J. Nørgaard A/S' T-shirt ”NØRGAARD PÅ STRØGET NO. 101”

Dato 21 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

Højesteret afsagde den 6. oktober 2011 dom i en sag, hvor J. Nørgaard tidligere havde fået nedlagt et fogedforbud mod Rebecca Mode for ophavs- og markedsføringsretlig krænkelse af T-shirten ”NØRGAARD PÅ STRØGET NO. 101” (herefter ”No. 101”).

 

Sagen kort

Rebecca Mode havde markedsført en T-shirt med betydelige ligheder med J. Nørgaards T-shirt, No. 101, under navnet ”Heart Beat Style Drop Needle” (herefter ”Heart Beat”).

 

Det juridiske grundlag

Efter ophavsretslovens § 1, stk. 1, gælder, at ”den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.”

 

Ophavsretten efter § 1, stk. 1, giver i henhold til lovens § 2, stk. 1 ophavsmanden/rettighedshaveren ”eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse”.

 

Herudover gælder der et generelt princip efter markedsføringslovens § 1, hvorefter at erhvervsdrivende generelt ”skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser”.

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten afgjorde under dissens, at no.101 ikke var ophavsretligt beskyttet, da J. Nørgaard ikke havde godtgjort, at betingelserne efter ophavsretsloven § 1, stk. 1, var opfyldt. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at der skal foreligge originalitet og kunstnerisk indsats, før modeartikler nyder ophavsretlig beskyttelse.


Ved Sø- og Handelsrettens vurdering af, hvorvidt der var en markedsføringsretlig krænkelse, lagde Sø-og Handelsretten vægt på, at No. 101 var et velkendt design, som derfor havde en stærk markedsmæssig identitet og indarbejdet markedsposition. Det faktum, at der er små forskelle i designet af Heart Beat modvirker ikke, at der efterlades et ensartet helhedsindtryk ved sammenligning af T-shirt-modellerne.


Sø- og Handelsretten fandt på det grundlag, at markedsføringen af Heart Beat skete med den fornødne tilregnelse i strid med markedsføringsloven. Som konsekvens af sin ansvarspådragende handling blev Rebecca Mode tilpligtet at betale erstatning til J. Nørgaard. Rebecca Mode blev forbudt at fremstille, lade fremstille, markedsføre eller på anden vis overdrage Heart Beat. 

 

Højesterets dom

Højesteret vurderede, at Rebecca Mode ikke havde krænket ophavsretslovens §§ 1 og 2 eller markedsføringslovens § 1 ved at have markedsført T-shirten Heart Beat.


For så vidt angår spørgsmålet om ophavsret fandt Højesteret, at No. 101 ikke nød ophavsretlig beskyttelse, da den udelukkende bestod af velkendte design- og formelementer og således ikke levede op til originalitetskravet for et værk.


Ved vurderingen af, om der forelå en markedsføringsretlig krænkelse, lagde Højesteret vægt på tidligere praksis, hvorefter kun slaviske efterligninger er beskyttet efter markedsføringsloven. Da Heart Beat adskilte sig fra No. 101 på en række punkter, herunder drapering, stof og pasform, fandt Højesteret, at der ikke var tale om en slavisk efterligning.


På denne baggrund afviste Højesteret, at der forelå en krænkelse af No. 101 til trods for overordnede ligheder mellem T-shirtsene, og Rebecca Mode blev derfor frifundet. Der var tidligere under sagen nedlagt et fogedforbud, og J. Nørgaard blev pålagt at betale 700.000 kr. i erstatning for tab og tort.


Afgørelsens konsekvenser

Dommen understreger en meget fast praksis om, at der på modeområdet stilles særligt høje krav til originalitet. Modebranchen må derfor indstille sig på, at der fortsat er en bred ramme for at lade sig inspirere af hinandens frembringelser.

 


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Christopher Galbo (cga@mwblaw.dk) eller advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.