Beskatning af generationsskifter

Dato 19 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

Indledning

Pr. 1. januar 2012 vil grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier, den såkaldte ”pengetankregel”, blive nedsat fra 75 % til 50 %.

Det fremgår af lovforarbejderne, at formålet med ændringen er at give virksomhederne et incitament til i højere grad at anvende uforholdsmæssigt store passive kapitalbeholdninger til fremme af vækst, arbejdspladser og velfærd.

 

Oprindeligt var forslaget, at grænsen skulle sættes ned til 25 %. Men efter udtrykt bekymring fra erhvervslivet vedrørende denne ændring, er der den 19. december blevet indgået en aftale mellem regeringen og de Konservative om at grænsen alene nedsættes til 50 %.

 

Gældende regler

Efter de gældende regler er det muligt at overdrage aktierne i en virksomhed til nære familiemedlemmer, nære medarbejdere m.v. ved succession. Overdragelse ved succession betyder, at beskatningen udskydes. Der sker således ikke beskatning i forbindelse med selve overdragelsen, men køber indtræder i sælgers skattemæssige stilling og der sker først beskatning hos køber når aktierne sælges eller overdrages til personer, som ikke kan avende successionsreglerne.

 

Betingelsen for at kunne overdrage med succession er, at den enkelte overdragelse udgør mindst 1 % af selskabskapitalen, og at selskabet ikke er en såkaldt pengetank.

 

En pengetank er defineret som et selskab, hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. I dag kan der ske succession, såfremt maksimalt 75 % af selskabets indtægt eller aktiver vedrører pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom.

 

Ny finanslov – reglerne pr. 1. januar 2012

Pr. 1. januar 2012 ændres pengetankreglen således, at der kun kan ske overdragelse med succession, såfremt selskabernes indtægter eller aktiver vedrørende værdipapirer eller fast ejendom maksimalt udgør af 50 %. Den nuværende grænse på 75 % nedsættes således til 50 %.

 

Ændringen af pengetankreglen medfører således en betydelig begrænsning i adgangen til at gennemføre skattefri generationsskifter af selskaber og virksomheder og vil medfører beskatning straks i mange af de tilfælde, hvor der i dag sker overdragelse med succession.

Konsekvenserne af de nye regler

Konsekvensen af denne ændring er, at nogle virksomheder og selskaber vil blive belastet likviditetsmæssigt som følge af, at ejeren må trække midler ud af virksomheden til betaling af den skat, der i dag ellers kan udskydes ved succession.

 

Skatteministeren har den 7. december 2011 givet udtryk for, at der vil blive stillet ændringsforslag om en overgangsordning, der giver virksomhederne mulighed for i en periode at vælge, om de i forhold til pengetankreglen vil vurderes over tre eller kun over det seneste år. Der er dog endnu ikke offentliggjort et sådant ændringsforslag.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte Partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.