Selvangivelse af værdi af porteføljeaktier

Dato 22 dec. 2010

 

Som led i forårspakke 2.0, skal der for juridiske personer fra indkomståret 2010 ske beskatning af porteføljeaktier.

 

Udgangspunktet for beskatning af porteføljeaktier er, at disse skal lagerbeskattes. De kan dog vælges i stedet at lade beskatningen ske efter realisationsprincippet. Det er ikke helt klart, hvorledes dette valg skal træffes, men der ses ikke at gælde særlige krav til, hvorledes skat skal orienteres om valget.

 

Værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 og nettokurstab for porteføljeaktier skal selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for indkomståret 2010.

 

SKAT har i forbindelse med ovenstående udsendt blanket 05.032 til brug for selvangivelse af porteføljeaktier.

 

Den samlede værdi for porteføljeaktier skal ved begyndelsen af indkomståret 2010 anføres i felt 182 på selvangivelsens forside. Blanket 05.032 skal udfyldes, hvis SKAT beder om det.

 

Blanketten indeholder en mere detaljeret opgørelse af værdien af porteføljeaktier, herunder angivelse af oprindelig anskaffelsessum primo 2010, anskaffelsestidspunkt, skattefrie udbytter i årene 2007-2009, antallet af aktier primo 2010, nominel værdi primo 2010, kurs primo 2010 og et eventuelt nettokurstab. Såfremt der er angivet et nettokurstab, skal der på blanketten angives, anskaffelsessum, afståelsessum og skattefrie udbytter i årene 2007-2009.

 

Værdien for porteføljeaktier ansættes til handelsværdien ved begyndelse af indkomståret 2010.

 

Hvis selskabets indkomstår 2010 ikke var påbegyndt den 25. maj 2009, og selskabet ikke ejede porteføljeaktier på dette tidspunkt, anvendes den skattemæssige anskaffelsessum ved ansættelse af værdien for porteføljeaktier.

 

Har selskabet et nettokurstab ved begyndelsen af indkomståret 2010, opgjort efter nettosaldometoden, skal dette nettokurstab selvangives. Nettokurstabet selvangives i rubrik 100, eller på blanket 05.032, hvis denne skal udfyldes. Et nettokurstab kan fradrages i indkomståret 2010 eller senere.

 

Ved opgørelsen af nettokurstab efter nettosaldometoden, træder handelsværdien for aktier erhvervet inden maj 2009 i stedet for anskaffelsessummen. For at sikre at eventuelt urealiserede tab ikke går tabt, når handelsværdien træder i stedet for anskaffelsessummen, finder en overgangsregel anvendelse. Ifølge denne overgangsregel gælder det, at såfremt den samlede anskaffelsessum ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger den samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages i indkomståret 2010 eller senere.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.