Ophørsbeskatning af elselskab ved salg af vindmølle til datterselskab efter 1. januar 2010

Dato 24 nov. 2010

 

Skatterådet har i en afgørelse taget stilling til, hvorvidt overgang fra beskatning efter selskabsskattelovens regler om beskatning af elselskaber til beskatning efter selskabsskattelovens regler om beskatning af foreninger, i forbindelse med salg af en vindmølle, medfører ophørsbeskatning. Overgangen fra en beskatningsform til en anden skyldtes, at ejeren af vindmøllen (”a.m.b.a.”) ikke længere drev elselskabsvirksomhed. Vindmøllen solgtes til et 100 pct. ejet datterselskab, og Skatterådet konkluderede, at ophørsbeskatningen skulle ske efter Aktieavancebeskatningslovens regler om datterselskabsaktier, med den virkning at salget af vindmøllen ikke udløste beskatning.

 

De faktiske forhold

A.m.b.a. overdrog i 2007 alle aktiver og passiver, med undtagelse af en vindmølle, til datterselskabet. Af overdragelsesaftalen fremgik udtrykkeligt, at overdragelsen ikke omfattede den elproduktionsvirksomhed som a.m.b.a. ejede i form af vindmøllen.

 

Den samlede overdragelsessum blev berigtiget ved, at datterselskabet i forbindelse med en kapitalforhøjelse udstedte aktier med tillæg af overkurs. A.m.b.a. ejede således den omtalte vindmølle samt det 100 pct. ejede datterselskab.

 

Ved et senere salg af vindmøllen skulle a.m.b.a. overgå fra beskatning Selskabsskattelovens regler om beskatning af elselskaber til beskatning efter Selskabsskattelovens regler om beskatning af foreninger, da selskabet ved salget af vindmøllen ophørte med at drive elselskab.

 

Det juridiske grundlag 

Elselskaber er efter Selskabsskatteloven skattepligtige. Ophører et selskab med at drive elselskab, og overgår selskabet til beskatning efter selskabsskattelovens regler om beskatning af foreninger, skal der foretages ophørsbeskatning. Overgangen fra en beskatningsform til en anden beskatningsform sidestilles med ophør af virksomheden.

 

Salg af datterselskabsaktier, dvs. aktier som ejes af et selskab der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det pågældende selskab, er skattefrit. 

 

Skatterådets afgørelse

Skatterådets konklusion var, at overgang fra beskatning efter reglerne om elselskaber til beskatning efter reglerne om foreninger skal sidestilles med ophør af virksomheden. Ophør af virksomheden medfører, at datterselskabsaktierne afstås, hvilket sker skattefrit. A.m.b.a. kunne altså i dette tilfælde sælge sin vindmølle uden at skulle beskattes af afståelsen af aktierne i datterselskabet.

 

Afgørelsens betydning og konsekvenser

Det fremgår af afgørelsen, at salg af vindmøllen til datterselskabet medførte, at a.m.b.a. ophørte med at drive elselskab og derved ikke længere skulle beskattes efter Selskabsskattelovens regler om elselskaber, men derimod efter Selskabsskattelovens regler om foreninger. Denne overgang fra en beskatningsregel til en anden medfører, som ovenfor beskrevet, at virksomheden anses som ophørt, og dermed skal der ske beskatning af virksomheden, herunder beskatning af afståelsen af virksomhedens aktier. Da der her var tale om datterselskabsaktier, var denne afståelse dog skattefri.

 

Det afgørende i denne sag var, at salget af vindmøllen medførte, at a.m.b.a. ikke længere kunne anses som et elselskab, som forudsat i Selskabsskatteloven, og at der derfor, ved salget af vindmøllen, skulle ske ophørsbeskatning.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.