Ny bekendtgørelse samt vejledning om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Dato 19 aug. 2011
Download PDF version PDF

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2011 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (”Bekendtgørelsen”) med tilhørende vejledning nr. 15 af 18. juli 2011 (”Vejledningen”). Bekendtgørelsen indgår som led i implementeringen af en række direktiver vedrørende investorbeskyttelse, herunder UCITS IV-direktivet (Direktiv 2009/65/EC).

 

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2011 og erstatter den tidligere bekendtgørelse om investorbeskyttelse, se dog nedenfor om de enkelte ændringers ikrafttrædelsestidspunkter.


Bekendtgørelsen og de ændrede regler

Bekendtgørelsen udstedes af Finanstilsynet i medfør af lov om finansiel virksomhed §§ 43, stk. 2 og 5, 44, stk. 3, nr. 1, og 373, stk. 4, og indeholder visse regler om beskyttelse af investorer i disses interaktion med værdipapirhandlere, herunder værdipapirhandleres pligt til at handle redeligt og professionelt samt værdipapirhandleres oplysningsforpligtelser over for de forskellige kategorier af kunder (hhv. detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter, som defineret i bekendtgørelsen).

 

Bekendtgørelsen indeholder følgende ændringer i forhold til den tidligere gældende bekendtgørelse: (i) Pligt til at udlevere central investorinformation for en investeringsforening, hedgeforening, specialforening eller afdeling heraf ved markedsføring af samme og (ii) krav til indholdet af afregningsnotaer samt en overgangsordning, således at foreninger godkendt efter den gældende lov om investeringsforeninger m.v. frem til 1. juli 2012 kan vælge at udarbejde et forenklet prospekt i stedet for et dokument med central investorinformation.

 

Ændringerne er i tråd med de øvrige ændringer, som UCITS IV-direktivet medfører; investeringsforeninger, hedgeforeninger og specialforeninger er ifølge lov om investeringsforeninger mv. § 84 forpligtet til at udarbejde dokumenter med central investorinformation, og i overensstemmelse hermed er værdipapirhandlere, som markedsfører disse foreninger, forpligtet til at formidle disse dokumenter til kunderne.

 

Den centrale investorinformation skal udarbejdes på samme måde af alle investeringsforeninger, hedgeforeninger og specialforeninger. Emnerne i dokumentet er fastsat af EU, og reglerne gælder for foreninger i hele Europa. Formålet er at gøre det nemt for investorer at sammenligne de forskellige investeringer. Indhold og form af dokumentet er i Danmark reguleret i en særskilt bekendtgørelse på baggrund af EU-regulering.

 

Dokumentet skal gengive de væsentligste karakteristika og risici ved investering i foreningen, så en detailinvestor kan forstå karakteren af og risiciene ved investering i de andele, de bliver tilbudt. Dokumentet er således en ”varedeklaration” på investeringsbeviser. Dokumentet med central investorinformation erstatter den tidligere pligt til at udarbejde et forenklet prospekt.

 

Ved en værdipapirhandlers udførelse af ordrer for en detailkunde, med undtagelse af porteføljepleje, skal værdipapirhandleren senest den første hverdag efter udførelsen sende en afregningsnota. Der gælder ifølge de gældende regler en række oplysningskrav til denne afregningsnota, jf. Bekendtgørelsens § 21, stk. 3. I tillæg hertil skal afregningsnotaen nu indeholde visse yderligere oplysninger.


Central investorinformation

Dokumenterne om central investorinformation udarbejdes af foreningen selv, men værdipapirhandleren er ifølge Bekendtgørelsens § 15 ved markedsføring af andele af en investeringsforening, hedgeforening, specialforening eller afdeling heraf forpligtet til at oplyse, at der er udarbejdet et dokument med central investorinformation, samt oplyse om, hvordan offentligheden kan få dokumentet med central investorinformation udleveret eller få adgang hertil. Dokumentet med central investorinformation skal udleveres vederlagsfrit til detailkunder inden handelen og ligeledes på anmodning fra kunden.

 

Dokumentet med central investorinformation skal gives på et varigt medium. Detailkunder kan vælge et andet varigt medium end papir, når dette er hensigtsmæssigt. Hvis den centrale investorinformation gives via en henvisning til en hjemmeside, skal denne henvisning være direkte til dokumentet med central investorinformation for den forening, der handles andele i.

 

Overgangsbestemmelsen giver investerings-, hedge- og specialforeninger, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger m.v., mulighed for at fortsætte med at udlevere et forenklet prospekt som efter den tidligere bekendtgørelse i stedet for dokumentet om central investorinformation frem til den 1. juli 2012. Den udskudte ikrafttræden sker af hensyn til branchens mulighed for at tilpasse deres IT-systemer til at levere den direkte henvisning til dokumentet med central investorinformation.

 

Ovenstående bestemmelse om den udskudte ikrafttrædelse fremgår ikke af Bekendtgørelsen, men fremgår alene af Vejledningen. Der er således tale om en uhjemlet udskydelse af ikrafttrædelsen i Vejledningen. Finanstilsynet er opmærksom herpå.


Udvidede krav til afregningsnotaer

Bekendtgørelsens § 21, stk. 3, indeholder en række oplysningsforpligtelser til afregningsnotaer over for detailkunder.

 

I tillæg hertil skal afregningsnotaen ved handel med andele i investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v., som noget nyt indeholde oplysninger om

  • datoen og tidspunktet for modtagelsen af ordren,
  • betalingsmetoden og
  • den anvendte valørdato.

I medfør af EU-reguleringen (UCITS-IV direktivet) er (i) værdipapirhandlere, (ii) investeringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger mv. og (iii) investeringsforvaltningsselskaber uden tilladelse som værdipapirhandler efter lov om finansiel virksomhed, underlagt en øget oplysningspligt vedrørende salg af andele i en investeringsforening. Ved salg af denne type andele skal der gives de ovenfor nævnte oplysninger.

 

Kravet om oplysning om tidspunktet for ordrens modtagelse kan opfyldes ved henvisning til registreringstidspunktet. Kravet om oplysning om betalingsmetode kan opfyldes ved henvisning til det kontonummer, hvorfra handelsbeløbet debiteres henholdsvis krediteres.

 

Disse regler træder først ifølge Bekendtgørelsen i kraft den 1. januar 2012.


Vurdering

De ændrede regler sikrer implementering af gældende EU-regulering på området. Herudover sikres, at detailkunder i hele Europa modtager ensartede og sammenlignelige centrale oplysninger om den påtænkte investering.

 

Uoverensstemmelsen mellem Bekendtgørelsen og Vejledningen omkring ikrafttrædelsestidspunktet kan medføre, at der vil blive udsendt en revideret Bekendtgørelse og/eller Vejledning.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om reglerne, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Lennart Meyer Østenfjeld (lmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.