Forslag til Lov om finansielle rådgivere

Dato 5 dec. 2012
Download PDF version PDF

 

Finanstilsynet har den 13. november 2012 sendt udkast til lovforslag til Lov om finansielle rådgivere i høring (herefter ”Lovforslaget”). Formålet med Lovforslaget er at fastsætte rammer for ikke-finansielle virksomheder, der yder helhedsorienteret rådgivning om finansielle produkter til forbrugere, uden at der er tale om virksomhed, der udøves af finansielle virksomheder. Såfremt Lovforslaget vedtages, forventes det at træde i kraft den 1. januar 2014. I dette nyhedsbrev opridser vi hovedtrækkene i Lovforslaget.

 

Finansiel rådgivning

Lovforslaget omhandler finansielle rådgivere, der ikke direkte er tilknyttet en finansiel virksomhed, der giver finansiel rådgivning til forbrugere. Finansiel rådgivning omhandler – i modsætning til investeringsrådgivning og forsikringsrådgivning – personlig rådgivning om transaktioner og sammensætning af finansielle produkter. Herunder placeres rådgivning om kreditaftaler, indlån, forsikringer, pension og investeringsprodukter. Hvor investeringsrådgivning og forsikringsrådgivning omhandler specifikke produkter, omhandler finansiel rådgivning en mere helheldsorienteret rådgivning.

 

Tilladelse

Såfremt Lovforslaget vedtages med den nuværende formulering, vil det fra den 1. januar 2014 kræve tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt man ønsker at yde finansiel rådgivning til forbrugere. Finanstilsynet vil give tilladelse, såfremt virksomheden:

  • har hovedkontor og hjemsted i Danmark (eller virksomheden har en lignende tilladelse i et andet EU-land),
  • har forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder,
  • har en ledelse, der opfylder lovens ’fit & proper’-krav,
  • har en ansvarsforsikring eller tilsvarende garanti, og
  • dokumenterer, at der er oprettet en særlig konto til indsættelse af betroede midler, såfremt denne modtager betroede midler fra forbrugerne.

Forretningsgange

Den finansielle rådgiver skal have en række interne forretningsgange, herunder forretningsgange om håndtering af interessekonflikter.

 

Ved Finanstilsynets vurdering af om kravet til forretningsgange er opfyldt, vil der blive taget hensyn til den enkelte virksomheds størrelse.

 

Forretningsgangene skal blandt andet beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at rådgivningen ikke er til skade for kundens interesser, såfremt virksomheden modtager provision. Endvidere nævner Lovforslaget, at virksomheden skal have en forretningsgang for gennemførelse af rådgivningsforløb, herunder skal virksomheden kunne dokumenterer, hvilke råd virksomheden har givet sine kunder.

 

Fit and proper-krav

Et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal have fyldestgørende erfaring til at udøve sit hverv eller varetage sin stilling. Der opstilles ikke generelle kriterier for, hvilke teoretiske eller praktiske krav personen skal opfylde. Lovforslaget nævner dog, at relevant teoretisk uddannelse kan indgå i vurderingen.

 

En person kan som udgangspunkt ikke udpeges som bestyrelsesmedlem eller direktør, hvis den pågældende er pålagt strafansvar for en overtrædelse af Straffeloven eller anden lovgivning på det finansielle område.

 

Endvidere kan et bestyrelsesmedlem eller en direktør ikke besidde sit hverv, dersom den pågældende har indgivet begæring om rekonstruktion eller konkurs eller er under konkursbehandling eller lignende.

 

Endelig kan Finanstilsynet gribe ind over for et ledelsesmedlem, hvis den pågældende har udvist eller udviser en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig vis.

 

Fit and proper-vurderingerne sker på individuel basis og er afhængige af virksomhedens karakter, ledelsens sammensætning og personens rolle i virksomheden.

 

Kompetencekrav

En finansiel rådgiver skal sikre, at de ansatte, som yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere, har tilstrækkelige kompetencer til at yde en forsvarlig rådgivning. Kompetencekravet omhandler alene det personale, der yder finansiel rådgivning.

Finanstilsynet vil fastlægge de nærmere kompetencekrav ved bekendtgørelse.

 

God skik

Lovforslaget fastlægger, at en virksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningskik og god praksis inden for virksomhedsområdet. Bestemmelsen svarer til de bestemmelser om god skik, der allerede gælder på det finansielle område.

 

Erhvervs- og vækstministeren vil fastlægge nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle rådgivere.

 

Uafhængighed

Forslaget opstiller tre betingelser for, at en finansiel rådgiver må anvende betegnelsen ”uafhængig”.

  1. Provision: En finansiel rådgiver må ikke modtage provision eller andet vederlag fra virksomheder, der udbyder finansielle produkter. Dette omfatter både direkte og indirekte betaling som forudsætning for, at virksomheden anbefaler et bestemt produkt.
  2. Snævre forbindelser: En finansiel rådgiver må ikke have snævre forbindelser til en virksomhed, der sælger eller formidler finansielle produkter. Definitionen af snævre forbindelser svarer til definitionen i Lov om finansiel virksomhed og omhandler personsammenfald og ejerskab.
  3. Dobbeltrolle: Endelig må en uafhængig finansiel rådgiver ikke tilbyde eller formidle finansielle produkter til en forbruger, når virksomheden samtidig yder rådgivning herom til forbrugeren.

Det skal fremgå af virksomhedens hjemmeside, såfremt en rådgiver ikke er uafhængig.

 

Vurdering

Som det danske marked ser ud i øjeblikket, vil Lovforslaget omhandle et fåtal af virksomheder. Det fremgår af Erhvervs- og vækstministeriets rapport om mulighederne for at styrke uvildig rådgivning fra august 2012, at det skønnes, at ca. 50 virksomheder vil søge tilladelse som finansiel rådgiver, og langt størstedelen af dem allerede har en tilladelse til at rådgive om enten forsikring eller investering.

 

Det er således centralt at notere sig, at en forsikrings- og investeringsrådgiver skal have en yderligere tilladelse til at være finansielle rådgiver.

 

Det er vores opfattelse, at kravene til ledelsens sammensætning, god skik og forsikring vil være tilsvarende til de allerede eksisterende regler for forsikrings- og investeringsrådgivere, men at kravene til forretningsgangene, herunder forretningsgange om uafhængighed, vil være forskellige i forhold til de krav, der eksisterer på de nuværende rådgivningsfunktioner.

 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.