Indførelse af anpartsklasser i selskab med én kapitalejer medførte ikke afståelsesbeskatning

Dato 1 feb. 2011

 

Skatterådet fandt, at en vedtægtsændring, som opdelte selskabet C ApS’ anpartskapital i A- og B-anparter, hvorved A-anparterne fik forlodsret til udbytte, ikke skulle sidestilles med afståelse.

 

Sagen kort

Personen A, der ejede selskabet B ApS, der igen ejede alle anparterne i C ApS, ønskede at foretage et generationsskifte af C ApS med en uafhængig tredjemand, X. Det påtænkte generationsskifte ville blive gennemført ved opdeling af anparterne i C ApS i A- og B-anpartsklasser. B ApS’ anparter i C ApS ville efterfølgende udgøre A-anparter, og X eller dennes selskab skulle således nytegne B-anparter, der udgjorde 10 % af den samlede anpartskapital.

 

Det juridiske grundlag

Vedtægtsændringer, som berører selskabets anparter, sidestilles med en afståelse, såfremt anparterne som følge af vedtægtsændringen kan siges at have skiftet identitet. Det gælder dog kun, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets anpartshavere. Dette kan navnlig komme på tale, i tilfælde hvor der sker en ændring af udbytteudlodningen, f. eks. ved at anpartskapitalen klasseopdeles, og visse klasser nyder økonomiske fordele på andre klassers bekostning. Såfremt der på tidspunktet for vedtægtsændringen og indførelsen af klasseopdelingen kun er én anpartshaver, kan der ikke ske formueforskydning.

 

Skatterådets afgørelse

Skatterådet bemærkede, at B ApS var eneanpartshaver i C ApS på tidspunktet for vedtægtsændringens gennemførelse, hvorved anparterne bliver klasseopdelt. Den nye kapitalejer, X, ville først blive kapitalejer, efter at anparterne var blevet klasseopdelt. For at en vedtægtsændring kan sidestilles med afståelse, må det forudsætte, at der kan ske formueforskydning, hvilket igen forudsætter, at selskabet har mindst to kapitalejere. Idet X først ville opnå status som anpartshaver efter vedtægtsændringen var gennemført, var der på tidspunktet for klasseopdeling kun én kapitalejer. Forudsætningen for formueforskydningen var således ikke til stede.

 

Afgørelsens konsekvenser

Med afgørelsen slår Skatterådet korrekt fast, at en vedtægtsændring, som indfører en kapitalklasse med præferencestilling i forhold til udbytter, ikke kan sidestilles med afståelse, såfremt der ikke sker en formueforskydning mellem selskabsdeltagerne. Dette er ikke tilfældet, såfremt der på tidspunktet for vedtægtsændringen kun er én kapitalejer.

 

 

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, så er du velkommen kontakte partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.