Forslag til ændring af de skattemæssige forhold ved grænseoverskridende skattefrie fusioner efter Fusionsskatteloven

Dato 15 feb. 2011

 

Skatterådet har ved to bindende svar taget stilling til skattemæssige forhold vedrørende skattefrie grænseoverskridende fusioner efter Fusionsskatteloven (”FUL”). I den ene sag (offentliggjort 1. december 2010) udtalte Skatterådet, at fusionen eventuelt kunne medføre udlodningsbeskatning, mens Skatterådet i den anden (offentliggjort 7. december 2010) afviste, at der eventuelt kunne blive tale om udlodningsbeskatning. Som følge heraf er der fremsat lovforslag, der vil ændre reglerne således, at der i de nævnte tilfælde vil skulle ske udlodningsbeskatning.

 

Faktum

For Skatterådet var der i begge sager tale om, at spørger ønskede at foretage en lodret fusion, hvor et dansk datterselskab skulle fusioneres op i et udenlandsk moderselskab.

 

I forbindelse med begge sager ønskede spørger Skatterådets tilkendegivelse i forhold til, hvorvidt fusionen kunne foretages som en skattefri lodret fusion.


Det juridiske grundlag

Efter reglerne i FUL kan en skattefri grænseoverskridende fusion finde sted, hvis: (i) der er tale om, at det danske selskab ophører ved fusionen, (ii) begge selskaber er omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat” i Moder-/datterselskabsdirektivet, og (iii) det udenlandske selskab ikke anses som skatteretligt transparent efter dansk ret.


Når betingelserne er opfyldt, vil de almindelige regler i FUL finde anvendelse med den undtagelse, at reglerne omkring anskaffelsessummer for aktiver og passiver kun finder anvendelse for de aktiver, som efter fusionen er knyttet til det modtagne selskabs faste driftssted i Danmark.


Efter reglerne i Ligningsloven, skal der ikke ske beskatning ved udlodning af likvidationsprovenu efter reglerne i Aktieavancebeskatningsloven, når de afståede aktier udgør enten koncernselskabsaktier eller datterselskabsaktier.


Skatterådets afgørelse

I den første sag konkluderede Skatterådet, at der kunne foretages en skattefri grænseoverskridende fusion, men gjorde samtidig gældende, at der eventuelt kunne blive tale om beskatning af udlodning af likvidationsprovenu.


I den anden sag konkluderede SKAT ligeledes, at der kunne foretages en skattefri grænseoverskridende fusion, men gjorde samtidig gældende, at der eventuelt kunne blive tale om beskatning af udlodning af likvidationsprovenu. Skatterådet kunne ikke tiltræde afgørelsen.


Baggrunden for SKAT’s afgørelse var, at man mente, at likvidationsprovenuet skulle behandles som en udlodning, der skulle beskattes som en begrænset skattepligtig udlodning efter de almindelige regler om udlodning til udenlandske selskaber.


Skatterådet var uenig i denne vurdering og fandt i stedet, at der ikke kunne ske likvidationsbeskatning, da der ikke var tilstrækkelig hjemmel herfor i Ligningslovens regler, og fordi fusionen efter reglerne om skattefrie grænseoverskridende fusioner i sin helhed er skattefri.


Nyt lovforslag

Når Skatterådet inden for så kort tid kommer frem til så vidt forskellige resultater i sammenlignelige sager, er retsstillingen meget uklar i forhold til, om der skal ske udlodningsbeskatning af likvidationsprovenu.


Denne uklarhed kan dog meget vel snart være fortid, idet lovforslag L84, der bl.a. indeholder nye regler for udlodningsbeskatning af likvidationsprovenu, er blevet fremsat. Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at lovforslaget til dels fremsættes for at skabe klarhed over retsstillingen på baggrund af den usikkerhed, der er opstået som følge af de ovenfor nævnte afgørelser.


Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil der i FUL blive indført en bestemmelse, som vil medføre, at moderselskabet vil blive begrænset skattepligtigt af udlodning af likvidationsprovenu. Herved vil der ikke længere være uklarhed i forhold til, om der skal ske beskatning af udlodning af likvidationsprovenu, da der så er klar hjemmel til beskatning som aktieavance efter Aktieavancebeskatningsloven.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.