Præjudiciel afgørelse fra EU Domstolen betyder lempeligere fortolkning af Persondataloven

Dato 4 apr. 2012
Download PDF version PDF

 

Indledning

EU Domstolen har truffet afgørelse i en sag (C-468-469/10) om anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 7, litra f) i persondatadirektivet (direktiv 95/46/EF) samt bestemmelsens direkte virkning i medlemsstaterne. Bestemmelsen er direktivets interesseafvejningsregel og svarer til Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.


Spørgsmålet til Domstolen

En spansk domstol stillede følgende spørgsmål:


”(…) om artikel 7, litra f), i direktiv 95/46 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, som, i tilfælde af at den registrerede ikke har givet sit samtykke, og for at muliggøre behandlingen af den pågældendes personoplysninger, som er nødvendig for, at den registeransvarlige eller den tredjemand eller de tredjemænd, til hvem disse oplysninger videregives, kan forfølge en legitim interesse, kræver, ud over at den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes, at oplysningerne er opført i offentligt tilgængelige kilder.” (vores fremhævning)


Det juridiske grundlag

Direktivets artikel 7, litra f) lyder:


”Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at behandling af personoplysninger kun må finde sted hvis:

(…)

f) behandlingen er nødvendig, for at den registeransvarlige eller den tredjemand eller de tredjemænd, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der skal beskyttes i henhold til artikel 1, stk. 1, i dette direktiv, går forud herfor.”


Direktivets artikel 5 har følgende ordlyd:


”Medlemsstaterne præciserer i henhold til bestemmelserne i dette kapitel [kapitel 2], på hvilke betingelser behandling af personoplysninger er lovlig.” (vores fremhævning)


Kapitel 2 i direktivet omhandler de grundlæggende regler for behandling af almindelige og følsomme oplysninger, om oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret, sikkerhed og anmeldelse til de nationale tilsyn.


EU Domstolens afgørelse

Domstolen fastslog, at persondatadirektivet udtømmende og fuldstændigt opregner hvilke grundlag, der lovligt kan lægges til grund for behandling af personoplysninger. Domstolen henviste endvidere til, at den tidligere har fastslået, at direktivets harmonisering af persondataretten i medlemsstaterne ikke er en minimumsharmonisering, men i princippet en totalharmonisering.


Medlemsstaterne kan således hverken tilføje nye principper eller supplere direktivet, men - som det fremgår af direktivets artikel 5 - har de alene frihed til at præcisere direktivets bestemmelser.


Domstolen fastslog endvidere, at direktivets artikel 7 - hvori de lovlige grunde for behandling af personoplysninger er opregnet - er tilstrækkelig præcis til, at den finder direkte anvendelse i medlemsstaterne og dermed kan påberåbes af en borger og anvendes af de nationale domstole.


Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen fastslår, at direktivet er en totalharmonisering, og afgørelsen har også betydning for fortolkningen af den danske Persondatalov.


I Persondataloven sondres mellem almindelige, semifølsomme og følsomme oplysninger, hvor kategorien ”semifølsomme” er en yderligere kategori i forhold til direktivet. Semifølsomme oplysninger vedrører blandt andet ”væsentlige sociale problemer” og ”andre private oplysninger”, hvor sidstnævnte f.eks. er oplysninger om skilsmisse og adoption eller personlighedstests. Direktivet opererer kun med almindelige eller følsomme oplysninger, hvorfor Persondatalovens kategori om ”semifølsomme” personoplysninger ikke kan opretholdes. Afgørelsen må derfor betyde, at hvad der i Persondataloven anses for semifølsomme oplysninger fremover vil skulle behandles som almindelige personoplysninger efter persondatalovens § 6 (lempeligere regler).Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Nicolai Hesgaard (nhe@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk), eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.