Forslag til ny lov om investeringsforeninger mv.

Dato 25 mar. 2011

 

Økonomi- og Erhvervsministeren har fremsat forslag til en ny lov om investeringsforeninger mv., der bl.a. skal gennemføre et nyt EU-direktiv (UCITS-direktivet). Forslaget blev fremsat i Folketinget den 23. februar 2011 og blev førstebehandlet den 1. marts 2011. Såfremt lovforslaget vedtages, forventes loven at træde i kraft den 1. juli 2011.


Forslagets væsentligste punkter:

  • Nye regler om information til investorerne
  • Bedre muligheder for grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsforeninger
  • Mulighed for grænseoverskridende fusioner mellem investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af UCITS-direktivet
  • Mulighed for master-feeder-struktur for investeringsforeninger
  • Struktur for samarbejde mellem tilsyn i medlemslandene

Nye regler om information til investorerne

Ifølge gældende ret skal investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger offentliggøre både et fuldstændigt og et forenklet prospekt med information til investorerne.


Nyt dokument med central investorinformation  

Lovforslaget foreslår, at det forenklede prospekt afskaffes og erstattes af et nyt dokument med central investorinformation. Dokumentet med central investorinformation skal være et kortfattet dokument med en række klart og tydeligt formulerede nøgleoplysninger, som investorer kan benytte som grundlag for deres investeringsbeslutning. Foreninger skal udarbejde et dokument med central investorinformation for hver afdeling eller andelsklasse.


Dokumentet med central investorinformation skal kunne anvendes til at sælge andele i investeringsforeninger i medlemslande i EU uden andre ændringer end oversættelse.


Indhold af dokumentet med central investorinformation

Den centrale investorinformation skal foruden angivelse af de vigtigste træk ved den foreslåede investering oplyse, hvor interesserede kan få yderligere oplysninger om investeringen. Desuden skal de relevante faktuelle oplysninger, samt hvem der administrerer investeringen, fremgå af dokumentet. De specifikke formelle og materielle krav til dokumentet med centrale investorinformationer vil blive fastsat i en EU-forordning. Forordningen vil give ens regler i hele EU, og dokumentet med centrale investorinformationer kan dermed bruges som et overskueligt sammenligningsgrundlag for investeringer inden for EU.

 

Erstatningsansvar for dokumentet med central investorinformation

Dokumentet med centrale investorinformationer skal alene anses som information om investeringen og skal ikke anses for at være en del af selve aftalegrundlaget mellem investor og foreningen. Foreningen, formidlere eller andre kan dog ifalde erstatningsansvar over for investorer som følge af, at informationen i dokumentet er upræcis, vildledende eller i strid med prospektet.

 

Forhold til prospektet

Som følge af indførelsen af dokumentet med centrale investorinformationer afskaffes det forenklede prospekt. Det fuldstændige prospekt skal stadig udarbejdes og offentliggøres på samme måde, men skal nu kun henvises til som ”prospekt”, da det er det eneste prospekt. Foreningen skal løbende opdatere de væsentligste dele af prospektet, og prospektet samt eventuelle ændringer heri skal sendes til Finanstilsynet, der skal have modtaget prospektet samt eventuelle ændringer senest tre dage efter offentliggørelse heraf.

 

Bedre muligheder for grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsforeninger

Ifølge gældende ret skal en dansk investeringsforening, der ønsker at markedsføre sig i et andet medlemsland, give notifikation om markedsføringen over for værtslandets kompetente tilsynsmyndighed. Dette har medført, at notifikationsprocessen har været forskellig fra værtsland til værtsland.


Ifølge lovforslaget indføres en ny notifikationsprocedure, der følger af UCITS-direktivet. Den danske investeringsforening, der ønsker at markedsføre sine andele i en anden medlemsstat, skal - i stedet for at notificere værtslandets myndighed – sende en anmeldelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet vil derefter kontrollere, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og sende anmeldelsen videre til den kompetente myndighed i værtslandet sammen med en erklæring om, at investeringsforeningen overholder sine forpligtelser efter UCITS-direktivet. Værtslandet kan ikke bestride Finanstilsynets vurdering. Notifikationsproceduren er dermed i overensstemmelse med proceduren for grænseoverskridende virksomhed i henhold til MIFID og prospektdirektivet.


Mulighed for grænseoverskridende fusioner mellem investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af UCITS-direktivet

I henhold til gældende ret kan en investeringsforening allerede nu fusionere grænseoverskridende på betingelse af, at det investeringsinstitut, som investeringsforeningen fusionerer med, har samme juridiske status som investeringsforeningen.


Lovforslaget foreslår, at en investeringsforening grænseoverskridende vil have mulighed for at fusionere med foreninger, der ikke har samme retlige form som foreningen. Forslaget skaber derved bedre mulighed for stordriftsfordele forbundet med forvaltning af en større samlet kapital.


Der skal som grundlag for en fusion udarbejdes en fusionsplan. Fusionerer en dansk investeringsforening grænseoverskridende, skal fusionen godkendes af Finanstilsynet, hvis investeringsforeningen er den ophørende enhed. Hvis investeringsforeningen er den fortsættende enhed, skal fusionen godkendes af den kompetente myndighed i den ophørende enheds hjemland.


De nærmere regler om for eksempel ansøgning om godkendelse, indholdet af fusionsplanen, tredjepartskontrol og generalforsamlingsgodkendelse skal ifølge forslaget fastsættes ved bekendtgørelse af Finanstilsynet.

 

Mulighed for master-feeder-struktur for investeringsforeninger

Med lovforslaget indføres der mulighed for, at investeringsforeninger kan indrette sig i en master-feeder struktur. Den lokale investeringsforening (feeder-instituttet) kan investere alle eller mindst 85 % af sine aktiver i en anden investeringsforening eller i et EU-investeringsinstitut - en UCITS (master-instituttet). Master-instituttet må forventes at opnå stordriftsgevinster forbundet med forvaltning af en større samlet kapital til gavn for investorerne.


I henhold til lovforslaget skal mindst 85 % af aktiverne i investeringsforeninger, der investerer som feeder-institut, investeres i en investeringsforening eller en UCITS, der er master-institut. De resterende 15 % eller mindre skal sætte feeder-instituttet i stand til at besidde de nødvendige likvide midler.


De kompetente myndigheder i feeder-instituttets hjemland skal godkende feeder-instituttets investeringspolitik.


Såfremt feeder-instituttet og master-instituttet har forskellige depotselskaber eller revisorer, skal depotselskaberne henholdsvis revisorerne indgå en aftale om udveksling af oplysninger.


Feeder- og master-instituttet skal indgå en juridisk bindende aftale, der skal gøre det muligt for feeder-instituttet at overholde sine forpligtelser, herunder varetage medlemmernes interesser bedst muligt og overvåge master-instituttet.


Omdannelse fra almindelig investeringsforening til feeder-institut

Investeringsforeninger, der ønsker at omdanne sig til et feeder-institut, skal give deres medlemmer besked om planen. Medlemmerne kan så omkostningsfrit inden for 30 dage indløse deres andele i investeringsforeningen.


Ifølge lovforslaget er der forbud mod, at medlemmerne kommer til at betale købs- eller salgsprovisioner i både master og feeder foreningerne ved køb og salg af andele i en master-feeder-struktur. Der stilles derimod ikke forslag om forbud mod, at master-feeder-strukturer kan kræve administrationsomkostninger, beholdningsprovisioner, rådgivningshonorar mv. fra medlemmerne i begge foreninger.


Struktur for samarbejde mellem tilsyn i medlemslandene

Ifølge gældende ret kan Finanstilsynet allerede nu videregive oplysninger om investeringsforeninger til tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemslande. Lovforslaget giver Finanstilsynet større muligheder for at samarbejde med andre tilsynsmyndigheder. Samarbejdet skal ske bilateralt eller inden for rammerne af multilaterale aftaler.


De nye beføjelser i lovforslaget er blandt andet udveksling af oplysninger med andre tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne, mulighed for at gennemføre undersøgelser i danske investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber, som indgår i grænseoverskridende virksomhed, når et udenlandsk tilsyn anmoder herom samt mulighed for at udføre undersøgelser i investeringsforeninger og investeringsforvaltningsselskaber i udlandet, som indgår i grænseoverskridende virksomhed, hvor Danmark som hjemland har tilsynskompetencen.


Konklusion og perspektivering

Lovforslaget, som er en ny hovedlov for investeringsforeninger mv. indfører enklere og mere ensartede regler på området for investeringsforeninger. Lovforslaget vil gennemføre et nyt EU-direktiv på investeringsforeningsområdet (UCITS-direktivet), som indarbejdes ved en ny affattelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Lovforslaget viderefører dog en del bestemmelser fra denne lov. Loven ændrer samtidig navn til Lov om investeringsforeninger mv.


Lovforslagets væsentligste hovedpunkter er indførelse af nye regler om information til investorerne, bedre muligheder for grænseoverskridende markedsføring af andele i investeringsforeninger, indførelse af mulighed for grænseoverskridende fusioner mellem investeringsforeninger og udenlandske investeringsinstitutter omfattet af UCITS-direktivet, indførelse af mulighed for master-feeder-struktur for investeringsforeninger, indførelse af en struktur for samarbejde mellem tilsyn i medlemslandene samt generel revision og ændringer i de nuværende regler.


Lovforslaget vil medføre, at de danske investeringsforeningsforvaltningsselskaber vil få bedre muligheder for at afsætte andele i danske investeringsforeninger og for at forvalte udenlandsk kapital ved at oprette investeringsinstitutter i udlandet. På den anden side vil de blive påført en større konkurrence på hjemmemarkedet, fordi de udenlandske selskaber vil få tilsvarende muligheder i Danmark. Der er ligeledes muligheder for stordriftsfordele for investeringsforvaltningsselskaberne ved at oprette master-feeder strukturer og at indgå i grænseoverskridende fusioner.


Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger, der er godkendt efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 904 af 5. juli 2010, skal inden den 1. juli 2012 bringe deres vedtægter i overensstemmelse med de nye regler i lov om investeringsforeninger mv. samt inden samme frist udarbejde den centrale investorinformation i overensstemmelse med de nye regler herom i lov om investeringsforeninger mv.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om investeringsforeninger, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), advokat Pernille Lundin Larsen (pel@mwblaw.dk) eller trainee Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.