald kan spares på eksterne udgifter til revisor og på interne omkostninger ved at gå fra sædvanlig revision til en udvidet gennemgang.

 

Endeligt kan der være behov for en forudgående drøftelse med selskabets bankforbindelse.

 

Koncernforhold  

Adgangen til at anvende erklæringsstandarden gælder ligeledes for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere virksomheder. Det er dog en betingelse for at anvende bestemmelsen, at virksomheden og dattervirksomhederne ikke tilsammen overskrider to de ovenfor nævnte grænser.

 

Såfremt et datterselskab ikke overskrider to af de ovennævnte størrelser, kan datterselskabet benytte erklæringsstandarden.

 

Det vil sige, at store koncerner, der omfatter mindre datterselskaber, der ikke overstiger nævnte grænser, kan lade datterselskabernes regnskaber revidere ved erklæringsstandarden, hvilket kan være en besparelse for hele koncernen.

 

Fravalg af revision for meget små virksomheder

Meget små virksomheder i regnskabsklasse B, der har pligt til at aflægge årsrapport, kan fortsat helt fravælge revision, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke på balancetidspunktet overskrider to af følgende størrelser:

 

a)    En balancesum på kr. 4 millioner

b)    En nettoomsætning på kr. 8 millioner

c)    Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12.

 

Muligheden for helt at fravælge revision gælder også for holdingselskaber, såfremt holdingselskabet og koncernvirksomhederne ikke overskrider to af de nævnte størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 3. Hvis hele koncernen overskrider nævnte grænser, vil et holdingselskab ikke have mulighed for at fravælge revision, selvom holdingselskabet i sig selv holder sig inden for nævnte grænser.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om udvidet gennemgang, er du velkommen til at kontakte partner Christian Bredtoft Guldmann (cbg@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.