Ophævelse af skattebegunstigede aktiebaserede medarbejderordninger

Dato 14 nov. 2011

 

Indledning

I fortsættelse af sit finanslovsudspil for 2012 meddelte regeringen, at reglerne for skattebegunstigelse af visse aktiebaserede medarbejderordninger muligvis ophæves. Det drejer sig om følgende ordninger:


  1. Ligningslovens § 7A om tildeling af gratisaktier/warrants, hvorefter medarbejdere som led i en generel medarbejderordning inden for visse grænser kan modtage gratisaktier og/eller warrants.
  2. Ligningslovens § 7H, hvorefter der inden for visse grænser kan indgås individuelle aftaler med enkelte medarbejdere om tildeling af aktiebaserede instrumenter.

Skattebegunstigelsen består for medarbejderen i begge typer ordninger af, at medarbejderen ikke beskattes på det tidspunkt, hvor denne modtager aktier eller udnytter warrants, men først beskattes på det tidspunkt, hvor sådanne aktier afstås, ligesom beskatning desuden alene sker med den (lavere) skattesats, der er gældende for aktieindkomst i modsætning til almindelig lønindkomst. Denne skattebegunstigelse modsvares i et vist omfang af, at selskabet ikke har fradragsret for værdien af tildelingen for så vidt angår de individuelle ordninger.

 

Derimod er det hensigten at bevare reglen i ligningslovens § 28, der ikke er en skattebegunstigende ordning, men som blot indeholder en udskydelse af beskatningstidspunktet ved modtagelse af visse optioner/warrants.


Dette notat indeholder en kort gennemgang og analyse af forslaget og dets konsekvenser for bestående og fremtidige programmer.


Uanset at der endnu ikke er fremsat noget konkret lovforslag, bør selskaber med aktiebaserede incitamentsprogrammer drøfte indholdet af disse med deres rådgivere med henblik på at vurdere en eventuel lovændrings konsekvenser for programmerne, herunder om det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i disse.


Det kan ikke udelukkes, at lovforslaget vil blive tillagt virkning fra dets fremsættelsestidspunkt eller endda endnu tidligere, hvorfor en sådan drøftelse bør ske snarest muligt.


Det forhold, at der ikke foreligger noget konkret lovudkast, gør det endvidere nødvendigt at følge udviklingen nøje, idet der i sagens natur kan være ændringer i et eventuelt lovforslag i forhold til, hvad der er beskrevet i det hidtil offentliggjorte oplæg.

 

Ophævelsens indhold

Regeringen har i november 2011 publiceret sit oplæg til finansloven 2012. I dette oplæg lægger regeringen op til en afskaffelse af ligningslovens §§ 7A og 7H. Dette betyder, at skattebegunstigelsen, der hidtil fandt anvendelse i forbindelse med selskabers aflønning af deres medarbejdere gennem aktielønsordninger, afskaffes.


Konsekvensen bliver, at alle tildelinger af medarbejderaktier fremover beskattes som lønindkomst, der beskattes med en marginal skatteprocent på 56. Dog bibeholdes ligningslovens § 28, hvorefter købe- og tegningsretter først beskattes på udnyttelsestidspunktet.


Baggrunden for den foreslåede ophævelse af de gunstige skatteregler for medarbejderaktier er, at regeringen er af den opfattelse, at alle dele af en medarbejders løn skal beskattes på samme ensartede måde. Reglen i ligningslovens § 28 bibeholdes ud fra det synspunkt, at det dels er besværligt at opgøre værdien af købe- og tegningsretter på tildelingstidspunktet, dels at medarbejderen ved udnyttelsen bliver almindelig lønbeskattet, ligesom reglen alene er en periodiseringsregel, der udskyder beskatningen.


Da de nye regler vil medføre, at medarbejderen vil blive almindelig lønbeskattet i alle tilfælde, vil det samtidig betyde, at selskabet vil opnå et tilsvarende fradrag, hvilket er udelukket under visse aktielønsprogrammer under de gældende regler.

 

Ophævelsens konsekvenser for eksisterende aktielønsprogrammer

De nærmere konsekvenser af en mulig ophævelse for eksisterende programmer vil afhænge af, hvorledes overgangsreglerne udformes.


Én mulighed er, at tildelingstidspunktet bliver afgørende for, om man er omfattet af de gældende eller de nye regler, uanset om der på dette tidspunkt er erhvervet endelig ret til de tildelte instrumenter. Bliver dette tilfældet, betyder det, at alle nuværende programmer, hvor tildelingen har fundet sted, eller hvor tildelingen finder sted, inden de nye reglers ikrafttrædelse, fortsat ville kunne drage nytte af reglerne i ligningslovens §§ 7A og 7H.


En anden mulighed er, at retserhvervelsestidspunktet bliver afgørende, sådan som det var tilfældet ved den seneste ændring af ligningslovens § 7H. Bliver dette tilfældet, vil beskatningen således afhænge af, om medarbejderen har erhvervet endeligt ret til de tildelte købe- eller tegningsretter inden de nye reglers ikrafttræden, således at det eksisterende regelsæt finder anvendelse på sådanne tildelinger. Hvis en medarbejder i et sådant tilfælde ikke har erhvervet endelig ret til de tildelte instrumenter, vil medarbejderen i stedet blive almindelig lønbeskattet af tildelingen. En medarbejder har erhvervet endelig ret til købe- eller tegningsrettigheder, såfremt der ikke er betingelser, der skal opfyldes, såsom økonomiske mål, førend medarbejderen kan udnytte de tildelte rettigheder.

 

Behov for ændring af eksisterende aktielønsprogrammer

Da der eksisterer en vis mulighed for, at retserhvervelsestidspunktet vil blive anvendt som skæringspunkt, bør det overvejes om retserhvervelsestidspunktet skal fremrykkes i eksisterende aktielønsprogrammer, naturligvis under forudsætning af, at aktielønsprogrammet giver mulighed for at foretage ændringer, idet nogle ændringer kan være så væsentlige, at de medfører, at medarbejderen har afstået programmet. De kommercielle forudsætninger må dog samtidig også overvejes i forbindelse med en eventuel fremrykning af retserhvervelsestidspunktet.

 

Vi anbefaler på den baggrund, at eksisterende programmer drøftes med selskabets rådgivere med henblik på at få afklaret de forskellige konkrete muligheder.

 

Mulighed for at etablere nye aktielønsprogrammer

Idet ligningslovens § 28 bevares, vil det også i fremtiden være muligt at tildele warrants/optioner til medarbejdere, uden at dette udløser beskatning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at beskatning i henhold til ligningslovens § 28 finder sted, når disse instrumenter enten afstås (f.eks. sælges) eller udnyttes.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om aktielønsprogrammer, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk). 


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.