Moderselskabets afgivelse af støtteerklæring

Dato 28 okt. 2011

 

Sagen kort

Højesteret har den 27. juni 2011 afsagt dom vedrørende et moderselskabs (herefter ”Moderselskabet”) støtteerklæring over for et af datterselskabets (herefter ”Datterselskabet”) samhandelsparter (herefter ”Samhandelsparten”).


Sagen drejede sig om, hvorvidt Moderselskabet på baggrund af en støtteerklæring afgivet til støtte for Datterselskabet den 14. september 2000 (herefter ”Støtteerklæringen”) over for Samhandelsparten hæftede for Samhandelspartens krav mod Datterselskabet i forlængelse af Datterselskabets konkurs.


Baggrunden herfor var, at det tidligere moderselskab for Datterselskabet havde afgivet en enslydende støtteerklæring over for Samhandelsparten. Det tidligere moderselskabs afgivelse af støtteerklæringen var et alternativ til en debitorforsikring eller en bankgaranti. 


I forbindelse med Moderselskabets overtagelse af hele aktiekapitalen i Datterselskabet, havde Samhandelsparten stillet krav om, at Moderselskabet afgav en tilsvarende støtteerklæring som det tidligere moderselskab.


Støtteerklæringen havde i uddrag følgende ordlyd:


”På grundlag af Samhandelspartens engagement som underleverandør til vores Datterselskab i Brøndby, Danmark, hvori vi ejer et hundrede procent af aktierne, bekræfter undertegnede (Moderselskabet) herved, at vi beholder vores aktiebeholdning på et hundrede procent af Datterselskabets aktiekapital, og at vi hverken vil sælge eller på anden vis afhænde nogen del af omtalte beholdning eller i øvrigt indskrænke vores indflydelse på Datterselskabet uden at godtgøre de mellem Samhandelsparten og Datterselskabet aftalte beløb med hensyn til yderligere lagerbeholdning og debitorer, som er anslået til 4 mio. kr. til Samhandelsparten.

 

Vi bekræfter endvidere, at vi løbende gennemgår Datterselskabets status, som det er vores politik at støtte økonomisk, og at vi udøver vores indflydelse med henblik på at sikre, at Samhandelsparten ikke lider tab, som er begrænset til ovennævnte aftalte beløb i forbindelse med engagementet som underleverandør til Datterselskabet.

 

Vi accepterer, at vi, hvis vi ikke opfylder vores forpligtelser i henhold til denne Støtteerklæring, er forpligtet til at godtgøre Samhandelsparten det tab, som denne i så fald måtte lide.

 

Vi bekræfter udtrykkeligt, at nærværende Støtteerklæring forbliver fuldt ud i kraft, så længe Datterselskabet skylder ovennævnte beløb til Samhandelsparten, eftersom vi løbende fører kontrol med Datterselskabets engagement med Samhandelsparten.”


Støtteerklæringen afgivet af Moderselskabet var identisk med støtteerklæringen afgivet af det tidligere moderselskab.


Den 20. februar 2003 gik Datterselskabet konkurs.


Samhandelsparten gjorde gældende, at Moderselskabet havde misligholdt forpligtelserne i henhold til Støtteerklæringen ved (i) at have undladt at yde Datterselskabet økonomisk støtte og (ii) ikke have udnyttet sin indflydelse i Datterselskabet til at sikre, at Samhandelsparten ikke led tab på samhandlen med Datterselskabet, og (iii) at Moderselskabet ved at acceptere Datterselskabets konkurs i Støtteerklæringens forstand havde skaffet sig af med aktierne i Datterselskabet og dermed reduceret sin indflydelse i Datterselskabet.


Østre Landsrets dom af 21. oktober 2008

Østre Landsret traf afgørelse i sagen den 21. oktober 2008. Landsretten lagde til grund, at der ikke var pågået forhandlinger mellem Moderselskabet og Samhandelsparten om det nærmere indhold af Støtteerklæringen, og at det ligeledes ikke var drøftet, hvilke retsvirkninger der måtte være knyttet til Støtteerklæringen.


Landsretten lagde endvidere til grund, at Moderselskabet, hverken fra Samhandelsparten eller det tidligere moderselskab, modtog nærmere oplysninger om baggrunden for, at det tidligere moderselskab i marts 2000 afgav en støtteerklæring som alternativ til debitorforsikring eller en bankgaranti, eller oplysninger om, hvorledes Samhandelsparten og det tidligere moderselskab opfattede de juridiske forpligtelser, der måtte være indeholdt i den af det tidligere moderselskab afgivne støtteerklæring.


Landsretten traf således afgørelsen alene ud fra ordlyden og indholdet af Støtteerklæringen afgivet af Moderselskabet, og på baggrund af dette frifandt landsretten i det hele Moderselskabet.

 

Højesterets dom af 27. juni 2011

Højesteret udtalte, at det i første omgang var indholdet af Støtteerklæringen, som var bestemmende for, i hvilket omfang Moderselskabet var forpligtet over for Samhandelsparten.


Højesteret anså ikke Moderselskabet for at have misligholdt forpligtelserne i henhold til Støtteerklæringen ved ikke at forhindre, at Datterselskabet blev taget under konkurs.


Højesteret udtalte, at indholdet af Støtteerklæringens andet afsnit om Moderselskabets løbende gennemgang af Datterselskabets status, hverken isoleret set eller sammenholdt med Støtteerklæringens øvrige indhold, kunne forstås således, at Moderselskabet havde påtaget sig en retlig forpligtelse til at sikre, at Samhandelsparten ikke led et tab ved samhandlen med Datterselskabet.


Højesteret fandt således ikke, at Støtteerklæringen kunne være grundlag for at pålægge Moderselskabet at friholde Samhandelsparten for tabet som følge af Datterselskabets konkurs.


Ligesom anført af Landsretten fandt Højesteret ej heller, at der forelå omstændigheder i forbindelse med Støtteerklæringens tilblivelse, som kunne føre til andet resultat.

 

Dommens betydning

Højesterets afgørelse frifinder således Moderselskabet begrundet i den konkrete formulering, som Støtteerklæringen havde samt de øvrige omstændigheder. Højesteret udtaler, at det i første række er indholdet af den konkrete støtteerklæring, som er bestemmende for, i hvilket omfang en erklæringsafgiver bliver forpligtet over for erklæringens adressat.


Det betyder således, at moderselskaber fortsat skal have fokus på, hvorledes støtteerklæringer udformes, idet formuleringen og omstændighederne i øvrigt kan betyde, at moderselskaber bliver bundet i højere grad end oprindeligt tiltænkt af moderselskabet ved erklæringens indgåelse.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Pinar Gökcen (pgo@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Maria Thomsen (mth@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.