Ny Ferielov vedtaget

Dato 20 apr. 2011

 

Den 7. april 2011 vedtog Folketinget lov nr. 320 af 15. april 2011 lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven indeholder en lang række ændringer til lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 om ferie (herefter ”Ferieloven”). De væsentligste ændringer og konsekvenser heraf vil blive gennemgået i det følgende og omfatter følgende punkter:

 

1.      Arbejdsfri periode i fritstillingsperioden

2.      Overførsel af 5. ferieuge

3.      Forældelse af feriepenge

4.      Kontrol af indbetaling til feriefonde


Arbejdsfri periode i fritstillingsperioden

 

Gældende ret

Det følger af Ferielovens § 16, stk. 2, at ferie for den fritstillede anses for afholdt, hvis blot ferien og Ferielovens varslingsperioder ligger inden for fritstillingsperioden. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med Funktionærlovens regler om fritstilling, hvorefter lønmodtageren er forpligtet til at søge nyt arbejde i fritstillingsperioden, men også berettiget til at modtage sin sædvanlige løn.


Dette har i praksis betydet, at den fritstillede lønmodtager, såfremt denne fandt nyt arbejde i fritstillingsperioden, kunne arbejde hos sin nye arbejdsgiver samtidigt med, at vedkommende blev anset for at holde ferie hos sin gamle arbejdsgiver.


Den arbejdsgiver, som havde fritstillet lønmodtageren, kunne imidlertid modregne lønnen i fritstillingsperioden med lønnen, som lønmodtageren modtog fra sin nye arbejdsgiver. Dette har i praksis medført, at lønmodtageren mister sin ret til betalt ferie.


Lovændringens indhold

Lovændring medfører, at lønmodtagerens ferie kun anses for afholdt i fristillingsperioden, hvis lønmodtageren har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne. Ferien anses også for afholdt, hvis arbejdsgiveren, eksempelvis som følge af overenskomst eller fratrædelsesaftale, ikke har haft mulighed for at modregne i lønmodtagerens løn fra den nye arbejdsgiver.


Lovændringen medfører således, at lønmodtageren ikke mister sin ret til betalt ferie, hvis denne finder nyt arbejde inden for fritstillingsperioden.


Loven finder anvendelse for fritstillinger efter den 1. maj 2011.


Overførsel af 5. ferieuge

 

Gældende ret

Efter Ferielovens § 19, stk. 1, er lønmodtagere, som er omfattet af en kollektiv overenskomst, afskåret fra at aftale overførsel af optjent ferie ud over 20 dage til næste ferieår med sin arbejdsgiver, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt efter overenskomsten.


Lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, er derimod ikke afskåret fra at aftale overførsel af ferie, jf. Ferielovens § 19, stk. 5.


Lovændringens indhold

Lovændringen tilsigter at gøre det muligt for begge grupper af lønmodtagere – og dermed alle lønmodtagere – at aftale overførsel af ferie med arbejdsgiveren. Der er dog fortsat mulighed for at afskære disse aftaler ved kollektiv overenskomst.


Loven ændrer på det gældende udgangspunkt og medfører, at aftaler om overførsel af ferie som udgangspunkt er tilladt, medmindre andet er bestemt. Formålet med loven er at skabe større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.


Forældelse af feriepenge

 

Gældende ret

De nuværende regler om forældelse af feriepenge indeholder to regelsæt.


Efter det ene regelsæt, så forældes retten til feriepenge, som ikke er indbetalt eller anerkendt af arbejdsgiveren, hvis der ikke rejses krav overfor arbejdsgiveren senest den 30. september i det efterfølgende ferieår. Efterkommes dette krav ikke af arbejdsgiveren, forældes kravet, hvis der ikke indledes retssag, fagretlig behandling mv. inden den 30. november i det efterfølgende ferieår, jf. Ferielovens § 35, stk. 1.


Efter Ferielovens § 41, stk. 2, 2. pkt. forældes lønmodtagerens ret til feriepenge, der allerede er indbetalt til Feriekonto eller er anerkendt af arbejdsgiveren tre år efter, at ferieåret er udløbet, hvis der ikke rettes henvendelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet.


Lovændringens indhold

Lovændringen indeholder en afskaffelse af Ferielovens § 35, stk. 1, således at der udelukkende skal gælde en treårsfrist. Efter lovens ordlyd lægges der ikke vægt på, om kravet er anerkendt af arbejdsgiver, som det er tilfældet efter gældende ret. Der lægges alene vægt på, om kravet er indbetalt eller ej, og om tidsfristen er overskredet. Ændringen indebærer, at lønmodtagerens bevisbyrde for, at kravet er gjort gældende og forfulgt overfor arbejdsgiveren, formindskes.


De nye regler medfører desuden en simplificering af afbrydelsesmidlet. For så vidt angår feriepenge, som er indbetalt til en feriefond, skal der efter lovændringen alene rettes henvendelse til fonden eller direktøren for Pensionsstyrelsen. Afbrydelse af forældelse for feriepenge, som ikke er indbetalt til en feriefond, sker ved anlæg af retssag, fagretlig behandling mv.


Loven gør således udtømmende op med mulighederne for at afbryde forældelsesfristen, og reglerne i Forældelsesloven vil derfor ikke finde anvendelse.

 

Kontrol af indbetaling til feriefonde

 

Gældende ret

Efter gældende regler i Ferieloven, skal arbejdsgiveren indbetale feriepenge, som lønmodtageren ikke hæver, til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond og statskassen. Baggrunden for denne bestemmelse er, at arbejdsgiveren ikke skal tjene på, at lønmodtageren ikke holder ferie.


Arbejdsmarkedets Feriefond har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at kontrollere, om arbejdsgiveren indbetaler uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond og statskassen.


For private feriefonde oprettet efter 1. januar 2005 gælder, at arbejdsgiveren er forpligtet til at indsende en blanket med revisorerklæring om korrekt og rettidig afregning af uhævede feriepenge til fonden. Feriefonde oprettet før den 1. januar 2005 har ikke samme mulighed for at føre kontrol med, om den enkelte arbejdsgiver ikke opnår økonomisk gevinst ved, at lønmodtageren ikke holder sin ferie.


Lovændringens indhold

Loven indeholder forbedringer af fondenes kontrolmuligheder. Dette ved, at Arbejdsmarkedets Feriefond får mulighed for at udvælge 150 tilfældige virksomheder og kræve revisorerklæring eller anden dokumentation for korrekt afregning af feriepenge. Loven indebærer endvidere, at alle private feriefonde får krav på at modtage en standardblanket med revisorerklæring om korrekt afregning af feriepenge.

Loven indfører kontrolmuligheder og forbedrer således de eksisterende kontrolmuligheder med henblik på at indkræve de feriepenge, som fondene har krav på fra arbejdsgiverne. Formålet og hensynet med det loven er, ligesom med bestemmelsens gældende ordlyd, at skabe en større sikkerhed for, at arbejdsgivere ikke opnår en økonomisk gevinst ved, at lønmodtageren ikke holder sin ferie.


Loven træder i kraft den 1. maj 2011.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ændringerne til Ferieloven i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Pinar Gökcen (pgo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.