Nægtelse af gældssanering, da ansøgning om gældssanering ikke var indleveret rettidigt

Dato 1 mar. 2012
Download PDF version PDF

 

Vestre Landsret har den 11. november 2011 stadfæstet Skifteretten i Holstebros kendelse, hvorefter den nægtede en skyldner gældssanering, idet ansøgning herom var indgivet for sent.


Sagen kort

Skyldneren blev erklæret konkurs, og hans konkursbo blev afsluttet primo februar 2010. Herefter indgav skyldneren begæring om gældssanering den 14. februar 2011. Skyldneren mente, at idet skyldneren på et tidligere tidspunkt havde taget kontakt til kurator og SKAT med henblik på at få gennemført en gældssanering, var dette tilstrækkeligt til, at ansøgningen var indleveret rettidigt. Skyldneren mente således, at anmodningen skulle behandles i henhold til Konkurslovens kapitel 29. Ifølge dette kapital kan en skyldner opnå gældssanering, såfremt skyldneren kan godtgøre, at denne ikke kan, og inden for de nærmeste år ingen udsigt har til at kunne, opfylde sine gældsforpligtelser, og det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.


Det juridiske grundlag

Reglerne i Konkurslovens kapitel 29 om gældssanering finder som udgangspunkt kun anvendelse, såfremt en skyldner indgiver begæring om gældssanering, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling, jf. § 231, stk. 1.


I henhold til § 231, stk. 4, kan reglerne dog ligeledes anvendes, selvom skyldneren indgiver begæring på et senere tidspunkt end som nævnt ovenfor. Bestemmelsen indeholder dog ikke en tidsfrist i relation hertil. I forarbejderne til bestemmelsen forudsættes det, at anmodning om gældssanering efter kapitel 29 ikke bør imødekommes, såfremt der er forløbet nogen tid fra konkursboets afslutning. Forarbejderne er dog ligeledes tavs, for så vidt angår en konkret tidsfrist.


Vestre landsrets dom

Skifteretten nægtede, at gældssaneringen skulle behandles efter Konkurslovens kapitel 29, idet retten konkluderede, at skyldnerens ansøgning var indleveret så sent, hvorfor anmodningen om gældssanering ikke kunne imødekommes. Ligeledes angav skifteretten i sin kendelse, at det var skyldnerens eget ansvar rettidigt at indgive ansøgning om gældssanering. I forbindelse hermed kunne kontakten til SKAT og kurator ikke begrunde den sene anmodning om gældssanering.


Skyldneren kærede skifterettens kendelse til Vestre Landsret, der nåede til samme resultat som Skifteretten og med samme begrundelse.


Afgørelsens konsekvenser

Dommen sætter en ydre grænse for tidsfristen i Konkurslovens § 231, stk. 4, uden dog at præcisere denne frist nærmere. Dommen kan således anvendes som fortolkningsbidrag til Konkurslovens § 231, stk. 4.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.