Retten til domænenavnet advokat.dk

Dato 14 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 12. september 2011 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag vedrørende retten til domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk. Sagen drejede sig om hvorvidt sagsøgeren, Netdenmark A/S, eller sagsøgte, Advokatsamfundet, havde ret til registrering og brug af domænenavnene.


Sø- og Handelsretten gav Advokatsamfundet medhold i, at Netdenmark A/S ikke havde en tilstrækkelig anerkendelsesværdig interesse i registreringen af domænenavnene.


Baggrund

Netdenmark A/S og Advokatsamfundet har været i konflikt vedrørende anvendelsen af de tre domænenavne igennem længere tid.


Første afgørelse blev truffet af Klagenævnet for Domænenavne den 8. maj 2003, hvor retten til domænenavnene advokat.dk, advokaten.dk, advokater.dk og advokaterne.dk blev tillagt Advokatsamfundet.


I forlængelse af Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse fik Netdenmark A/S nedlagt fogedforbud mod inddragelse af domænenavnene og lagde samtidig sag an mod Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster A/S ved Sø- og Handelsretten med den begrundelse, at Klagenævnet ikke havde haft tilstrækkelig kompetence til at træffe afgørelse i sagen. Sø- og Handelsretten afsagde den 17. juli 2006 dom, hvoraf det fremgik, at Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse skulle opretholdes og fogedforbuddet ophæves.


Netdenmark A/S indbragte denne afgørelse til Højesteret blandt andet med påstand om, at Klagenævnet for Domænenavne manglede kompetence til at træffe afgørelse i den pågældende tvist, men Højesteret fandt, at Klagenævnet for Domænenavne havde haft tilstrækkelig kompetence til at afgøre tvisten mellem Netdenmark A/S og Advokatsamfundet, og DK Hostmaster A/S overførte herefter domænenavnene til Advokatsamfundet.


Netdenmark A/S anlagde herefter et anerkendelsessøgsmål ved Sø- og Handelsretten, hvor Advokatsamfundet skulle anerkende, at afgørelsen truffet af Klagenævnet for Domænenavne var materielt forkert, og at Advokatsamfundet derfor var uberettiget til at anvende og opretholde registreringen og derfor skulle tilpligtes at overdrage rettighederne til domænerne til Netdenmark A/S.


Faktum i Sø- og Handelsrettens dom

Netdenmark A/S opkøbte i 1999 domænenavnene advokat.dk, advokater.dk og advokaterne.dk for at drive en advokatsøgebase, men var samtidig bekendt med, at Advokatsamfundet drev advokatnoeglen.dk, hvor Advokatsamfundets advokatfortegnelse lå.


I 2000 introducerede Netdenmark A/S portalen advokater.dk til landets advokater ved at omdele en skrivelse, hvori formatet for advokater.dk beskrives blandt andet med oplysninger og ensartede e-mail-adresser for advokater.


Netdenmark A/S sendte endvidere en skrivelse til Advokatsamfundet vedrørende et samarbejde om driften af advokatportalen www.advokater.dk. Heri fremgik det, at det hele tiden havde været Netdenmark A/S’ ønske vedrørende indholdet og driften af portalen, at der skulle være en form for samarbejde med Advokatsamfundet, samt at Netdenmark A/S var klar over, at Advokatsamfundet allerede stod bag advokatnoeglen.dk.


Efter denne henvendelse udsendte Advokatsamfundet en skrivelse til alle landets advokater om, at Advokatsamfundet ikke stod bag hjemmesiden www.advokater.dk, samt at der ikke var udvekslet oplysninger mellem Netdenmark A/S og Advokatsamfundet.


Det juridiske grundlag

Sagen blev behandlet efter § 12 i lov om internetdomæner. Efter bestemmelsen må registranter ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Loven trådte i kraft 1. juli 2005, men den finder tillige anvendelse på domæner registreret før ikrafttrædelsen.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten frifandt i det hele Sagsøgte.


Retten fremhævede, at ”Advokat”, i henhold til retsplejelovens § 120, er en beskyttet titel. Kompetencen til at føre tilsyn med advokaterne efter retsplejelovens § 120 er tillagt Advokatsamfundet.


Retten lagde på baggrund af forklaringerne til grund, at Netdenmark A/S ønskede at reservere alle de logiske advokatdomænenavne til sikring af det økonomiske grundlag for at drive en advokatsøgedatabase, og at det var Netdenmark A/S’ ønske at indgå et samarbejde med Advokatsamfundet. Retten lagde endvidere til grund, at Netdenmark A/S var bekendt med Advokatsamfundets advokatnoeglen.dk, samt at Netdenmark A/S ikke havde samme mulighed for at opdatere søgenøglen på samme måde som Advokatsamfundet.


Ligesom Klagenævnet for Domænenavne, fandt Retten, at Netdenmark A/S havde tilstræbt at lukrere på Advokatsamfundet og deres virksomhed, og at der ved en benyttelse af domænenavnene var en risiko for forveksling med Advokatsamfundets database, advokatnoeglen.dk, og dermed risiko for, at der bliver skabt uklarhed om, hvem der tilhører kredsen af bestallingshavende advokater, deres møderet m.v. Retten fandt således, at Netdenmark A/S ved sin handlemåde og påtænkte benyttelse af domænenavnene tilsidesatte hensynet til almenheden, advokatstanden og Advokatsamfundet.


Netdenmark A/S fandtes ikke at have en tilstrækkelig anerkendelsesværdig interesse i domænerne over for hensynet til almenheden, advokatstanden og Advokatsamfundet.  


Konklusion

Sø- og Handelsrettens afgørelse må antages at betyde, at brancheorganisationer har ret til domæner, som indeholder deres navn. Dette gælder uanset, at domænenavnet måtte være registreret af andre først.Hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Christoffer Galbo (cga@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.