"Feriepengesagen" afgjort - spillerne skal have pension og feriepenge efterbetalt

Dato 12 sep. 2012
Download PDF version PDF

 

Fodboldens Voldgiftsret har ved en kendelse afsagt den 11. september 2012 givet Spillerforeningen medhold i tre prøvesager vedrørende manglende udbetaling af feriepenge.Sagen kort

Sagen blev anlagt af Spillerforeningen, på vegne af spillerne Peter Madsen, Thomas Rasmussen og Martin Ericsson, der alle påstod Brøndby IF dømt til betaling af feriepenge og pension af bonus og/eller sign-on fees. Brøndby IF afviste betaling under henvisning til, at det var aftalt, at feriepengene var en del af spillernes bonus og dermed allerede var blevet udbetalt til de pågældende spillere.

Spillerforeningen har gjort gældende, at ikke kun Brøndby IF, men også en række andre klubber mangler at udbetale visse af disse løndele til spillere, og Spillerforeningen mener, at alene Brøndby IF, fra 2004 og frem, skylder 57 kontraktspillere 15.957.905 kr. plus et rentekrav på kr. 7.440.849, svarende til et samlet krav på kr. 23.398.754. Spillerforeningen nedlagde endvidere påstand om betaling af bod.Regelgrundlaget

Ifølge den nuværende overenskomst indgået mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen den 14. oktober 2004 er kontraktspillere blandt andet sikret følgende:


  • 12,5 % i feriegodtgørelse af alle kontante betalinger/løndele (f.eks. sign-on fee, sign-off fee og bonusbetalinger)
  • 4,8 % i pension af grundlønnen
  • 1 % i ferietillæg af hele den feriepengeberettigede løn

Kontraktspillernes ferierettigheder følger i henhold til overenskomsten Ferielovens regler. I henhold til Ferieloven har en lønmodtager ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter lovens bestemmelser.  Det fremgår endvidere af loven, at feriegodtgørelse skal beregnes af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

En række af Ferielovens regler er beskyttelsespræceptive, og Ferieloven kan derfor ikke fraviges til ulempe for medarbejderen. Dette betyder blandt andet, at man ikke kan aftale, at medarbejderen modtager feriegodtgørelse på et tidligere tidspunkt, da medarbejderen kan henholde sig til Ferielovens bestemmelser og kræve feriegodtgørelsen udbetalt i overensstemmelse med de gældende regler.Fodboldens Voldgiftsrets afgørelse

Fodboldens Voldgiftsret har afgjort, at de tre spillere, som var udtaget til prøvesagen, skal have efterbetalt i alt kr. 2.075.440 i feriepenge, løn og pension af Brøndby IF. Hertil skal der lægges renter (opgjort frem til d. 11. september 2012) på i alt kr. 1.594.174. Derudover skal Brøndby IF betale 10 % i bod af efterbetalingskravet og renterne, i alt kr. 366.961. Samlet set skal Brøndby IF betale kr. 4.36.575 for de tre spillere.


Spillerforeningen fik ikke medhold i en påstand om ferietillæg på 1 % af bonus og engangsbetalinger og heller ikke på en påstand om, at udenlandske spillere var blevet særligt forskelsbehandlet.Kendelsens betydning

Helt konkret betyder kendelsen, at der skal ske efterbetaling af pension til alle spillere over 20 år med 2 måneders anciennitet, som ikke har fået oprettet en obligatorisk pensionsordning. Både arbejdsgiverbidraget og lønmodtagerbidraget skal efterbetales. Derudover skal der ske en efterbetaling af feriegodtgørelse på 12,5 % af alle engangsbetalinger (f.eks. sign-on og sign-off fees). Der skal desuden betales renter af alle ovenstående efterbetalingsbeløb.


Kendelsen må af den grund forventes at få vidtrækkende økonomiske konsekvenser for dansk fodbold, idet den uregelmæssige anvendelse af Ferielovens bestemmelser antageligvis har været udbredt i en lang række professionelle fodboldklubber. Den økonomiske situation i dansk klubfodbold taget i betragtning, kan disse klubber næppe tilvejebringe den nødvendige likviditet til hele efterbetalingen her og nu, hvorfor flere må forventes at skulle ud og hente ekstern kapital. Spillerforeningens formand, Mads Øland, har dog efter dommens afsigelse åbnet op for, at man på baggrund af prøvesagen er positive over for at indgå afdragsordninger med de implicerede klubber.


Rent sportsligt forventes afgørelsen at få konsekvenser for de danske klubber i form af et svækket sportsligt niveau. Ud over at stå til at modtage store efterregninger, vil klubberne som følge heraf blive presset til fremadrettet kun at kunne tilbyde mindre lønninger. Det vil af den grund blive vanskeligere at tiltrække og holde på de dygtigste spillere.


Uanset hvad er denne korrektion af den hidtidige praksis dog nødvendig, idet også professionelle fodboldspillere i henhold til den gældende overenskomst i vidt omfang skal omfattes af almindelige ansættelsesretlige regler, herunder bestemmelserne i Ferieloven om at medarbejderens krav på feriegodtgørelse af den udbetalte løn er ufravigeligt. Voldgiftsrettens kendelse er således fuldt i overensstemmelse med praksis på Ferielovens område, og den er derfor ikke overraskende.Hvis du har spørgsmål til eller ønsker yderligere information om den ovennævnte afgørelse, er du velkommen til at kontakte advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og hverken Moalem Weitemeyer Bendtsen eller de nævnte jurister påtager sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.