Forhøjede straffe for Konkurrencelovsovertrædelser

Dato 2 jan. 2013
Download PDF version PDF

 

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget regeringens forslag til ændring af Konkurrenceloven. Det vedtagne forslag er i overensstemmelse med det lovforslag, som blev fremsat den 26. oktober 2012, og som er omtalt her.


Formålet med lovændringen er navnlig at skærpe konkurrencen i Danmark ved at indføre strengere straffe for Konkurrencelovsovertrædelser. Baggrunden for skærpelserne er, at overtrædelse af Konkurrenceloven hidtil har været straffet relativt mildt set i forhold til andre former for økonomisk kriminalitet på trods af Konkurrencelovsovertrædelsernes åbenlyse samfundsøkonomiske skadevirkninger.


Med de nye regler indføres fængselsstraf i op til seks år for indgåelse af kartelaftaler.

 

Samtidig med ændringen af Konkurrenceloven indføres en bestemmelse i Straffelovens § 299C omhandlende kartelvirksomhed. Erhvervs- og Vækstministeren har i forbindelse med behandlingen af lovforslagene oplyst, at der under særdeles skærpende omstændigheder i princippet vil kunne idømmes op til ni års fængsel for flere overtrædelser af kartelbestemmelsen i medfør af Straffelovens §§ 88 og 299 c.


Skærpelsen er alene relevant for fysiske personer og vil forventeligt alene blive anvendt over for den øverste ledelse, da det almindeligvis vil være i den øverste ledelse, at beslutningen om deltagelse i kartelvirksomhed er truffet, hvorved kravet om forsætlighed opfyldes.


Med de nye regler hæves endvidere grundbeløbet for mindre alvorlige overtrædelser af Konkurrenceloven fra de hidtidige kr. 400.000 til kr. 4 mio. For alvorlige overtrædelser hæves det hidtidige grundbeløb på kr. 400.000–kr. 15 mio. til kr. 4 mio.–kr. 20 mio., og for de meget alvorlige overtrædelser hæves niveauet fra kr. 15 mio. og opefter til kr. 20 mio. og opefter.


Der indføres tillige retningslinjer for bødeniveauet for fysiske personer. Grundbeløbet udgør efter de nye regler kr. 50.000 ved mindre alvorlige overtrædelser, kr. 100.000 ved alvorlige overtrædelser og minimum kr. 200.000 ved meget alvorlige overtrædelser.


Bøderne skal i øvrigt som hidtil udmåles under hensyntagen til overtrædelsen grovhed og varighed.


De nye grundbeløb gælder for alle Konkurrencelovsovertrædelser, herunder eksempelvis ved en dominerende virksomheds misbrug af sin markedsposition eller ved indgåelse af vertikale aftaler om bindende videresalgspriser.


Ændringen af Konkurrenceloven træder i kraft den 1. marts 2013. 


Det fremgår af lovbemærkningerne, at overtrædelser, der er begået før den 1. marts 2013, fortsat skal bedømmes efter de hidtidige regler. Overtrædelser, som er indgået før den 1. marts 2013, men som fortsat finder sted, skal derimod bedømmes efter de nye regler.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.