Nye regler for visse tidligere finansielle virksomheder, sparekassefonde og stemmeretsbegrænsninger

Dato 7 jun. 2011

 

Indledning

1. juni 2011 vedtog Folketinget en række ændringer til reglerne for kontrol og tilsyn med visse finansielle virksomheder og visse omdannede finansielle virksomheder.

 

Det vedtagne lovforslag indeholder følgene væsentlige nyskabelser:


  1. Bortfald af de lovbestemte stemmeretsbegrænsninger i spare- og andelskasser i visse situationer.
  2. Ophævelse af krav om stemmeretsbegrænsninger i omdannede spare- og andelskasser.
  3. Skærpede habilitetskrav til bestyrelser i fonde opstået i forbindelse med omdannelse af spare- og andelskasser samt særlige bestemmelser om tilsyn med omdannede tidligere finansielle virksomheder.

Bortfald af lovbestemte stemmeretsbegrænsninger

I en sparekasse kan en enkelt garant i dag højst have 20 stemmer uanset om denne har indskudt en betydelig garantkapital. Tilsvarende kan en andelshaver i en andelskasse kun have én stemme uanset størrelsen af den pågældendes indskud.

 

Efter de nye regler vil følgende modifikationer dog komme til at gælde. Udgør den del af egenkapitalen, som ikke er garantkapital i en sparekasse henholdsvis andelskapital, i en andelskasse mindre end 20 % af sparekassens henholdsvis andelskassens egenkapital, bortfalder de lovbestemte stemmeretsbegrænsninger. De lovbestemte stemmeretsbegrænsninger genindtræder ikke, selv om den del af egenkapitalen, som ikke er garant- eller andelskapital, igen kommer til at udgøre 20 % eller mere af egenkapitalen.

 

Vurderingen skal ske på baggrund af den senest reviderede årsrapport, den senest reviderede delårsrapport eller det senest reviderede kvartalsregnskab.

 

En spare- eller andelskasse, hvor den lovbestemte stemmeretsbegrænsning er bortfaldet, kan dog, hvis det ønskes, indføre en individuel stemmeretsbegrænsning.


Stemmeretsbegrænsninger i omdannede spare- og andelskasser

Det har hidtil været et krav, at der i forbindelse med omdannelse af en spare- eller andelskasse til et aktieselskab skulle indsættes bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger i det fortsættende selskabs vedtægter, "der sikrer, at hidtidigt garant-, indskyder- og andelsdemokrati fastholdes." Stemmeretsbegrænsningerne har dog kunnet ophæves fem år efter omdannelsen under forudsætning af, at beslutningen om ophævelse blev vedtaget under iagttagelse af de vedtægtsbestemte stemmeretsbegrænsninger.

 

Disse bestemmelser har i praksis været fortolket således, at den vedtægtsbestemte stemmeretsbegrænsning som minimum skulle sikre, at ingen enkelt aktionær kunne udøve flere stemmer end alle øvrige aktionærer tilsammen. En ekstern investor, der eksempelvis erhvervede 90 % af stemmerne, ville således højst kunne udøve 10 % af det samlede antal stemmer svarende til den andel, som alle øvrige aktionærer ville kunne udøve tilsammen.


Dette krav om vedtægtsbestemte stemmeretsbegrænsninger ophæves med det vedtagne lovforslag. Hvis et pengeinstitut i forbindelse med omdannelsen ønsker at fastsætte en stemmeretsbegrænsning, kan dette dog fortsat ske, men det er nu frivilligt.

 

For allerede omdannede spare- og andelskasser betyder ændringen, at disse kan ophæve eksisterende bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger uden at skulle vente til fem år efter omdannelsen. Beslutningen om ophævelse vil dog skulle træffes under iagttagelse af de eksisterende stemmeretsbegrænsninger.


Skærpede habilitetskrav

Det har hidtil været et ufravigeligt krav, at et flertal af bestyrelsen i fonde opstået i forbindelse med omdannelse af sparekasser skal udpeges af bestyrelsen for sparekasseaktieselskabet blandt bestyrelsens medlemmer, ligesom et flertal af bestyrelsen i fonde og foreninger, der besidder mere end 25 % af aktiekapitalen i et andelskasseaktieselskab, udpeges af bestyrelsen for andelskasseaktieselskabet, blandt bestyrelsens medlemmer.

 

Tilsvarende har det hidtil været gældende, at formanden for sparekasseaktieselskabets og andelskasseaktieselskabets bestyrelse altid er medlem af fondens eller foreningens bestyrelse.

 

Med de nye regler indføres en markant ændring, således at medlemmer af bestyrelsen for eller ansatte i sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet ikke må udpege eller udgøre et flertal af medlemmerne af bestyrelsen for den nævnte fond eller forening. Tilsvarende gælder for medlemmer af bestyrelsen for eller ansatte i fondens eller foreningens datterselskaber eller associerede virksomheder. Herudover må formanden for bestyrelsen i sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet ikke samtidig være medlem af bestyrelsen for de nævnte fonde eller foreninger.

 

Yderligere indføres der en række nye bestemmelser om kontrol med tidligere finansielle virksomheder mv.


Lovens ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. januar 2012, idet der dog gælder følgende særlige bestemmelser.

 

Fonde og foreninger opstået ved omdannelse af spare- eller andelskasser skal senest ved førstkommende bestyrelsesmøde, generalforsamling eller lignende øverste forsamling efter lovens ikrafttræden bringe bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med lovens nye regler, idet igangværende udpegningsperioder dog respekteres.

 

Sådanne fonde og foreninger kan frivilligt vælge at bringe bestyrelsens sammensætning i overensstemmelse med de nye krav før 1. januar 2012.

 

Omdannede tidligere finansielle virksomheder skal senest 1. januar 2013 opfylde forskellige yderligere krav, ligesom der stilles krav om aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2012 eller senere.


Vurdering

Det automatiske bortfald af den lovbestemte stemmeretsbegrænsning i visse spare- og andelskasser samt ophævelse af kravet om stemmeretsbegrænsninger i forbindelse med omdannelser vil givet gøre det lettere for spare- og andelskasser at tiltrække eksterne investorer, der i konsekvens af de nye regler vil have mulighed for at opnå en forvaltningsmæssig indflydelse, der modsvarer deres investering. Samtidig vil de spare- og andelskasser, der måtte ønske dette, fortsat kunne bevare bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger, hvis det findes hensigtsmæssigt. Der er således lagt op til en betydelig højere grad af fleksibilitet i forhold til de hidtil gældende regler, hvilket ikke mindst må anses som en fordel for nødlidende pengeinstitutter, der ønsker at tiltrække en ekstern investor.

 

I den forbindelse virker det hensigtsmæssigt at supplere den øgede fleksibilitet med skærpede krav til fondsbestyrelsers uafhængighed samt reglerne om tilsyn.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om de nye regler, er du velkommen til at kontakte partner Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.