Østre Landsret finder tvangsindløsning ulovlig

Dato 7 dec. 2010

 

Den 7. december 2010 afsagde Østre Landsret sin længe ventede dom vedrørende tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne i bankTrelleborg.

 

Dommen fastslår, at betingelserne for at foretage tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne efter de særlige regler i Lov om finansiel virksomhed ikke var opfyldt. Tvangsindløsningen var derfor ulovlig.

 

Henset til at minoritetsaktionærerne efter Østre Landsrets opfattelse ikke ville have modtaget et højere vederlag for deres aktier, hvis tvangsindløsningen ikke havde været gennemført, tillægger Østre Landsret ikke aktionærerne yderligere vederlag for deres aktier.

 

Udover at afgøre Danmarks første gruppesøgsmål er dommen interessant, da den bidrager til en afklaring af, hvorledes reglerne om tvangsindløsning skal fortolkes.

 

Sagen

Den 21. januar 2008 blev der som led i Sydbanks overtagelse af bankTrelleborg truffet beslutning om at tvangsindløse bankTrelleborgs minoritetsaktionærer. Tvangsindløsningskursen var oprindeligt fastsat til kurs 59,30 og blev senere forhøjet til kurs 93,27.

 

Tvangsindløsning er et omfattende indgreb i minoritetsaktionærernes rettigheder og kræver derfor tilslutning fra en høj andel af et selskabs aktionærer, før denne kan finde sted. Således skal en aktionær som udgangspunkt eje mere end 90 % af selskabets aktier og stemmer for at kunne kræve de øvrige aktionærer tvangsindløst.

 

Såfremt et pengeinstitut ikke opfylder kapitalkravet, og Finanstilsynet har fastsat en frist inden for hvilken kapitalkravet skal være opfyldt, indeholder Lov om finansiel virksomhed en lempet adgang til tvangsindløsning. I sådanne tilfælde behøver majoritetsaktionæren kun at eje 70 % af pengeinstituttets aktier, før tvangsindløsning kan ske.

 

bankTrelleborg opfyldte ikke kapitalkravet, og Finanstilsynet havde fastsat en frist til opfyldelse heraf. Fonden for bankTrelleborg, der var majoritetsaktionær i bankTrelleborg anmodede derfor om tvangsindløsning efter de lempede regler med henblik på efterfølgende overdragelse til Sydbank.

 

Fonden ejede imidlertid kun 67,33 % af aktierne i bankTrelleborg, men såfremt man så bort fra bankTrelleborgs beholdning af egne aktier, ejede Fonden 73,36 %. Tvangsindløsningen blev derfor gennemført.

 

Spørgsmålet var herefter, om bankTrelleborgs beholdning af egne aktier kunne udelades ved opgørelsen af Fondens ejerandel med den konsekvens, at de lempede regler kunne finde anvendelse. I modsat fald ville den gennemførte tvangsindløsning være ulovlig, da betingelserne for at anvende de lempede regler ikke var til stede.

 

Sagens parter

Sagen var anlagt gennem Foreningen for Minoritetsaktionærer i bankTrelleborg af 4.770 minoritetsaktionærer. De sagsøgte var Fonden for bankTrelleborg, der som hovedaktionær havde anmodet om tvangsindløsning, Sydbank, der efter tvangsindløsningen købte samtlige aktier i bankTrelleborg, samt Finanstilsynet, der havde godkendt tvangsindløsningen. Sydbank er efterfølgende fusioneret med bankTrelleborg.

 

Minoritetsaktionærerne nedlagde principalt påstand om, at tvangsindløsningen var ulovlig, og at vederlaget skulle forhøjes til kurs 250 pr. aktie.

 

Subsidiært nedlagde minoritetsaktionærerne påstand om, at såfremt tvangsindløsningen blev fundet lovlig, skulle vederlaget pr. aktie forhøjes til kurs 219,59 svarende til kursen den sidste dag før tvangsindløsningen.

 

Østre Landsrets vurdering

Landsretten bemærkede, at der ikke var støtte i hverken retspraksis, forarbejder til lovgivningen eller administrativ praksis til at undlade at medregne et selskabs beholdning af egne aktier ved opgørelsen af, om en aktionær ejer tilstrækkeligt med aktier til,  at der kan gennemføres tvangsindløsning.

 

Som følge heraf valgte Landsretten at lægge vægt på ordlyden af bestemmelsen og fandt på den baggrund, at også de egne aktier, som bankTrelleborgs ejede, skulle have været medregnet i opgørelsen af, om Fonden ejede mindst 70 % af aktierne i bankTrelleborg.

 

Således ejede Fonden kun 67,33 % af aktierne i bankTrelleborg, og tvangsindløsning kunne derfor ikke være sket efter de lempede regler i Lov om finansiel virksomhed. Tvangsindløsningen var derfor ulovlig.

 

Henset til at minoritetsaktionærerne ikke havde dokumenteret et tab, fik disse imidlertid ikke tilkendt nogen yderligere betaling for deres aktier.

 

Dommens betydning

Da Landsretten ikke tilkender minoritetsaktionærerne nogen kompensation som følge af den retsstridige tvangsindløsning, får Østre Landsrets dom næppe store materielle følger i den konkrete sag. Således har minoritetsaktionærerne ikke gjort gældende, at der skal ske ophævelse af selskabsretlige beslutninger, registreringer mv.

 

Til gengæld er dommen et vigtigt fortolkningsbidrag ved vurderingen af, hvordan der skal forholdes med et selskabs egne aktier i tilfælde af tvangsindløsning efter de lempede regler i Lov om finansiel virksomhed.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.