Dispensation fra pligten til at fremsætte overtagelsestilbud (Finanstilsynets beslutning)

Dato 26 apr. 2011

 

Finanstilsynet har i en afgørelse offentliggjort den 18. april 2011 truffet beslutning om at fritage Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S (herefter ”Bankerne”) for pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer i selskabet (herefter ”Selskabet”) i forbindelse med erhvervelsen af en kontrollerende aktiepost i Selskabet.


Fritagelsen er sket i forbindelse med en på en ekstraordinær generalforsamling den 18. marts 2011 vedtaget kapitalnedsættelse med efterfølgende kapitalforhøjelse ved gældskonvertering i Selskabet, hvorefter Bankerne tilsammen vil besidde 76,2 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.


Sagen kort


Selskabet har siden slutningen af 2008 været i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og har i en periode ikke været i stand til at opfylde sine forpligtelser. Dette skyldes blandt andet den økonomiske krise, der især har ramt byggebranchen hårdt. Således også Selskabet, for hvem krisen har betydet, at dets drift ikke har udviklet sig som forventet. Af den grund forventes den rentebærende gæld i Selskabet ved udgangen af 2010 at udgøre 2,34 mia. kr.


På grund af Selskabets økonomiske situation, blev der, for at undgå en betalingsstandsning eller konkurs, på en ekstraordinær generalforsamling den 18. marts truffet beslutning om at vedtage en rekonstruktionsplan, efter hvilken Selskabets kapital nedsættelse fra nominelt 192.378.400 kr. til nominelt 1.923.784 kr. ved ændring af stykstørrelsen på Selskabets aktier fra nominelt 100 kr. til 1 kr. pr. aktie, og efterfølgende forhøjes med nominelt 10.000.000 kr. ved gældskonvertering til kurs 55 pr. aktie rettet mod Bankerne (500 mio. kr.) og eksisterende A-aktionærer (50 mio. kr.). Derudover sammenlægges de eksisterende aktieklasser i Selskabet.


Rekonstruktionsplanen indebærer desuden, at Selskabets kreditfaciliteter med Bankerne, der stod til at forfalde 31. marts 2011, forlænges og er uopsigelige indtil 30. juni 2012, samt midlertidigt forøges med op til 50 mio. kr.


Med den i rekonstruktionsplanen indeholdte gældskonvertering vil Bankerne, der forinden den ekstraordinære generalforsamling alene havde pant i A-aktierne, og ikke var aktionærer i Selskabet, opnå en ejerandel på 76,2 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.


Det juridiske grundlag


Aktierne i Selskabet er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, hvorfor handel med Selskabets aktier er underlagt bestemmelserne i Lov om Værdipapirhandel m.v. (herefter ”VPHL”), ligesom reglerne i bekendtgørelsen om overtagelsestilbud (herefter ”Bekendtgørelsen”) finder anvendelse.


I forbindelse med en direkte eller indirekte overdragelse af en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked, fremgår det bl.a. af VPHL § 31, stk. 1, at såfremt erhververen af den pågældende aktiepost kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i et selskab, skal vedkommende erhverver give alle selskabets øvrige aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser. Erhververen skal med andre ord afgive et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer. En tilsvarende pligt fremgår desuden af Bekendtgørelsens § 2, stk. 1.


Finanstilsynet kan dog efter VPHL § 31, stk. 8, undtagelsesvist fritage erhververen fra denne forpligtelse, dersom særlige forhold gør sig gældende.


Det fremgår ikke nærmere, i hvilke tilfælde Finanstilsynet konkret vil dispensere fra tilbudspligten, om end minoritetsejernes interesse er en faktor, der bør indgå i vurderingen. I lovbemærkningerne til økonomi- og erhvervsministerens lovforslag om tilbudspligt ved emissioner bemærkes dog, at dispensation herfra, trods sparsom retspraksis, efter en konkret vurdering vil kunne gives eksempelvis i tilfælde af rekonstruktion, hvor udstederens eksistens er truet direkte. Det må i den situation forventes, at rekonstruktionen også vil være i minoritetsejernes interesse.


Finanstilsynets afgørelse


Finanstilsynet påser overholdelsen af VPHL og de regler, der er udstedt i medfør af denne, og træffer derigennem løbende afgørelser og beslutninger rettet mod virksomheder, udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. Finanstilsynet har på den baggrund vurderet Bankernes erhvervelse af den kontrollerende aktiepost i Selskabet.


Henset til de foreliggende omstændigheder har Finanstilsynet vurderet, at Selskabet på tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlings vedtagelse af rekonstruktionsplanen var et nødlidende selskab, hvis eksistens – da man ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for Selskabets fortsatte drift – var direkte truet.


Sammenholdt med (i) at rekonstruktionsplanen vil løfte en årlig rentebyrde på 35 mio. kr., (ii) at ingen andre aktionærer eller potentielle investorer end Bankerne var villige til at tegne kapital i Selskabet, (iii) at det ansvarlige lån fra Bankerne stod til at forfalde den 31. marts 2011, og (iv) at Selskabet ikke havde mulighed for at opnå finansiering på almindelige markedsvilkår i andre banker, er det desuden Finanstilsynets vurdering, at vedtagelsen af rekonstruktionsplanen var nødvendig for at undgå en betalingsstandsning eller konkurs, og således må antages at være i både Selskabets og minoritetsejernes interesse.


Finanstilsynet har på baggrund af ovenstående fundet, at Bankerne herefter skal fritages for pligten til at fremsætte overtagelsestilbud til Selskabets øvrige aktionærer.


Idet beslutninger fra Finanstilsynet hverken er underlagt reglerne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Finanstilsynets beslutning om at fritage Bankerne fra tilbudspligten ikke ankes. Afgørelsen har været forelagt i formandskabet i Fondsrådet.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.