Bekendtgørelse om fusion af sparekasser i høring

Dato 23 nov. 2012
Download PDF version PDF

 

Den 21. november 2012 sendte Finanstilsynet forslag til bekendtgørelse om fusion af sparekasser i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2013.

 

Fusion

Formålet med bekendtgørelsen er at gøre det muligt at fusionere sparekasser med universelsuccession, således at der eksempelvis ikke kræves samtykke fra de involverede sparekassers kreditorer, medmindre andet måtte være aftalt med disse.


Dette betyder, at den fortsættende sparekasse i en fusion efter de nye regler som udgangspunkt overtager den ophørende sparekasses rettigheder og forpligtelser, uden at disse forfalder til betaling, og uden at den ophørende sparekasses kreditorer skal give samtykke.

 

Sammenlægning efter de hidtil gældende regler

Hidtidigt har det alene være muligt at sammenlægge to sparekasser ved at lade den ene sparekasse ophøre og lade den fortsættende sparekasse overtage alle aktiverne. Dette medførte, at den ophørende sparekasses gæld forfaldt til betaling, hvilket kunne besværliggøre sparekassernes muligheder for en sammenlægning.

 

Det vil fortsat være muligt at anvende de nuværende regler om sammenlægning, hvilket som udgangspunkt har som konsekvens, at den ophørende sparekasses aktiver overtages af den ophørende sparekasse, mens gæld mv. som udgangspunkt kun overtages, hvis kreditorerne meddeler samtykke hertil og ellers forfalder til betaling.

 

Vederlag

Garanter i den eller de ophørende sparekasser skal som vederlag for deres garantbeviser tilbydes en ombytning til garantbeviser i den fortsættende sparekasse, kontant indløsning, eller en kombination heraf. Kontant indløsning kræver, at både den ophørende sparekasse og Finanstilsynet tillader dette. Vederlaget skal være rimeligt og sagligt begrundet.

 

Tilladelse

Som ved de nuværende regler om sammenlægning vil der også efter de nye regler skulle indhentes tilladelse til fusionen.

 

Vurdering

Bekendtgørelsen er i tråd med Finanstilsynet tidligere udstedte bekendtgørelse om fusion af sparekasser med aktieselskaber og visse af de regler, der gælder for fusion af eksempelvis aktieselskaber.

 

Samlet set gør bekendtgørelsen det lettere for sparekasser at fusionere, da aktiver og passiver som udgangspunkt overtages af den fortsættende sparekasse og videreføres uændret uden samtykke fra den ophørende sparekasses kreditorer og aftaleparter, medmindre andet er aftalt med disse. Samtidig bevares sparekassernes muligheder for at anvende de hidtil gældende regler om sammenlægning.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om fusion af sparekasser, er du velkommen til at kontakte partner advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk), partner advokat Christoffer Galbo (cga@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art.