Nye Incoterms trådte i kraft den 1. januar 2011

Dato 21 mar. 2011

 

Incoterms, der er en forkortelse for International Commerce Terms, er et velkendt og ofte anvendt sæt standardklausuler, som er udviklet af International Chamber of Commerce ICC, Det Internationale Handelskammer.


Det første sæt Incoterms blev udarbejdet tilbage i 1936 med det overordnede formål at reducere risikoen for, at forskelle i fortolkningsprincipper og traditioner mellem forskellige jurisdiktioner skulle føre til tvister og uoverensstemmelser i forbindelse med internationale handelsforhold.


Grundlæggende bestemmer Incoterms, hvor og hvorvidt sælgeren bærer transportrisici og omkostninger, og fra hvilket tidspunkt og sted disse risici og omkostninger skal overtages af køberen. Klausulerne omfatter alene transport-, omkostnings- og dermed forbundne risikospørgsmål, men ikke andre centrale kontraktlige spørgsmål såsom f.eks. ejendomsrettens overgang.


Da indholdet af Incoterms bygger på anvendte og anerkendte handelsmønstre, og da sådanne handelsmønstre løbende ændrer sig, er det nødvendigt løbende at opdatere indholdet. Det sikres derved, at klausulerne til stadighed afspejler de handelsmønstre, der følges på det internationale marked.


De seneste Incoterms, Incoterms 2000, er pr. 1. januar 2011 erstattet af et revideret sæt standardklausuler: Incoterms 2010.


Generelle ændringer

Revisionen af Incoterms 2000 er gennemført med det formål at opdatere og tilpasse klausulerne på baggrund af de ændringer i de internationale handelsmønstre, som har fundet sted siden 2000, og således at Incoterms følger de handelsmønstre, som følges i 2010. Revisionen har endvidere haft til formål at gøre reglerne mere enkle og klare.


Incoterms 2010 indeholder 11 transportklausuler, hvor Incoterms 2000 indeholdt 13 klausuler. Der er således to af de hidtil anvendte transportklausuler, som helt er udgået i forbindelse med revisionen. Derudover er klausulerne nu opdelt i to hovedgrupper, mod tidligere fire hovedgrupper. Af de nu 11 anbefalede transportklausuler regulerer syv af klausulerne alle transportformer, og de resterende fire regulerer specifikt skibstransport, dvs. transport fra havn til havn.


Den første hovedgruppe, omfattende syv transportklausuler, kan anvendes uanset den valgte transportform, og uanset om der benyttes en eller flere transportformer. Disse klausuler kan også anvendes, når der slet ikke forekommer transport med skib. Denne gruppe består af klausulerne EXV, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP og DDP.


Den anden hovedgruppe, omfattende fire transportklausuler, anvendes ved transport ad søvejen og indenlandske vandveje. Klausulerne omfatter således transport med skib. Denne gruppe består af klausulerne FAS, FOB, CFR og CIF.


De syv første klausuler kan således anvendes ved enhver transportform, herunder også skibstransport, mens de fire sidstnævnte klausuler er særligt tilpasset transport med skib.


For så vidt angår skibstransport, har man som noget nyt udeladt enhver henvisning i klausulerne til ”skibets ræling”. I stedet anses varen for værende leveret, når den er ”om bord” på fartøjet.

 

Nye Incoterms

Med Incoterms 2010 introduceres to nye standardklausuler - DAT (Delivered At Terminal) og DAP (Delivered At Place) - som erstatning for de hidtidige anvendte standardklausuler DAF, DES, DEQ og DDU. 

 

Med Incoterms 2010 introduceres to nye standardklausuler – DAT (Delivered At Terminal) og DAP (Delivered At Place) – som erstatning for de hidtidige anvendte standardklausuler DAF, DES, DEQ og DDU.

 

De to nye klausuler er som deres forgængere, ”Delivered” regler, hvor sælgeren bærer alle omkostningerne og risikoen ved at bringe varen til det angivne bestemmelsessted. Undtaget herfra er dog omkostninger i forbindelse med import og licens, der afholdes af køberen.


Klausulen DAT (Delivered At Terminal) kan fremover anvendes, hvis parterne har aftalt, at sælger har leveret varen, når den er blevet aflæsset fra det ankommende transportmiddel og den er stillet til rådighed for køber i en angivet terminal. Dette svarer til den tidligere DEQ klausul.


Klausulen DAP (Delivered At Place) kan fremover anvendes, hvis parterne har aftalt, at sælger har leveret varen, når den er stillet til disposition for køber på det ankommende transportmiddel og er klar til aflæsning. Dette svarer til indholdet af de tidligere klausuler DAF, DES og DDU.


De to nye klausuler gør Incoterms 2000 reglerne DES og DEQ overflødige. Terminalen, der angives i DAT, kan meget vel være en havn, og man kan derfor anvende DAT i situationer, hvor man tidligere anvendte DEQ. Tilsvarende kan det ankommende transportmiddel i DAP være et skib, og det angivne bestemmelsessted kan være en havn. Derfor kan DAP anvendes i de situationer, hvor man tidligere anvendte DES.


De tidligere anvendte Incoterms klausuler DAF og DDU er helt udgået af Incoterms systemet, men også disse klausuler vil kunne rummes i de nye DAT og DAP klausuler, der derfor kan anvendes fremadrettet.

 

Vurdering

I takt med at mængden og kompleksiteten i den internationale handel øges, øges også risikoen for uoverensstemmelser og konflikter. Incoterms 2010 søger at imødegå dette ved at reducere antallet af klausuler og ved at indeholde en opdatering af klausulerne, således at disse til stadighed afspejler de anvendte og hensigtsmæssige handelsmønstre, som anvendes ved international handel.


For så vidt angår skibstransport synes ændringen af leveringstidspunktet fra ”skibets ræling” til ”om bord” på fartøjet at være særdeles hensigtsmæssig, da dette leveringstidspunkt stemmer bedre overens med den erhvervsmæssige realitet, og man undgår en forestilling om, at risikoen svinger frem og tilbage over rælingen.


Det er vigtigt at være opmærksom på, at Incoterms ikke er lovgivning, og parterne er derfor ikke bundet af transportklausulerne. Incoterms er derimod standardiserede transportklausuler, som parterne kan vælge at aftale skal finde anvendelse, hvis parterne finder det hensigtsmæssigt i den konkrete situation.


Der er i princippet intet til hinder for, at parterne fortsat aftaler anvendelse af Incoterms 2000. Da formålet med opdateringen af klausulerne imidlertid har været at eliminere uhensigtsmæssigheder i de hidtidige klausuler, må det dog anbefales, at parterne i et internationalt handelsforhold i fremtiden aftaler anvendelse af Incoterms 2010.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om de nye Incoterms og anvendelsen heraf, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.