Amerikansk limited liability company anses for skatteretligt transparent

Dato 27 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at et amerikansk registreret Limited Liability Company (”LLC”) skatteretligt skulle klassificeres som en transparent enhed, og at aktiviteten i selskabet, såfremt der var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed efter Virksomhedsskatteloven, kunne indgå i spørgers virksomhedsordning.


Sagen kort

Spørger ejede og drev, i sameje med sin søn, en personligt drevet amerikansk registreret virksomhed. Spørger ejede 40% af virksomheden, og sønnen 60%. Spørger anvendte virksomhedsordningen på aktiviteten i virksomheden.

For at sikre spørger og vedkommendes søn mod driftsmæssige risici, og mod at de ville kunne blive gjort personligt erstatningsansvarlige overfor virksomhedens kunder mv., ønskede de at indskyde virksomheden i et LLC, dvs. et amerikansk selskab med begrænset hæftelse for stifterne.


Spørger ønskede herefter Skatterådets tilkendegivelse af, hvorvidt LLC’et ville være skatteretligt transparent og af, om spørgers aktivitet i virksomheden fortsat kunne omfattes af virksomhedsordningen, selvom aktiviteten blev skudt ind i LLC’et. 

 

Det juridiske grundlag

Et selskab er skatteretligt transparent, hvis selskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Beskatningen af et transparent selskab sker direkte hos deltagerne i stedet for hos selskabet.


Vurderingen af hvordan et udenlandsk selskab skal klassificeres efter dansk skatteret tager udgangspunkt i de kriterier, som Selskabsskatteloven (”SEL”) opstiller for, hvornår danske selskaber er selvstændige skattesubjekter.


Det følger af Virksomhedsskatteloven, at fysiske personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, har mulighed for at anvende virksomhedsordningen på indkomst fra virksomheden. Virksomhedsordningen indebærer blandt andet, at selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personlig form, har mulighed for at opspare overskud i virksomheden, der bliver beskattet med 25%, og for fuldt at udnytte rentefradrag.


Skatterådets afgørelse

Skatterådet fastslog, at vurderingen af om LLC’et ville være et selvstændigt skattesubjekt måtte afgøres ud fra, om LLC’et kunne klassificeres som et selskab svarende til de selvstændige skattesubjekter, som er beskrevet i SELs bestemmelser om andre selskaber med begrænset hæftelse, eller under bestemmelserne vedrørende foreninger mv. Der blev foretaget en samlet vurdering heraf.

Under henvisning til Ligningsvejledningen, praksis fra Landsskatteretten og rådets egen praksis lagde Skatterådet ved vurderingen af om der var tale om et selvstændigt skattesubjekt særligt vægt på, at medlemmerne i enheden selv stod for ledelsen af denne, at der ikke udstedtes ejerbeviser, at nye medlemmer skulle godkendes af de nuværende medlemmer, at der ikke udfærdiges årsrapport, at nettooverskud og -underskud fordeles til medlemmerne, og at selskabsformen ikke var selskabslignende. På baggrund heraf konkludere Skatterådet, at LLC’et skulle klassificeres som en transparent enhed, da den mere havde karakter af et interessentskab, kommanditselskab eller partnerselskab end af et selvstændigt skattesubjekt efter SEL.


I forhold til om aktiviteten i LLC’et kunne indgå i spørgers virksomhedsordning, svarede Skatterådet bekræftende herpå under forudsætning af, at aktiviteten kunne betegnes som en selvstændig erhvervsvirksomhed.


Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen viser, at anvendelsen af virksomhedsordningen ikke er udelukket, blot fordi en del af virksomheden drives gennem et LLC.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.