Ændringer til MIFID-direktivet på vej

Dato 12 nov. 2011

 

Indledning

Den 20. oktober 2011 har Kommissionen offentliggjort et forslag[1] til ændring af MiFID-direktivet[2] som følge af erfaringerne fra finanskrisen.


I det følgende gennemgås de vigtigste elementer i forslaget kort.


Forslagets væsentligste elementer

Udvidelse af anvendelsesområdet

Et centralt punkt i Kommissionens forslag er at udvide anvendelsesområdet, således at der for eksempel bliver stillet organisatoriske krav til dataleverandører såsom Approved Reporting Mechanisms (ARM). Dataleverandører vil endvidere skulle søge om godkendelse til at levere dataydelser, og deres tilladelse vil alene omfatte de dataydelser, de har ansøgt om at kunne levere.


Forslaget udvider også anvendelsesområdet til at omfatte flere instrumenter, således kommer for eksempel den uregulerede del af handelen med obligationer, strukturerede produkter, derivater og CO2-kvoter også til at være omfattet af MiFID.


Tilføjelse af organiserede handelsfaciliteter

Anvendelsesområdet vil blive udvidet til, foruden de multilaterale handelsfaciliteter (MHF’er) og regulerede markeder, at omfatte alle organiserede handelsfaciliteter (OHF’er). Forslaget medfører, at de virksomheder, der opererer en OHF, vil skulle have en særskilt licens. Dermed sikres det, at alle handelsfaciliteter følger samme regler med hensyn til gennemsigtighed, hvilket øger konkurrencen, samt at eventuelle interessekonflikter undgås.


Kommissionen foreslår en bred definition af OHF’erne. En OHF er således ethvert system eller enhver facilitet, hvor flere tredjeparters køber- og sælger-interesser interagerer i samme system.


Endvidere skal definitionen af begrebet systematiske internalisatorer (SI) ændres, således at virksomheder, der udfører kundeordrer mod egne bøger, fremover vil blive klassificeret som en SI. Den nærmere fastlæggelse af definitionen skal komme fra European Securities and Markets Authority (”ESMA”) (tidligere CESR).


Forbedring af forholdene for SMV-markedet

Forslaget indfører en ny type marked; SMV-marked (marked for små og mellemstore virksomheder). De MHF’er, der i dag er beregnet til de små og mellemstore virksomheder, får mulighed for at registrere sig som et SMV-marked. Registreringen tiltænkes at fungere som et kvalitetsstempel, da registreringen forudsætter, at MHF’er opfylder en række krav.


Blandt andet skal hovedparten af udstederne, hvis finansielle instrumenter er tilladt handlet på MHF’en, være små eller mellemstore virksomheder, ligesom MHF’er skal fastsætte passende kriterier for udstederes optagelse til handel af deres finansielle instrumenter, samt at der offentliggøres tilstrækkelig information om de finansielle instrumenter, som eksempelvis et prospekt, når en udsteder ønsker optagelse på SMV-markedet. 


Begrænsning af undtagelsen om accessoriske ydelser

MiFID undtager personer fra at være omfattet af MiFID, hvor personen yder en investeringsservice eller udfører en investeringsaktivitet, som er accessorisk i forhold til hans hovederhverv. Kommissionens forslag gør det klart, og begrænser dermed undtagelserne, at det kun omfatter aktiviteter, som kan anses som værende mindre centrale i MiFID, og som primært er privatejet og af kommerciel art, eller som ikke udgøres af højfrekvenshandel.


Corporate governance

Kommissionens forslag styrker bestemmelserne omkring corporate governance. Forslaget betyder således blandt andet, at medlemmerne af ledelsesorganerne skal forpligte sig til at anvende tilstrækkeligt med tid til at udføre deres opgaver i investeringsselskabet og at de kun må have én af følgende kombinationer i investeringsselskaber på samme tid, én direktør-titel og to bestyrelsesposter eller fire bestyrelsesposter.


ESMA vil udforme, hvordan corporate governnance-kravene specifikt skal se ud.


Forhøjede organisatoriske krav til algoritmiske handelsaktiviteter

På grund af den teknologiske udvikling og de risici som algoritmiske handelsaktiviteter og højfrekvenshandel kan medføre, har det vist sig nødvendigt at øge de organisatoriske krav for alle, der deltager i algoritmisk handel.


Forslaget indeholder således bestemmelser om, at alle, der deltager i algoritmisk handel, skal have effektive systemer og risikokontrolsystemer, som skal sikre, at systemet er fleksibelt, har tilstrækkelig kapacitet, samt at der er mekanismer, som forhindrer, at der sendes fejlagtige ordrer ud, som ellers kan medføre et ustabilt marked.


Udvidet uafhængighed

Kommissionen foreslår, at det i forbindelse med investeringsrådgivning skal udspecificeres, hvorvidt rådgivningen ydes på uafhængig basis. Hvorvidt det er på uafhængig basis betyder, at investeringsselskaberne skal vurdere, om de finansielle instrumenter, de rådgiver om, er spredt med hensyn til type af udstedere eller produkt, og at de finansielle instrumenter ikke må være udstedt af enheder, der har tætte bånd til investeringsselskabet. Herudover må investeringsselskabet i relation til ydelsen til kunden ikke modtage vederlag, kommission eller lignende fra nogen tredjepart.


Et andet aspekt af forslaget fra Kommissionen går på, at såfremt en investeringsydelse tilbydes som en pakkeløsning, skal det oplyses investoren, hvorvidt det er muligt at købe ydelserne separat, og hvad ydelserne hver for sig vil koste.


Styrkelse af beskyttelsen af professionelle kunder

Kommissionen foreslår endvidere en styrkelse af beskyttelsen af de professionelle kunder, idet opdelingen i detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter i MiFID ikke har været tilstrækkelig.


Medlemsstaterne kan derfor vælge at indføre specifikke kriterier for, hvornår kommuner og lokale offentlige myndigheder, som anmoder om at blive behandlet som professionelle kunder, kan anses for at have den fornødne ekspertise og viden.


Nye krav til markedspladserne

Forslaget introducerer yderligere krav om transaktionsrapportering for værdipapirhandlere. Det indebærer, at værdipapirhandlere årligt, og uden omkostninger for kunderne, skal offentliggøre data vedrørende kvaliteten i handlernes udførelse.


Endvidere skal alle markedspladser, der handler med råvarederivater, sætte et maksimum for hvor mange derivatkontrakter en deltager kan indgå over en specifik periode.


ESMA skal udarbejde bestemmelser om, hvilket indhold rapporteringen skal have, og hvordan formatet skal se ud.


Virksomheder fra tredjelande

Med forslaget er det tanken, at der skal indføres en harmoniseret fremgangsmåde for, hvorledes virksomheder fra tredjelande, der ønsker at udføre investeringsservice i EU, skal behandles.


Såfremt virksomheden ønsker at levere ydelser til detailkunder, skal der oprettes en filial i en medlemsstat. Filialen vil herefter være omfattet af visse af MiFIDs regler, eksempelvis investorbeskyttelsesreglerne og reglerne om gennemsigtighed. Virksomhederne skal dog være underlagt et tilsyn i deres hjemland svarende til tilsynet efter MiFID. Hvorvidt dette krav er opfyldt, skal vurderes af ESMA.


Øget gennemsigtighed

Ud over at lade de organiserede handelsfaciliteter blive omfattet af MiFID, hvilket vil mindske hullerne med hensyn til de såkaldte "dark pools" (handel eller likviditet, der ikke er adgang til på offentlige platforme), søger forslaget også at øge gennemsigtigheden ved at oprette et såkaldt Approved Publication Arrangement (APA). Det er hensigten, at dette skal sikre kvaliteten af informationerne, som offentliggøres vedrørende OTC handler og dermed gøre disse informationer lettere sammenlignelige med data offentliggjort af handelsfaciliteterne.


Forslaget udvider endvidere kravene til gennemsigtighed til også at omfatte obligationer, derivater og CO2-kvoter.


Ændring af visse UCITS’ status

Kommissionens forslag indebærer, at visse UCITS ikke længere kategoriseres som ikke-komplekse finansielle instrumenter. De vil således ikke kunne sælges til kunder efter execution only-reglerne. Visse danske investeringsforeninger skal derfor til at udarbejde risikoprofiler og foretage egnetheds- eller hensigtsmæssighedstest, før de kan sælge deres finansielle instrumenter.


Forstærkede tilsynsbeføjelser

De foreslåede ændringer i MiFID vil medføre en styrkelse af de regulerende myndigheders rolle og beføjelser. De nationale tilsynsmyndigheder vil sammen med ESMA kunne suspendere og forbyde visse produkter og tjenester eller visse former for praksis, hvis de udgør en trussel mod investorbeskyttelsen, den finansielle stabilitet eller markedernes korrekte funktion.


Forslaget vil styrke tilsynet med råvarederivatmarkederne. Det er således foreslået, at tilsynsmyndighederne skal have mulighed for at overvåge og intervenere på alle stadier af handelen med råvarederivater, herunder ved at sætte grænser for antallet af derivatkontrakter, der må besiddes, hvis der er fare for uro på markederne.


Vedtagelse af forslaget

Forslaget er nu sendt videre til forhandling og vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet. Hvordan ændringerne til MiFID kommer til at se ud, er således endnu ikke endeligt afklaret.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), advokat Christian R.J. Nielsen (crn@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.


[1]COM(2011) 656 final

[2]Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF