Internetudbydere kan blokere for adgang til online spil

Dato 13 dec. 2011
Download PDF version PDF

 

I medfør af den nye spillelov, der blev vedtaget af Folketinget sidste år og som træder i kraft 1. januar 2012, har udenlandske online spilsider ret til at udbyde spil i Danmark, hvis der er erhvervet licens hertil. Hvis spiludbyderne ikke har den påkrævede licens, kan danske internetudbydere tvinges til at spærre for adgangen til de internetsider, hvorfra der udbydes spil.


Efter spillelovens bestemmelser kan Spillemyndigheden afgive en henstilling til internetudbyderen om hvilke internetdomæner, der efter Spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilletjenester. Herefter kan internetudbyderen blokere for adgangen til de pågældende domæner. Såfremt en henstilling til en internetudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge henstillingen håndhævet ved nedlæggelse af et fogedforbud.


Det er altså i første omgang op til internetudbyderne, hvorvidt de vil følge Spillemyndighedens henstilling. Følges henstillingen ikke, risikerer internetudbyderen for det første en forbudssag, og for det andet en strafferetlig sanktion efter spillelovens bestemmelser.


Det følger af spilleloven, at internetudbydere, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler spil uden tilladelse, straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når der er tale om tilfælde af særlig omfattende karakter, kan der straffes med fængsel i op til et år. Her vil det i så fald være de personer, der har medvirket til den retsstridige handling, der vil ifalde et straffeansvar.


Henstillingen fra Spillemyndigheden tjener alene det formål at give internetudbyderne oplysning om fra hvilke internetdomæner, der efter spillemyndighedens opfattelse udbydes ulovlige spilsystemer. Internetudbyderne har derfor ikke pligt til at holde sig orienteret om, hvilke internetsider der udbydes spil uden licens.


Bestemmelsen omfatter kun internetudbydere, der udbyder internet til en bredere kreds af kunder. Derimod er virksomheder, der udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer f.eks. hoteller, restaurationer, uddannelsesinstitutioner m.v. ikke omfattet.


Adgangen til at pålægge internetudbydere at blokere for visse domæner er ikke nogen nyskabelse i dansk ret. Som følge af en ændring af lægemiddellovgivningen, der trådte i kraft den 1. juli 2011, forbydes internetudbydere i Danmark at formidle adgang til hjemmesider, der udbyder lægemidler til danskerne i strid med lægemiddelloven. Spærring for adgang til internetdomæner er også tidligere blevet pålagt internetudbydere med grundlag i ophavsretsloven, i de såkaldte Allofmp3 og Piratebay sager.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om spilleloven og internetblokering, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk), advokat Henrik Syskind Pedersen (hsp@mwblaw.dk) advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående.