Forslag om ændring af Konkurrenceloven

Dato 29 okt. 2012
Download PDF version PDF
 
Regeringen har den 26. oktober 2012 fremsat forslag til ændring af Konkurrenceloven. Formålet med lovforslaget er overordnet at skærpe konkurrencen i Danmark ved at indføre strengere straffe for Konkurrencelovsovertrædelser.

 

Baggrunden for lovforslaget er, at overtrædelser af Konkurrenceloven efter den nugældende Konkurrencelov straffes relativt mildt set i forhold til anden form for økonomisk kriminalitet, på trods af at Konkurrencelovsovertrædelser typisk har alvorlige samfundsøkonomiske skadevirkninger. Ifølge Regeringens Konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012 viser beregninger, at karteller i gennemsnit fører til en overpris på mellem 10 og 50 %, en overpris, der i sidste ende betales af forbrugerne. 


På baggrund heraf indeholder lovforslaget navnlig bestemmelse om betydelige skærpelser af straffene for overtrædelse af Konkurrenceloven og for en mere effektiv håndhævelse af reglerne.

 

Forhøjelse af bødeniveauet

I henhold til lovforslaget skal det nuværende grundbeløb for juridiske personers mindre alvorlige overtrædelser af Konkurrenceloven hæves fra de nuværende kr. 400.000 til kr. 4 mio. For alvorlige overtrædelser hæves det nuværende grundbeløb på kr. 400.000–kr. 15 mio. til kr. 4 mio.–kr. 20 mio., og for de meget alvorlige overtrædelser hæves niveauet fra kr. 15 mio. og opefter til kr. 20 mio. og opefter.

For fysiske personer indføres for første gang faste retningslinjer for bødeniveauet. Grundbeløbet fastsættes til kr. 50.000 ved mindre alvorlige overtrædelser, til kr. 100.000 ved alvorlige overtrædelser og til minimum kr. 200.000 ved meget alvorlige overtrædelser.

 

Det er fortsat meningen, at bøderne udmåles under hensyntagen til overtrædelsen grovhed og varighed.

De foreslåede forhøjelser af bødeniveauet skal gælde generelt for Konkurrencelovsovertrædelse, herunder eksempelvis ved en dominerende virksomheds misbrug af sin markedsposition eller ved indgåelse af vertikale aftaler om bindende videresalgspriser.

 

I bemærkningerne til lovforslaget er som eksempel på de nye retningslinjers betydning nævnt, at den største af sagerne i El-kartellet blev afgjort med tildelingen af en bøde på kr. 3 mio. Da der var tale om meget alvorlige overtrædelser, ville en bøde efter de nye retningslinjer alene på baggrund af grundløbet være på mere end kr. 20 mio. Ligeledes ville den bøde på kr. 5 mio., som Arla i 2006 blev idømt for alvorligt misbrug af dominerende stilling, efter de nye retningslinjer og henset til overtrædelsens grovhed formentlig være i størrelsesorden kr. 15-20 mio.  

 

Fængselsstraf for indgåelse af kartelaftaler

Det er et erklæret mål med lovforslaget at få gjort op med karteldannelser og at få indført straffe for deltagelse i kartelvirksomhed, der svarer til straffene for andre former for økonomisk kriminalitet. På den baggrund indføres der ved lovforslaget mulighed for fængselsstraf i op til seks år for indgåelse af kartelaftaler. 

 

Deltagelse i kartelvirksomhed er efter den gældende Konkurrencelov sanktioneret med bøde fastsat efter de grundbeløb, der er nævnt ovenfor. Efter lovforslaget hæves strafferammen imidlertid, således at den der forsætligt deltager i et kartelsamarbejde kan idømmes fængsel i op til seks år.

 

Skærpelsen vil alene være relevant for fysiske personer, og det må forventes, at denne som udgangspunkt alene vil kunne anvendes over for den øverste ledelse, da det almindeligvis vil være i den øverste ledelse, at beslutningen om deltagelse i kartelvirksomhed er truffet, hvorved kravet om forsætlighed opfyldes.

 

Udstedelse af foreløbige påbud og præciserende påbud

Konkurrenceloven i sin nugældende udformning indeholder ikke mulighed for, at Konkurrencerådet kan anvende foreløbige indgreb over for formodede overtrædelser af Konkurrenceloven. Det er derfor en klar styrkelse af Konkurrencerådets muligheder for effektiv håndhævelse, når lovforslaget indeholder hjemmel for Konkurrencerådet til at udstede et foreløbigt påbud. Efter bemærkningerne til lovforslaget vil et foreløbigt påbud eksempelvis kunne udstedes som et leveringspåbud, hvor en dominerende virksomhed har misbrugt sin stilling ved at nægte at levere.

 

Et foreløbigt påbud vil være gældende, indtil der træffes afgørelse om selve substansen i en given sag. Forud for udstedelsen af et foreløbigt påbud skal Konkurrencerådet have skønnet, at en given adfærd udgør en overtrædelse af Konkurrencelovens bestemmelser, og at der er risiko for alvorlige skade på konkurrencen, hvis der ikke gribes ind. Et foreløbigt påbud skal inden 10 hverdage indbringes for Konkurrenceankenævnet, der skal stadfæste påbuddet, førende dette får virkning for modtageren.

 

Med indførelsen af muligheden for udstedelse af et foreløbigt påbud, opnår Konkurrencerådet en kompetence som Europa-Kommissionen og langt størstedelen af de øvrige EU-landes konkurrencemyndigheder allerede har.

 

Lovforslaget indeholder tillige bestemmelser om, at Konkurrencerådet kan udstede påbud for at sikre, at et allerede udstedt påbud opfyldes korrekt. Formålet med et præciserende påbud er at angive, hvorledes det oprindelige påbud skal opfyldes, og giver således mulighed for at sikre, at loven overholdes, og at påbud efterkommes korrekt.

 

Den beføjelse, som Konkurrencerådet hermed tildeles, er videre end den hidtidige, hvorefter Konkurrencerådet i forbindelse med en indgrebssag, hvor det konstateres, at et forbud er overtrådt, kan udstede påbud om ophør. Efter lovforslaget vil Konkurrencerådet kunne gribe ind allerede, hvis det viser sig, at den måde, hvorpå en virksomhed påtænker at opfylde et påbud, ikke er korrekt.

 

De væsentligste ændringer kan sammenfattes således:

Tema

Gældende regulering

Lovforslag

Bødeniveau for juridiske personer

Bøde udmåles på baggrund af grundbeløb på kr. 400.000 for mindre alvorlige overtrædelser, mellem kr. 400.000 og kr. 4 mio. for alvorlige overtrædelser og over kr. 15 mio. for meget alvorlige overtrædelser.

Bøde udmåles på baggrund af grundbeløb på kr. 4 mio. for mindre alvorlig overtrædelser, mellem kr. 4 mio. og kr. 20 mio. for alvorlige overtrædelser og over kr. 20 mio. for meget alvorlige overtrædelser. 

Bødeniveau for fysiske personer

Der findes ikke retningslinjer for udmåling af bøder. Der er i praksis ikke set bøder på mere end kr. 25.000. Bødes udmåles på baggrund af grundbeløb på kr. 50.000 for mindre alvorlige overtrædelser, på kr. 100.000 ved alvorlige overtrædelser og som minimum kr. 200.000 ved meget alvorlige overtrædelser.

Straf for indgåelse af kartelaftale

Bødestraf.

Straffen kan stige fra bøde til fængsel i indtil et år og seks måneder.

Udstedelse af foreløbigt påbud fra KonkurrencerådetKonkurrencerådet kan påbyde en aftale eller en adfærd bragt til ophør, hvis Konkurrencerådet efter en foreløbig vurdering skønner, at der er risiko for alvorlig skade på konkurrencen.

Præciserende påbudKonkurrencerådet kan udstede påbud, der er nødvendige for at sikre en rettidig og korrekt opfyldelse af allerede udstedte påbud.

 

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. marts 2013.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.