Overraskende stort erstatningsansvar for "Fodbold-tossen"

Dato 17 jan. 2012
Download PDF version PDF

 

Østre Landsret afsagde den 10. januar 2012 dom i ankesagen om baneløberen fra landskampen mellem Danmark og Sverige i juni 2007, også kendt som ”Fodbold-tossen” (herefter ”Tilskueren”). Tilskueren, der løb på banen under EM-kvalifikationslandskampen mellem Danmark og Sverige i PARKEN i København, blev af landsretten fundet erstatningsansvarlig for et beløb på kr. 1,87 mio., svarende til det af Dansk Boldspil-Union (”DBU”) lidte tab som følge af de efterfølgende sanktioner fra det europæiske fodboldforbund (”UEFA”). Afgørelsen er den første af sin slags i Danmark.


Sagen kort

Under den afgørende EM-kvalifikationslandskamp mellem Danmark og Sverige den 2. juni 2007 løb Tilskueren i det 89. minut på banen, angiveligt for at indlede et fysisk angreb mod dommeren som følge af dennes tildeling af et svensk straffespark. Selvom de danske spillere umiddelbart fik afværget Tilskuerens angreb, valgte dommeren at afbryde kampen og dømme Danmark som taber med 0-3.


Efterfølgende blev DBU idømt en bøde på EUR 30.222 af UEFA, samt frataget retten til at spille de to kommende hjemmekampe mod Liechtenstein og Spanien i PARKEN. Yderligere to hjemmekampe blev betinget flyttet fra PARKEN. DBU valgte herefter at afvikle de resterende kvalifikationskampe på det mindre NRGi Park i Aarhus med plads til omkring halvt så mange tilskuere. DBU havde under sagen blandt andet fremlagt en revisionsopgørelse over det indtrådte driftstab og fremsatte på baggrund heraf krav om erstatning på kr. 2,2 mio.


Det juridiske grundlag

Forud for erstatningssagen, var Tilskueren under en straffesag for Østre Landsret blevet idømt 20 dages betinget fængsel for forsøg på vold samt ulovlig indtrængen i henhold til Straffelovens § 244, jf. § 21, henholdsvis § 264, stk. 1, nr. 1.


Hermed var det fornødne ansvarsgrundlag for erstatningssagen etableret.


Afgørende for vurderingen af erstatningskravet var derfor, om de øvrige erstatningsbetingelser var opfyldt.


I henhold til praksis, er det en betingelse for at ifalde erstatningsansvar, at der består kausalitet (årsagssammenhæng) og adækvans mellem den skadevoldende handling og den indtrufne skade, ligesom det skal dokumenteres, at den skadelidte har lidt et økonomisk tab.


At et tab er adækvat indebærer, at tabet skal være påregneligt for skadevolderen. Ved vurderingen heraf tages almindeligvis udgangspunkt i, hvad en fornuftig mand overhovedet måtte regne med, at den pågældende handling kunne medføre.


Henset til de vidtrækkende konsekvenser, som den skadevoldende handling havde i denne sag, var det navnlig spørgsmålet om adækvans, der var til behandling under sagen. Kravet om kausalitet var der imod åbenbart opfyldt.


Landsrettens afgørelse

I forhold til spørgsmålet om adækvans vurderede Østre Landsret, at det måtte have været påregneligt for Tilskueren, at DBU som følge af hans handling kunne lide de opgjorte tab, dvs. både blive idømt en bøde fra UEFA og få frakendt retten til hjemmebane og dermed lide et driftstab. Dermed var betingelserne for at ifalde erstatningsansvar opfyldt.


Byretten havde fundet, at selvom DBU til kampen havde skærpet sikkerhedsforanstaltningerne, var sikkerheden på stadion under afviklingen af kampen mangelfuld, eftersom det var lykkedes Tilskueren at løbe ind på banen. På grund af den utilstrækkelige sikkerhed forelå der ifølge Byretten egen skyld fra DBU’s side.


Dette var landsretten ikke enig i. Landsretten fandt ikke, at DBU havde udvist nogen skyld i forbindelse med hændelsesforløbet under kampen, der kunne begrunde, at erstatningen skulle nedsættes. Heller ikke den almindelige lempelsesregel i erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1, forelå der grundlag for at bringe i anvendelse.


Herefter fandt Østre Landsret Tilskueren erstatningsansvar for DBU’s tab, der skønsmæssigt fastsattes til i alt kr. 1.869.269. Differencen mellem det anmodede erstatningskrav og den endelige erstatning skyldtes alene uenighed om det forventede tilskuertal til kampen mod Liechtenstein.


Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen er efter vores opfattelse streng, men retfærdig.


Tilskuerens handling udgjorde et overgreb mod dansk fodbolds integritet, kostede dansk fodbold et stort set pletfrit omdømme i den internationale fodboldverdenen, havde sportslige konsekvenser og påførte flere virksomheder betydelige økonomiske tab, herunder DBU og PARKEN Sport & Entertainment A/S, der havde kontrakt på at skulle udleje PARKEN til hjemmekampene.


Omvendt var skaderne også af en så omfattende og usædvanlig karakter, at det ligger absolut på grænsen af, hvad man kunne have forventet ved udførelsen af den skadevoldende handling. Set fra Tilskuerens side, er der ikke tale om skader lidt af den, som angrebet umiddelbart blev rettet mod (dommeren), men derimod afledte tab for arrangøren i form af bøder og efterfølgende indtægtstab.  


Fodboldverdenen har gennem mange år oplevet et stigende problem med baneløberi. Hidtil har baneløberier i Danmark udelukkende været sanktioneret af den berørte klub, eksempelvis med udstedelse af karantæne eller en privat afgift for overtrædelse af et ordensreglement.


Østre Landsret har imidlertid med afgørelsen slået helt fast, at baneløberi må forventes at have omfattende økonomiske konsekvenser. Det kan lægges til grund, at det er påregneligt, at baneløberi og tilsvarende uroskabende adfærd, der kan føre til afbrydelse af et sportsarrangement, kan påføre arrangøren betydelige økonomiske tab, som herefter kan pålægges baneløberen.


Dommen udgør dermed et vigtigt redskab til den fremtidige bekæmpelse af baneløberi og tilskueruroligheder i øvrigt.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Østre Landsrets afgørelse eller generelt om reguleringen af sportsbegivenheder, er du velkommen til at kontakte advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.