Afgørelse om bestyrelsesmedlems egnethed

Dato 21 dec. 2012
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 17. december 2012 afgjorde Finanstilsynet, at et bestyrelsesmedlem i et livsforsikringsselskab (herefter den ”Finansielle Virksomhed”) ikke opfyldte kravene til egnethed og hæderlighed i Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2, nr. 3 og 4. Derfor kunne personen (herefter ”Bestyrelsesmedlemmet”) ikke godkendes som bestyrelsesmedlem i den Finansielle Virksomhed. Sagen har været forelagt det Finansielle Virksomhedsråd.


Sagsfremstilling

Bestyrelsesmedlemmet har siddet i bestyrelsen i den Finansielle Virksomhed samtidig med at have siddet i bestyrelsen for en fond (herefter ”Fonden”).


Fonden har haft et samlet engagement af betydelig størrelse i den Finansielle Virksomhed. I forbindelse med en inspektion i den Finansielle Virksomhed i foråret 2012 konstaterede Finanstilsynet, at der var en objektiv indikation for værdiforringelse på engagementet med Fonden og på denne baggrund forbød Finanstilsynet den Finansielle Virksomhed at nedskrive på engagementet.


Bestyrelsesmedlemmet var altså medlem af bestyrelsen for Fonden, der påførte den Finansielle Virksomhed et tab i form af den foretagne nedskrivning på engagementet. På samme tid var Bestyrelsesmedlemmet medlem af den Finansielle Virksomhed og har derfor ifølge Finanstilsynet overtrådt forbuddet mod, at ledelsesmedlemmer ikke må påføre den finansielle virksomhed, som de sidder i ledelsen af, et tab eller risiko for tab.


Retligt grundlag

Lov om finansiel virksomhed § 64 indeholder en række krav til bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheders egnethed og hæderlig (fit & proper krav).


Det fremgår af Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2, nr. 4, at et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed ikke kan bestride hvervet som bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende har udvist en adfærd, der giver anledning til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage hvervet som bestyrelsesmedlem på forsvarlig måde.


Vurderingen af om Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2, nr. 4 er overtrådt skal ske på baggrund af en samlet vurdering af den pågældendes adfærd i den periode, hvor personen har bestridt den pågældende stilling.


Det fremgår endvidere af Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2, nr. 3, at et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed ikke kan bestride hvervet som bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende på grund af sin økonomiske situation eller via et selskab som vedkommende deltager i driften af har påført eller vil påføre den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab.


Finanstilsynet har kompetencen til at påbyde et medlem af bestyrelsen i en finansiel virksomhed at nedlæge sit hverv, hvis personen efter Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2 ikke kan bestride sin stilling, jf. Lov om finansiel virksomheds § 351, stk. 2.   


Afgørelsen

Der var derfor Finanstilsynets opfattelse, at Bestyrelsesmedlemmet som bestyrelsesmedlem i Fonden har deltaget i ledelsen af et selskab, hvis aktiviteter har medført, at den Finansielle Virksomhed har måttet nedskrive deres engagement og derfor må anses for at have lidt et tab. Dette stred ifølge Finanstilsynet imod bestemmelserne i Lov om finansiel virksomheds § 64, stk. 2, nr. 3 og 4.


På grund af dette fandt Finanstilsynet ikke, at Bestyrelsesmedlemmet kunne anses for at opfylde til egnethed og hæderlig som påkrævet for at deltage i ledelsen af en finansiel virksomhed.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat David Moalem (dam@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.