Nyt lovforslag vedrørende omkostningsgodtgørelse til selskaber

Dato 15 aug. 2011
Download PDF version PDF

 

Skatteministeriet har den 4. juli 2011 sendt et nyt lovforslag i høring, hvori der foreslås udvidelse af reglerne om omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde.


Det foreslås, at reglerne om omkostningsgodtgørelse genindføres, således at skattepligtige selskaber og fonde kan få 100 % omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i de sager, hvor prøvelsen for den pågældende instans sker på Skatteministeriets initiativ. Det samme gælder i syns- og skønssager ved Landsskatteretten eller Skatterådet, hvis der er givet tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse.


Gældende ret

Efter de nugældende regler, som indførtes med Forårspakke 2.0., har skattepligtige selskaber og fonde ikke mulighed for at få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand mv. i klagesager til Landsskatteretten. Da reglerne om omkostningsgodtgørelse afskaffedes, indførtes der i stedet regler om fradragsret for sådanne udgifter for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende i skatteansættelsessager og klagesager.


Efter reglerne om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesager gives der 100 % godtgørelse, når klager har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad i forhold til den nedlagte påstand i klagesagen. Der gives tillige 100 % godtgørelse i syns- og skønssager, når skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet har givet tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse.


Når prøvelsen sker på Skatteministeriets eller skatteministerens initiativ gives dog altid fuld omkostningsgodtgørelse.


Efter de nugældende regler gives ikke godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i sager der behandles ved første instans, ligesom der kun gives 50 % godtgørelse, hvis klager taber sin sag eller opnår medhold i mindre grad.


Lovforslagets baggrund

Lovforslaget hviler på retssikkerhedsmæssige betragtninger om at genindføre omkostningsgodtgørelse, således at selskaber og fonde herved får de samme økonomiske muligheder som staten til at føre sagen ved den pågældende instans og i forbindelse med syns- og skønssager. De økonomiske konsekvenser har hidtil kunnet være så store, at de uanset sagens udfald kunne overstige den tilbagebetalte skat, så efter en revurdering af reglerne foreslås det nu at genindføre reglerne om omkostningsgodtgørelse.


Lovforslagets indhold

Lovforslaget indeholder forslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand med 100 %, når prøvelsen sker på Skatteministeriets initiativ, og i syns- og skønssager ved Landsskatteretten eller Skatterådet, hvis der gives tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse. Godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i de sager, hvor prøvelsen sker på Skatteministeriets initiativ, gælder kun for den del af prøvelsen, der er sket på Skatteministeriets initiativ.


I relation til syns- og skønssager gives godtgørelse alene i syns- og skønssagen og ikke i den bagvedliggende materielle sag ved Landsskatteretten eller Skatterådet.

 

I det omfang der ydes godtgørelse, bortfalder fradragsretten for udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og klagesager for selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om reglerne, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.