Nye bekendtgørelser for prospekter

Dato 5 jul. 2012
Download PDF version PDF

 

Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet1 (”Ændringsdirektivet”) og Prospektforordningen2 (”Ændringsforordningen”) i EU-regi – begge implementeret i Danmark den 1. juli 2012 – er de to væsentligste danske prospektbekendtgørelser, den store3 henholdsvis den lille4 prospektbekendtgørelse, blevet ændret i overensstemmelse hermed. Begge prospektbekendtgørelser trådte i kraft den 1. juli 2012.


Ikke mindst af hensyn til at reducere udstedernes administrative byrder i forbindelse med offentlige udbud, er den beløbsmæssige minimumsgrænse for, hvornår pligten til at offentliggøre et prospekt indtræder, forhøjet fra EUR 100.000 til EUR 1 mio. Værdipapirudbud under denne grænse er fremover fritaget fra prospektpligten.


Den forhøjede minimumsgrænse er dog blot én af en række ændringer til prospektreglerne. I det følgende gennemgås de væsentligste ændringer af både den store og den lille prospektbekendtgørelse samt i øvrigt af Ændringsdirektivet og Ændringsforordningen.Ændringer for udbud over EUR 5m (den store prospektbekendtgørelse)

Den store prospektbekendtgørelse finder fremover anvendelse for værdipapirer, der skal optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR 5 mio. Før var grænsen EUR 2,5 mio.Nyt format for prospektresuméer

For i højere grad at gøre det muligt at sammenligne prospekter via prospektresuméer, ændres kravene til opstillingen af disse, jf. den store bekendtgørelses § 16, stk. 3. Fremover skal resuméerne opstilles i skematisk form og med et mere sammenligneligt indhold, herunder i forhold til nøgleoplysninger.


Selve definitionen af nøgleoplysninger, der skal fremgå af resuméet, er i samme ombæring ændret via bekendtgørelsens § 11, således at der herved fremover forstås væsentlige og hensigtsmæssigt strukturerede oplysninger, der skal gøre investorer og markedet i stand til at forstå de væsentligste elementer og risici ved udstederen, garanterne og den konkrete udstedelse af værdipapirer. På den måde er det hensigten at gøre det lettere for potentielle investorer at tage stilling til, om de vil investere i værdipapirerne.


Ændringsforordningen indeholder i samspil med den store prospektbekendtgørelse en række yderligere krav til prospektresuméerne, herunder at de ikke må overstige, hvad der svarer til 7 % af længden på prospektet (dog maksimalt 15 sider), og ikke indeholde krydshenvisninger til øvrige dele af prospektet.Ny definition af kvalificerede investorer

Definitionen af kvalificerede investorer er ændret i den store bekendtgørelse. Der er tale om en væsentlig udvidelse, så der nu er overensstemmelse mellem definitionen i prospektreglerne på den ene side og MiFID-direktivet5, der gælder i forhold til det finansielle marked, på den anden.Ændringer i undtagelserne til prospektpligten

Med den nye store prospektbekendtgørelse er anvendelsesområdet for en række af de undtagelser, der gælder fra prospektpligten, blevet ændret. Det gælder for det første personkredsen, til hvem udstederen kan rette henvendelse uden at skulle offentliggøre et prospekt. Hvor grænsen tidligere var færre end 100 personer, er antallet nu 150 personer. Betingelsen om at information om udbuddet ikke i øvrigt gøres offentlig tilgængelig gælder stadig.


Derudover er udbud af værdipapirer, hvis pålydende pr. værdipapir beløber sig til mindst EUR 100.000, undtaget fra prospektpligten. Under det foregående regelsæt var denne grænse EUR 50.000.


Endvidere er der i bekendtgørelsens § 13, stk. 3, indsat en bestemmelse, hvorefter finansielle formidlere, der placerer eller videresælger værdipapirer, kan anvende det oprindelige prospekt, som er udsendt af udstederen eller den person, der er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, så længe dette er suppleret med et tillæg. Det er dog et krav, at udstederen af prospektet eller den ansvarlige person skriftligt erklærer sig indforstået med denne anvendelse.


Endeligt udvider bekendtgørelsen også undtagelsen fra at offentliggøre prospekter for udbud rettet mod medarbejdere, så det fremover gælder for alle selskaber, der har hovedsæde eller vedtægtsmæssigt hjemsted i EU eller et land, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område. En tilsvarende ændring er indført i den lille prospektbekendtgørelse.Gyldighed

For at forbedre retssikkerheden er bestemmelsen om prospektets gyldighed ændret, således at prospektet er gyldigt fra godkendelsen, hvilket er et tidspunkt, som let kan kontrolleres af Finanstilsynet. Endvidere forbedres retssikkerheden gennem en præcisering af, hvornår kravet om at offentliggøre et tillæg til prospektet og tilbagekaldelse ophører.


Forpligtelsen til at supplere et prospekt ophører ved udbudsperiodens ophør eller ved påbegyndelsen af handelen med sådanne værdipapirer på et reguleret marked, alt efter hvad der sker sidst. Retten til at tilbagekalde en accept gælder derimod kun, når prospektet vedrører et udbud af værdipapirer til offentligheden, og såfremt den nye omstændighed, fejl eller ukorrekthed opstod inden den endelige afslutning af udbuddet og værdipapiroverdragelsen. Ændringen er i overensstemmelse med Finanstilsynets praksis på området.Ændringer for udbud mellem EUR 1m og EUR 5m (den lille prospektbekendtgørelse)

Anvendelsesområdet for den lille prospektbekendtgørelse er ændret til at gælde ved offentlige udbud af visse værdipapirer mellem EUR 1 mio. og EUR 5 mio. Tidligere var beløbsgrænserne EUR 100.000 henholdsvis EUR 2,5 mio.Videresalg

Den lille prospektbekendtgørelse indeholder i § 2 en bestemmelse, hvorefter ethvert videresalg af værdipapirer fremover skal betragtes som et særskilt udbud, der – modsat tidligere – ikke automatisk er undtaget fra prospektpligten. I stedet skal det afgøres konkret, hvorvidt videresalget udgør et udbud af værdipapirer til offentligheden i sig selv, i tilfælde af hvilket, der er pligt til at offentliggøre et prospekt. Bestemmelsen svarer til retsstillingen tilføjet for udbud af værdipapirer efter den store prospektbekendtgørelse.


Et udbud undtaget fra prospektpligten kan således ikke per se genanvendes ved et videresalg af de pågældende værdipapirer.Tilbagekaldelse af tegning

Med bestemmelsen i bekendtgørelsens § 14, stk. 2, er der endvidere indsat hjemmel til, at investorer, der har accepteret at købe eller tegne udbudte værdipapirer, fremover får mulighed for at tilbagekalde deres accept i tilfælde af, at udstederen offentliggør et tillæg til prospektet, som følge af nye omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder i det oprindelige prospekt. Tilbagekaldelsen skal i så fald meddeles inden for to hverdage efter offentliggørelsen af tillægget. Også denne bestemmelse indfører ækvivalens i forhold til den store prospektbekendtgørelse.Øgede oplysningskrav

I forhold til selve indholdet af prospektet er det med enkelte tilføjelser til bekendtgørelsens § 7 blevet præciseret, at udstedere af værdipapirer under den lille prospektbekendtgørelse – i tillæg til de eksisterende krav om finansielle, kontraktuelle og retslige oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for udstederen – fremover skal oplyse om udstederens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat samt eventuelle risikofaktorer.Undtagelse til offentliggørelse af prospekter ved visse udbud til medarbejdere

Bekendtgørelsen udvider endvidere undtagelsen fra prospektpligten ved udbud til medarbejdere. Denne gælder således fremover for alle selskaber, der har hovedsæde eller vedtægtsmæssigt hjemsted i EU eller et eller flere lande, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område. Undtagelsen gælder desuden for udbud til medarbejdere af virksomheder, der er registreret uden for Unionen, hvis værdipapirer er optaget til handel enten på et reguleret marked eller på et marked i et tredjeland.Udgåede bestemmelser

Med ændringen af den lille prospektbekendtgørelse bortfalder samtidigt bestemmelsen om, at udbud af værdipapirer, der alene udgjorde en del af en samlet emission, for hvilken der tidligere var offentliggjort et prospekt, var undtaget fra prospektpligten (nu tidl. § 3, stk. 1, nr. 1). Ændringen foretages, da der fremover er prospektpligt ved alle offentlige udbud, og ikke kun ved første offentlige udbud.Proportional oplysningspligt


Små og mellemstore virksomheder og selskaber med begrænset markedsværdi

Af hensyn til bl.a. at lette den administrative byrde for udstederne, herunder i forhold til behovet for at forbedre investorbeskyttelsen og omfanget af oplysninger, som allerede er tilgængelige for markederne, gives små og mellemstore udstedere og selskaber med en begrænset markedsværdi fremover mulighed for at vælge mellem skemaer med proportionale krav og ordningen med fuld oplysningspligt. Muligheden herfor fremgår af Ændringsforordningens artikel 26b, i hvilken de proportionale skemaer findes om bilag.


Definitionen af selskaber med begrænset markedsværdi er samtidig blevet ændret, jf. den store prospektbekendtgørelses § 12, hvorefter der fremover forstås selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked, med en gennemsnitlig markedsværdi på under EUR 100 mio. ved årets udgang i de foregående tre kalenderår.


Små og mellemstore virksomheder defineres i Ændringsforordningen som virksomheder, der ud fra deres seneste årsregnskaber (eller konsoliderede regnskaber) som minimum opfylder to af følgende kriterier: (i) har i gennemsnit beskæftiget under 250 fuldtidsansatte i løbet af seneste regnskabsår, (ii) har en samlet balance under EUR 43 mio., og (iii) har en årlig nettoomsætning under EUR 50 mio.

 

Fortegningsretsemissioner

Ud fra samme hensyn og betragtninger er tilsvarende regler om proportional oplysningspligt for aktieudbud til eksisterende aktionærer, som enten kan tegne aktier eller sælge tegningsretten på aktierne, indført med Ændringsforordningen, jf. artikel 26a.

Det forudsættes, at udstederen allerede har aktier af samme klasse optaget til handel på et reguleret marked, og at udstederen via en erklæring i prospektet angiver, at fortegningsretsemissionen er rettet til udstederens aktionærer, og at prospektets oplysningsniveau står i rimeligt omfang til udstedelsestypen.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om de nye prospektbekendtgørelser, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), David Moalem (dam@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser_____________________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF.

2 Kommissionens forordning nr. 486/2012/EU af 30. marts 2012 om ændring af forordning nr. 809/2004/EF.

3 BEK nr. 643 af 19/06/2012 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro.

4 BEK nr. 644 af 19/06/2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer.

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter.