Afgørelse i Finanstilsynets undersøgelse af NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Dato 23 okt. 2012
Download PDF version PDF

 

Indledning                                                    
Finanstilsynet har den 22. oktober 2012 truffet afgørelse i sin undersøgelse af, (i) om NASDAQ OMX Copenhagen A/S (”NASDAQ”) ved imødekommelsen af en anmodning fra en udsteder med børsnoterede aktier om at afnotere udstederens aktier var i overensstemmelse med Værdipapirhandelslovens (”VHL”) § 25, stk. 3, samt (ii) om NASDAQs forretningsgange og håndtering af anmodninger om afnotering af børsnoterede aktier generelt er i overensstemmelse med VHLs regler herom.

Sagen har været forelagt Fondsrådet.

 

Det retlige grundlag

I medfør af VHL § 25, stk. 3, kan en udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked fremsætte anmodning om, at dets værdipapirer bliver slettet fra handel på den relevante regulerede markedsplads. Operatøren af det regulerede marked, i dette tilfælde NASDAQ, skal som udgangspunkt tage anmodningen til følge, medmindre afnoteringen må antages at være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. En lignende ordlyd findes i punkt 2.9 i NASDAQs Regler for udstedere af aktier (”Udstederreglerne”).


Finanstilsynets afgørelse

Efter ansøgning fra en børsnoteret udsteder traf NASDAQ den 7. september 2012 afgørelse om at afnotere udstederens aktier fra handel og officiel notering med virkning fra den 22. oktober 2012. NASDAQ tog i sin vurdering om at imødekomme udstederens anmodning navnlig hensyn til minoritetsaktionærerne og udstederens (vanskelige) økonomiske situation, om hvilke Finanstilsynet vurderede det følgende:

  1.  Udstederens ønske om, at dets aktier blev afnoteret, var blevet behørigt besluttet på en ordinær generalforsamling i foråret 2012.
  2.  Minoritetsaktionærerne havde hverken på generalforsamlingen eller efterfølgende fremkommet med indvendinger mod sletningen, eller i øvrigt udtrykt sig negativt herom.
  3. Minoritetsaktionærerne var sikret muligheden for at kunne afhænde deres aktier i selskabet ved tre gange forinden afnoteringen at have fået tilbudt mulighed for at afhænde deres aktier til minimum markedskursen til selskabets majoritetsaktionær.             
  4. Udstederens generelle økonomiske situation var gennem en længere periode af et sådant omfang, at udstederens eksistens havde været truet.

Finanstilsynet vurderede, at minoritetsaktionærernes interesser i tilstrækkelig grad var blevet inddraget.


På den baggrund kunne det ikke antages, at en afnotering af udstederens aktier ville være til væsentlig skade for investorernes interesse eller markedets ordentlige funktion. NASDAQs afgørelse om at imødekomme udstederens anmodning udgjorde derfor ikke en overtrædelse af VHL § 25, stk. 3.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), partner, advokat David Moalem (dam@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.