Nye sager fra Højesteret om ændring af arbejdssted

Dato 18 maj. 2011

 

En arbejdsstedsændring kan udgøre en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, som en medarbejder ikke er forpligtet til at acceptere uden var­sel. En medarbejder kan dog være forpligtet til at acceptere ændringen inden varslingsperiodens udløb mod økonomisk kompensation i varslingsperio­den.


Domstolene har, ved vurderingen af om en flytning er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene for medarbej­deren, hidtil lagt vægt på de konsekvenser, som den pågældende flytning indebærer i relation til forøget transporttid og/eller forøgede transportomkostninger forbundet hermed for medarbejderen samt mulighederne for at anvende offentlig transport efter flytningen.


Højesteret har nu på det offentlige område afgjort tre sager om flytning af SKATs arbejdssted i forbindelse med strukturre­formen. Flytningen indebar en forøgelse af afstanden til arbejdsstedet hver vej på mellem 21,2 km og 26 km med deraf følgende forøgede transporttider på samlet 30 minutter. En sidste medarbejder valgte selv et andet arbejdssted hos SKAT, der indebar en endnu længere transport.


I alle sagerne fandt Højesteret ikke, at der var tale om væsent­lige ændringer af ansættelsesvilkårene, idet ændringerne i relation til flytning ikke oversteg, hvad medarbejderne måtte tåle uden kompensation. Dette gjaldt også den medarbejder, der selv havde valgt et arbejdssted, der lå endnu længere væk.


Vurderingen af, om en ændring er væsentlig eller ej, er ofte foretaget ud fra den enkelte funktionærs individuelle forhold. I denne vurdering kan indgå faktorer så som forbedrede/forringede transportmuligheder, aflevering, pasning, og afhentning af børn etc. samt fx også, om arbejdsstedets placering har været en særlig forudsætning for medarbejderen i forbindelse med ansættelsen. Sådanne særlige individuelle forhold har konkret kunne medføre, at selv mindre forøgelser af transporttiden har været betragtet som væsentlige.


Højesteret tillagde ikke ved afgørelserne disse faktorer særlig vægt, hvilket formentlig skal ses i sammenhæng med, at ændringen af arbejdsstedet skete som led i en større og lands­dækkende ændring af SKATs virksomhed. I normale situationer vil de ovennævnte individuelle forhold derfor formentlig stadig være relevante at inddrage i vurderingen, omend de anvendte kilometerantal og tidsangivelser i højesteretsafgørelserne må forventes også at kunne tillægges vægt.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om flytning af arbejdssted, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Pinar Gökcen (pgo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.